Under­vis­ning i føl­som­me emner i opdel­te samfund

Når man under­vi­ser i histo­rie i opdel­te sam­fund stø­der man på en ræk­ke føl­som­me emner. Histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen kan her bidra­ge til at for­stær­ke eller under­gra­ve fordomme.

Sam­men­lig­net med andre sam­fund hører det dan­ske ikke til de mest opdel­te, men vi stø­der også på føl­som­me emner, som kan ska­be pola­ri­se­ring og frem­me fordomme.

Histo­ri­a­na (et pro­jekt under EUROCLIO) har udskre­vet en kon­kur­ren­ce om udvik­ling af lærings­ak­ti­vi­te­ter som kan bear­bej­de for­dom­me ved at beskæf­ti­ge sig med føl­som­me, histo­ri­ske emner i opdel­te samfund.

Alle histo­ri­e­læ­re­re kan ind­sen­de for­slag. Før­ste­præ­mi­en er gra­tis del­ta­gel­se (inkl. alle omkost­nin­ger til rej­se og ophold) i EURO­CLI­O’s kon­fe­ren­ce i Bel­fast 19.–25. marts 2016 med tema­et: ‘Rei­mag­i­ning Remem­bran­ce. Dea­ling with the Lega­cy of a Vio­lent Past in History and Her­i­ta­ge Education’.

Se nær­me­re om kon­kur­ren­cen her: http://www.euroclio.eu/new/attachments/article/4451/1st%20Edition%20Historiana%20Competition%20Info-Pack.pdf

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *