Kategori: Fagkonsulenten

Nyt fra fag­kon­su­len­ten febru­ar 2021

Kære kol­le­ger BREAKING NEWS: fre­dag den 5. febru­ar blev der ind­gå­et en poli­tisk afta­le ved­rø­ren­de som­me­rens prø­ver. For 3.g’erne på stx bety­der, det at de alle skal til prø­ve i skrift­lig dansk og til mundt­lig prø­ve i SRP. Der­u­d­over skal ele­ver­ne i 3.g til yder­li­ge­re to mundt­li­ge prø­ver i stu­di­e­ret­nings­fag eller øvri­ge fag på A‑niveau. Det åbner for, at ele­ver­ne i 3. g kan kom­me til mundt­lig prø­ve ihisto­rie A. Også på HF kan histo­rie B nemt kom­me i spil, når kur­si­ster­ne skal til op til 4 mundt­li­ge prø­ver. Ved udar­bej­del­sen af de mundt­li­ge eksa­mens­spørgs­mål har insti­tu­tio­ner­ne lokalt mulig­hed for […]