Kategori: Undervisningsmateriale

Indu­stri­a­li­se­rin­gens tid­li­ge historie

Hel­le Fol­ker­sen har skre­vet en bog om indu­stri­a­li­se­rin­gen i 1800-tal­let. Det er en af de helt cen­tra­le begi­ven­he­der i men­ne­ske­he­dens histo­rie, og der­for er det da også god ide at lave en udgi­vel­se om det emne. Bogen skil­ler sig lidt ud fra andre udgi­vel­ser ved at vil­le bely­se den tid­li­ge­re del af indu­stri­a­li­se­rin­gen i et glo­balt per­spek­tiv. Bogen inde­hol­der der­for beskri­vel­ser og kil­de­tekster fra Stor­bri­tan­ni­en, USA, Dan­mark og Japan. Udval­get læg­ger op til et syn­kront til­ret­telagt under­vis­nings­for­løb.  Bogen er delt op i kapit­ler, der bely­ser tema­er som den indu­stri­el­le revo­lu­tion gene­relt, arbej­der­be­væ­gel­sen, soci­a­le vil­kår her­un­der bør­ne­ar­bej­de, den poli­ti­ske kamp og […]

USA’s nye sto­re mindretal

Niels Boel er uddan­net i statskund­skab, filmvi­den­skab og fransk. Han arbej­der des­u­den som jour­na­list, kon­su­lent og fored­rags­for­hold om for­hold i Lat­i­na­me­ri­ka. Det er der­for en viden­de mand som i seks tema­ti­ske kapit­ler gen­nem­går Lat­i­nos i USA. De seks tema­er som behand­les er: Lat­i­no­er i USA det poli­ti­ske system med fokus på lat­i­no­er­nes rol­le USA’s nye arbej­der­klas­se Ret­tig­he­der og med­bor­ger­skab En ny kul­tur i USA På tværs af græn­ser: Remit­ter og narko.    Styr­ker­ne ved bogen er kla­re: Hvert kapi­tel kan læses iso­le­ret. For hvert kapi­tel præ­sen­te­res et klart teo­­ri- og begrebs­ap­pa­rat i for­bin­del­se med behand­lin­gen af emnet og ende­lig skal det næv­nes at bogens statistikker […]

Klar til KS

Nyud­gi­vel­sen ”Klar til KS” er en meget over­sku­e­lig meto­­de/te­o­ri-bog til KS-under­­vis­­nin­­gen, der på meget pæda­go­gisk vis gen­nem­går fage­nes cen­tra­le begre­ber, meto­der og teo­ri­er. For­fat­ter­nes valg af begre­ber og teo­ri­er lig­ger fint i tråd med de tema­er, der typisk arbej­des med i KS-under­­vis­­nin­­gen. På den måde bli­ver bogen både brug­bar og rele­vant. Bogens for­mål er at give et over­blik over cen­tra­le begre­ber i de enkel­te fag. Bogen ind­le­des med et kort afsnit om hvad KS-faget går ud på og hvil­ke fag­li­ge mål, der er i faget. Der­næst er bogen opdelt i tre kapit­ler, der hver dæk­ker begre­ber, teo­ri­er og meto­der fra […]

Ver­dens­hi­sto­rie

Intro­duk­tion 2. del af Peter Fre­de­rik­sens ver­dens­hi­sto­rie spæn­der fra Marco Polos rej­ser i 1200-tal­let til tiden før 1. ver­denskrig, der er dog hoved­vægt på for­skel­li­ge peri­o­der under og efter Oplys­ning­sti­den. Der er 7 hoved­af­snit: Opda­gel­ser­nes tid; Oplys­ning­sti­den; Ide­o­lo­gi­er­nes tid; Kul­tur­mø­de­r­nes tid (Osman­ni­ske rige); Impe­ri­a­lis­mens tidsal­der; Kinas sid­ste kej­ser­dy­na­sti og Drøm­men om Ame­ri­ka. 2 ud af 7 afsnit foku­se­rer på områ­der uden­for Vesten (Osman­ni­ske rige og Kina) Bind 2 har sam­me struk­tur som bind 1 med fak­ta­o­ri­en­te­re­de frem­stil­lings­tek­ster, der løben­de sup­ple­res af kor­te kil­deud­drag og 20 fokus­punk­ter. Hvert af de 7 afsnit afslut­tes med tjeks­pørgs­mål og over­blik over ker­ne­stof. 2. del af […]

USA’s histo­rie til ca. 1900

USA spil­ler (sta­dig) en enorm rol­le i ver­den, og det er vig­tigt at ken­de for­ud­sæt­nin­ger­ne for det moder­ne USA, her­un­der de vær­di­er og træk, der karak­te­ri­se­rer det­te land, der sam­ti­dig er stolt af at være det æld­ste fun­ge­ren­de demo­kra­ti i ver­den. Den­ne lære­bog, skre­vet af to lek­to­rer ved Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, beskri­ver grun­digt udvik­lin­gen fra omkring år 1600 og frem til tiden efter Bor­ger­kri­gen i slut­nin­gen af 1800-tal­let. Der bli­ver truk­ket man­ge linjer op til nuti­dens USA som fx de apar­te reg­ler for våben­be­sid­del­se, som USA døjer med i dag. For­fat­ter­ne ken­der deres stof, som bl.a. den omfat­ten­de lit­te­ra­tur­li­ste bagerst i bogen […]

Illu­mi­na­ti for viderekomne

Lad det være sagt med det sam­me: det er en spæn­den­de, gen­ne­m­ar­bej­det og vel­re­sear­chet bog, Aamund Han­sen og Vol­l­mond har skre­vet. Så det er ikke her bogen har pro­ble­mer – men mere om det sene­re. Bogen hand­ler om kon­spira­tions­te­o­ri­er, hvor­for de opstår, hvor­for det er væsent­ligt at beskæf­ti­ge sig med dem, og hvor­dan et udvalg af kon­spira­tions­te­o­ri­er­ne ser ud. Der argu­men­te­res glim­ren­de for de før­ste to dele i nog­le velvalg­te teo­re­ti­ske tek­ster. Bogen kom­mer dog omkring nog­le af de lidt for­tær­ske­de teo­ri­er om sen- og post­mo­der­ni­tet som for­kla­rings­mo­del, for­tær­ske­de, for­di der jo også var tal­ri­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er før det sen­mo­der­ne samfund. […]

KS-bogen, 2.udgave

KS-bogen, 2. udga­ve er en opda­te­ret ver­sion af bogen af sam­me navn fra 2015, som er til­ret­tet fag­li­ge mål og ker­ne­stof i lære­pla­nen fra 2017. Den består af fire tema­er, der hver især har en kort fæl­les­fag­lig intro­duk­tion og der­u­d­over et uddy­ben­de afsnit for hen­holds­vis histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion. De fire tema­er, som bogen behand­ler, er ”Iden­ti­tet og Fami­lie”, ”Glo­ba­li­se­ring – kul­tur­mø­der og reli­gi­øse kon­flik­ter”, ”Det Gode Sam­fund” og ”Demo­kra­ti­et under pres?” Til bogen hører der, iføl­ge bogens for­ord, en hjem­mesi­de med ekstra mate­ri­a­le, inspira­tion og opga­ver, som dog i skri­ven­de stund ikke er helt opda­te­ret til anden udga­ve af […]

Min­dre mester­værk med kede­lig titel

Bag den lidt kede­li­ge titel Kul­tur og sam­fund – En grund­bog til kul­tur – og sam­funds­fags­grup­pen på HF, gem­mer sig et min­dre mester­værk inden­for fag­lig for­mid­ling og tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de. Bogen er 3. udga­ve og er til­pas­set 2017 refor­men, og emner­ne revi­de­re­de og opda­te­re­de. Bogen inde­hol­der lige­som de tid­li­ge­re udga­ver en udfør­lig intro­duk­tion til de tre ind­gå­en­de fag, reli­gion, sam­funds­fag og histo­rie, og deres gen­stands­fel­ter og meto­der, samt en god og over­sku­e­lig ind­fø­ring i pro­blem­for­mu­le­rin­ger og tak­so­no­mi. Bogens præ­sen­ta­tion af histo­ri­e­fa­get og histo­ri­e­fa­gets begre­ber er over­sku­e­lig og ved­kom­men­de og tager udgangs­punkt i kur­si­ster­nes hver­dag. Der læg­ges et fint fokus på, hvad […]

Frem­ra­gen­de lære­bog om modstandsbevægelsen

Det er sjæl­dent, at man får en lære­bog i hån­den, som på alle måder lever op til de krav, som man stil­ler til en moder­ne lære­bog i histo­rie. Men det gør den­ne! For­fat­te­ren er tid­li­ge­re muse­ums­in­spek­tør på Fri­heds­mu­se­et og nuvæ­ren­de lærer på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. Det bety­der, at han både har den fag­li­ge viden og over­blik­ket, og sam­ti­dig har han en fin sans for ele­ver­nes viden, så alt bli­ver for­kla­ret på en god måde uden unød­ven­di­ge frem­medord i et moder­ne sprog. (Andre for­fat­te­re vil­le let have fortabt sig i detal­jer og ind­vik­le­de forsk­nings­dis­kus­sio­ner, som ele­ver ofte knæk­ker hal­sen på.) Bort­set fra […]

En histo­rie om de natio­nal­li­be­ra­le og demokratiet

Demo­kra­tisk dan­nel­se er et cen­tralt ele­ment i for­må­let for de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, og at den­ne dan­nel­ses nær­me­re ind­hold sta­dig er gen­stand for kon­flikt er for­å­rets Øre­stads­ba­ta­l­je jo en glim­ren­de illu­stra­tion af. Sær­ligt for histo­ri­e­fa­get er udvik­lin­gen af demo­kra­ti, også i de ny lære­pla­ner, et vig­tigt gen­stands­om­rå­de. Der­for er tema­et for Den­nis Lun­ding Niel­sens bog også sær­de­les rele­vant, selv­om det jo ikke lige­frem er jom­fru­e­ligt ter­ri­to­ri­um. Bogen er opdelt i 6 kapit­ler, hvor de 3 før­ste hand­ler om ene­væl­den og kam­pen for dens afskaf­fel­se i før­ste halv­del af 1800-tal­let. Kapi­tel 4 og 5 føl­ger for­fat­nings­kam­pen og demo­kra­tiets udvi­del­se frem til grundlovsrevisionen […]