Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um vin­der historiekonkurrencen

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um i Vej­le vandt årets før­ste­pris på 10.000 kr., som søn­dag blev uddelt på Histo­ri­ske Dage i Øks­ne­hal­len i Køben­havn. Anast­a­sia impo­ne­re­de jury­en med sit flot­te, kre­a­ti­ve og detal­je­re­de bræt­spil om udvan­drin­gen til Ame­ri­ka fra Euro­pa. Spil­let pas­se­de per­fekt inden for ram­men af årets tema, som var ”en ny begyndelse”.

Anden­præ­mi­en på 5.000 kr. gik til Sigrid Tret­tvik Peter­sen fra Oure Kost­gym­na­si­um for beret­nin­gen ”Fra stats­lig opdra­gel­ses­an­stalt til kost­gym­na­si­um – histo­ri­en bag Vej­strup­lunds hvi­de faca­der”. Der hand­ler om Vej­strup­lund Pige­hjem, som hav­de til huse sam­me sted, hvor Oure Kost­gym­na­si­um i dag ligger.

Tred­je­præ­mi­en på 3.000 kr. gik til Leo­nora Olsen og Oli­via Teng­na­gel fra Ord­rup Gym­na­si­um for en hjem­mesi­de med for­mid­ling af byer­nes Bar­ce­lo­nas, Sin­ga­po­res og Bra­si­li­as historie.

Alle vin­de­re 2022

STORT TILLYKKE TIL VINDERNE OG TAK TIL ALLE, SOM DELTOG I KONKURRENCEN.

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen modt­og man­ge flot­te bidrag, og har fået hjælp til udvæl­gel­sen af en jury, som i år bestod af dr.phil. Thor­kild Kjær­gaard, histo­ri­e­for­mid­ler Ceci­lie Niel­sen, Muse­ums­in­spek­tør Jea­net­te Var­berg og fag­kon­su­lent for histo­rie Karen Stel­ler Bjerregaard.

Histo­rie­kon­kur­ren­cen udskri­ves hvert år af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, der er den fag­li­ge for­e­ning for histo­ri­e­læ­re­re på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Før­ste­præ­mi­en på 10.000 kr. er sponso­re­ret af for­la­get Systi­me. Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen sponso­re­rer selv anden- og tred­je­præ­mi­en. Udover pen­ge­præ­mi­er­ne var der også sponsor­præ­mi­er i form af spil fra Bezzerwizzer og bog­ga­ve­kort fra Saxo.com.

Næste års tema er ”Fæl­les­ska­ber” og alle ele­ver på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne kan del­ta­ge. Der udsen­des mate­ri­a­le vedr. kon­kur­ren­cen 2022/23 inden sommerferien.

Foto­graf: Tri­ne Villumsen

PRISVINDERNE 2022: NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE:

Sigrid Tret­tvik Peter­sen fra Oure Kost­gym­na­si­um med bidra­get: ”Fra stats­lig opdra­gel­ses­an­stalt til kost­gym­na­si­um – histo­ri­en bag Vej­strup­lunds hvi­de facader”.

Leo­nora Olsen og Oli­via Teng­na­gel fra Ord­rup Gym­na­si­um med hjem­mesi­den ”En ny begyn­del­se” om byhistorie.

Anast­a­sia G.S. Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um der har bidra­get med spil­let ”Over Atlanten”.


Motivér dine ele­ver til at del­ta­ge i historiekonkurrencen

Tema­et for Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2021/2022 er “En ny begyn­del­se”.  Det åbner for man­ge mulig­he­der og vink­ler i for­hold til undervisningen. 

HVEM UDSKRIVER KONKURRENCEN?

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen udskri­ver i sam­ar­bej­de med EUSTORY, årets histo­rie­kon­kur­ren­ce for 16. gang.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle unge fra STX, HF, HHX og HTX kan del­ta­ge. Man kan del­ta­ge indi­vi­du­elt eller i grup­per på højst 4.

HVAD KAN MAN VINDE?

Før­ste­pri­sen er på: 10.000 kr. er sponso­re­ret af Systi­me. Anden­pri­sen er på 5.000 kr. og tred­je­pri­sen på 3.000 kr. 

Bezzerwizzer sponso­re­rer Bezzerwizzer Time­li­ne-spil til alle ele­ver­ne i de vin­den­de grup­per. Saxo.com sponso­re­rer bog­ga­ve­kort, som der vil bli­ve truk­ket lod om blandt alle del­ta­ge­re – og deres lærere. 

HVILKET MATERIALE OG PRODUKT KAN MAN INDSENDE?

Pro­duk­tet kan vari­e­re meget. Tid­li­ge­re del­ta­ge­re har ind­sendt alt fra bør­ne­bø­ger og com­pu­ter­si­mu­la­tio­ner til mere klas­si­ske skrift­li­ge frem­stil­lin­ger. I de sene­re år er også vide­o­p­ræ­sen­ta­tio­ner ble­vet meget popu­læ­re som bidrag, og der er ind­le­ve­ret man­ge flot­te besva­rel­ser i den gen­re. Podcasts, nyheds­ar­tik­ler, hjem­mesi­der, en app, teg­ne­se­ri­er eller novel­ler kun­ne også være rele­van­te produkter. 

Men husk at i sid­ste ende er det de fag­li­ge mål samt sam­men­hæn­gen mel­lem for­mid­ling og bud­skab, der tæl­ler mest. De sene­ste års vin­dero­p­ga­ver har været vidt for­skel­li­ge, både hvad ind­hol­det og for­men angår.

Vin­der­ne får des­u­den mulig­hed for at del­ta­ge i Eustorys inter­na­tio­na­le semi­na­rer med del­ta­gel­se af histo­ri­e­in­ter­es­se­re­de unge fra andre dele af Europa. 

DEADLINE

Dead­li­ne for afle­ve­ring af kon­kur­ren­ce­bi­drag er den: 28.2. 2022

MAILADRESSE

Historiekonkurrencen@historielaerer.dk

PRISUDDELING OG DATOER

Der er pris­ud­de­ling i for­bin­del­se med HISTORISKE DAGE i Øks­ne­hal­len i Køben­havn, som fin­der sted marts 2022 (For­ment­lig udde­les Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens pri­ser i lig­hed med tid­li­ge­re år kl. 11.30, men nær­me­re infor­ma­tion følger).