Allan Ahle

For­ord

Det­te er den tred­je udga­ve af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens udgi­vel­se om histo­ri­e­di­dak­tik. Før­ste udga­ve udkom sam­me år som den omfat­ten­de reform af faget i 2005, og i 2009 kom en ændret og udvi­det udga­ve. Den­ne tred­je udga­ve har været i stø­be­ske­en i et par år, og er endt med at stø­de sam­men med, at der i juni 2016 blev ind­gå­et en poli­tisk afta­le omkring en reform af de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. Imens vi afven­ter de nye lære­pla­ner, udkom­mer bogen der­for kun elek­tro­nisk. Når der er klar­hed om de frem­ti­di­ge ram­mer for histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen vil en ræk­ke af kapit­ler­ne bli­ve opda­te­ret, hvor­ef­ter bogen vil bli­ve trykt. I tred­je udga­ve er nog­le kapit­ler bevaret, […]

Noter #201: 1914

For­ri­ge num­mer af Noter hav­de fokus på 1864 og 150 års mar­ke­rin­gen. Også det­te num­mer af Noter har mar­ke­rin­gen af en væsent­lig begi­ven­hed i fokus, nem­lig 100 året for 1. Ver­denskrigs udbrud i 1914. Der er såle­des tale om ét af de heltsto­re års­tal, som enhver med inter­es­se for histo­rie vil nik­ke gen­ken­den­de til. I de sene­re år har der i sti­gen­de grad været fokus på 1. Ver­denskrigs betyd­ning. Nog­le histo­ri­ke­re omta­ler lige­frem det 20. århund­re­de som “det kor­te århund­re­de” og afgræn­ser det med 1914 og 1989. Også i lære­pla­nen til histo­ri­e­fa­get i stx anven­des den­ne afgræns­ning, og peri­o­den karakteriseres […]

Noter #199: Det mul­ti­kul­tu­rel­le klasserum

I Noter 198 var tema­et ”Histo­rie i nye ram­mer” og i det­te num­mer tager vi trå­den op og ser på, hvor­dan vi som lære­re kan gebær­de os i klas­se­rum, der på godt og ondt præ­ges af en sta­dig stør­re mang­fol­dig­hed. I det­te num­mer har vi der­for en ræk­ke bud på, hvor­dan under­vis­ning i et sta­dig mere mul­ti­kul­tu­relt klas­se­rum kan gri­bes an.  For at star­te med et mere over­ord­net per­spek­tiv kan man læse artik­ler­ne ”Menin­gen med histo­rie” og ”Tea­ching History with Big Ideas” af først Per Bre­gen­gaard og sene­re de to ame­ri­kan­ske histo­ri­e­di­dak­ti­ke­re S. G. Grant og Jill Gradwell. Her kom­mer to […]