Motivér dine ele­ver til at del­ta­ge i historiekonkurrencen

Tema­et for Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2021/2022 er “En ny begyn­del­se”.  Det åbner for man­ge mulig­he­der og vink­ler i for­hold til undervisningen. 

HVEM UDSKRIVER KONKURRENCEN?

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen udskri­ver i sam­ar­bej­de med EUSTORY, årets histo­rie­kon­kur­ren­ce for 16. gang.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle unge fra STX, HF, HHX og HTX kan del­ta­ge. Man kan del­ta­ge indi­vi­du­elt eller i grup­per på højst 4.

HVAD KAN MAN VINDE?

Før­ste­pri­sen er på: 10.000 kr. er sponso­re­ret af Systi­me. Anden­pri­sen er på 5.000 kr. og tred­je­pri­sen på 3.000 kr. 

Bezzerwizzer sponso­re­rer Bezzerwizzer Time­li­ne-spil til alle ele­ver­ne i de vin­den­de grup­per. Saxo.com sponso­re­rer bog­ga­ve­kort, som der vil bli­ve truk­ket lod om blandt alle del­ta­ge­re – og deres lærere. 

HVILKET MATERIALE OG PRODUKT KAN MAN INDSENDE?

Pro­duk­tet kan vari­e­re meget. Tid­li­ge­re del­ta­ge­re har ind­sendt alt fra bør­ne­bø­ger og com­pu­ter­si­mu­la­tio­ner til mere klas­si­ske skrift­li­ge frem­stil­lin­ger. I de sene­re år er også vide­o­p­ræ­sen­ta­tio­ner ble­vet meget popu­læ­re som bidrag, og der er ind­le­ve­ret man­ge flot­te besva­rel­ser i den gen­re. Podcasts, nyheds­ar­tik­ler, hjem­mesi­der, en app, teg­ne­se­ri­er eller novel­ler kun­ne også være rele­van­te produkter. 

Men husk at i sid­ste ende er det de fag­li­ge mål samt sam­men­hæn­gen mel­lem for­mid­ling og bud­skab, der tæl­ler mest. De sene­ste års vin­dero­p­ga­ver har været vidt for­skel­li­ge, både hvad ind­hol­det og for­men angår.

Vin­der­ne får des­u­den mulig­hed for at del­ta­ge i Eustorys inter­na­tio­na­le semi­na­rer med del­ta­gel­se af histo­ri­e­in­ter­es­se­re­de unge fra andre dele af Europa. 

DEADLINE

Dead­li­ne for afle­ve­ring af kon­kur­ren­ce­bi­drag er den: 28.2. 2022

MAILADRESSE

Historiekonkurrencen@historielaerer.dk

PRISUDDELING OG DATOER

Der er pris­ud­de­ling i for­bin­del­se med HISTORISKE DAGE i Øks­ne­hal­len i Køben­havn, som fin­der sted marts 2022 (For­ment­lig udde­les Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens pri­ser i lig­hed med tid­li­ge­re år kl. 11.30, men nær­me­re infor­ma­tion følger).

Om for­fat­te­ren

Se mere