Historielærerforeningen | Kontakt

Bun­ker­rot­ter – et rol­le­spil om Den Kol­de Krig

Under et hus på Vester­ga­de 115 i Skan­der­borg lig­ger et hem­me­ligt sted. Det er en beton­bun­ker opført af det tyske Luftwaf­fe i sep­tem­ber 1944 som en del af deres admi­ni­stra­ti­ve hoved­kvar­ter i Skan­der­borg Dyre­ha­ve. Bun­ke­ren blev aldrig taget i anven­del­se under 2. Ver­denskrig, men i årti­er­ne efter, da den Kol­de Krig opstod, kom den i brug […]

Gra­tis efter­ud­dan­nel­se med din fag­grup­pe (opda­te­ret)

Histo­ri­e­Lab udby­der et nyt efter­ud­dan­nel­ses­kon­cept mål­ret­tet fag­grup­per på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Efter­ud­dan­nel­ses­for­lø­bet fore­går ude på jeres gym­na­si­um sam­men med en histo­ri­e­di­dak­ti­ker. Histo­ri­e­Lab udby­der føl­gen­de histo­ri­e­di­dak­ti­ske tema­er: Histo­ri­e­fa­gets meto­der v. @andershassing Histo­ri­e­be­vidst­hed i under­vis­nin­gen v. Car­sten Tage Niel­sen Tek­ster og tekst­for­stå­el­se i histo­ri­e­fa­get v. Hei­di Eske­lund Knud­sen Skrift­lig­hed i histo­rie v. @heidifunder Innova­tion i histo­rie v. Hen­ri­et­te Aaby […]

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non: Lad dine ele­ver ska­be historie…

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non er et gra­tis inter­ak­tivt lære­mid­del om Søn­derjyl­lands histo­rie med lærer­vej­led­nin­ger og alt, hvad du skal bru­ge. På hjem­mesi­den kan dine ele­ver for­hol­de sig aktivt til begi­ven­he­der fra den søn­derjy­ske histo­rie – og vur­de­re og batt­le dem op imod hin­an­den. Hjem­mesi­den er på én gang et lære­mid­del, hvor ele­ver­ne kan lære om historiebevidsthed […]

Under­vis­ning i føl­som­me emner i opdel­te samfund

Når man under­vi­ser i histo­rie i opdel­te sam­fund stø­der man på en ræk­ke føl­som­me emner. Histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen kan her bidra­ge til at for­stær­ke eller under­gra­ve for­dom­me. Sam­men­lig­net med andre sam­fund hører det dan­ske ikke til de mest opdel­te, men vi stø­der også på føl­som­me emner, som kan ska­be pola­ri­se­ring og frem­me for­dom­me. Histo­ri­a­na (et pro­jekt under […]

Noter #205: Historiedidaktik

Det­te num­mer vil præ­sen­te­re læser­ne for en ræk­ke artik­ler omhand­len­de histo­ri­e­di­dak­tik. Først føl­ger en arti­kel af tid­li­ge­re fag­kon­su­lent Lene Jep­pe­sen, hvor hun præ­sen­te­rer sine tan­ker om fagets frem­tid efter­fulgt af Hei­di Eske­lund Knud­sen, der skri­ver om histo­ri­e­di­dak­tik. Der­næst føl­ger en ræk­ke artik­ler, som hand­ler om hvor­dan man på for­skel­li­ge måder kan ind­dra­ge fagets meto­der. Først […]

Sha­red histo­ri­es — ny euro­pæ­isk e‑bog

Euro­pa­rå­det har fået skre­vet og udgi­vet en fæl­les­eu­ro­pæ­isk e‑bog til histo­ri­e­un­der­vis­ning på for­skel­li­ge niveau­er, her­un­der ‘secon­dary school’, som sva­rer til gym­na­si­alt niveau. Den er skre­vet ud fra — eller til udvik­ling af —  et fæl­les­eu­ro­pæ­isk per­spek­tiv.  Tit­len giver et fin­ger­peg om inten­tio­ner­ne bag, og de er såmænd gode nok. (Til den regio­na­le wor­ks­hop jeg deltog […]

Doku­men­tar­fil­men “Slag­te­bænk Dybbøl”

Vi har fået et tip fra Lise­lot­te Michel­sen på det dan­ske fil­min­sti­tut, DFI: Det dre­jer sig om doku­men­tar­fil­men ’Slag­te­bænk Dybbøl – histo­ri­en om sla­get ved Dybbøl i 1864’.  Den kun­ne måske være inter­es­sant for histo­ri­e­læ­re­re at bru­ge i under­vis­nin­gen i forb. med Ole Bor­nedals meget hype­de tv-serie ’1864’, der har pre­mi­e­re på DR 12. okto­ber. Det kunne […]

Histo­ri­e­di­dak­tik: Er histo­rie et repro­du­ce­ren­de fag?

I for­e­nin­gens face­book­grup­pe fulg­te jeg et link til en arti­kel af Har­ry Haue og Hei­di Knud­sen fra Gym­Pæd 2.0, 2013 om histo­ri­e­di­dak­tik, som pro­vo­ke­re­de mig lidt. I “Udfor­drin­ger til histo­ri­e­di­dak­tik­ken” skri­ver de bl.a. at “rede­gø­rel­ser for og gen­gi­vel­ser af grund­bogs­lig­nen­de ind­hold sta­dig spil­ler en stor rol­le i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen.” “Rede­gø­rel­ser for og gen­gi­vel­ser af grund­bogs­lig­nen­de ind­hold spil­ler sta­dig en stor […]