Kategori: Undervisningsmateriale

Histo­ri­e­fag­lig arbejdsbog

Hvis jeg skal næv­ne ét punkt, hvor histo­ri­e­fa­get har ændret sig, siden jeg begynd­te at under­vi­se på STX i 2007, vil sva­ret være meto­de. Hvor kil­de­kri­tik tid­li­ge­re var den helt domi­ne­ren­de meto­de, som ele­ver­ne skul­le mestre, præ­sen­te­res de nu for at væld af meto­di­ske til­gan­ge og værk­tø­jer til faget. Nog­le vil mene, at det er i en sådan grad, at meto­de­fo­kus­set ender i en begrebs­brug for begre­ber­nes skyld, der nog­le gan­ge synes vig­ti­ge­re end sel­ve den histo­ri­ske peri­o­de, mens man som radi­kal post­mo­der­ne histo­ri­ker vil mene, at man slet ikke kan sige ”den histo­ri­ske peri­o­de”. I vir­ke­lig­he­den vil de fleste […]

Film i historie

”Har du sat 3‑års-histo­ri­e­­fil­­men på?” Sådan lyder en stå­en­de morsom­hed på mit lærer­væ­rel­se, lige inden histo­ri­e­læ­rer­ne for­la­der lærer­væ­rel­set og går til time. Og der er da lidt om det, for vi histo­ri­e­læ­re­re bru­ger film­klip aktivt i vores under­vis­ning, men natur­lig­vis for­di det giver rig­tig god mening, og selv­føl­ge­lig ikke for­di histo­ri­e­fa­get fra 1.g til 3.g bare til­nær­mel­ses­vist vil­le kun­ne dæk­kes ved at se en (meget lang) film. Selv­føl­ge­lig er under­vis­nin­gen i histo­rie meto­disk og viden­ska­be­lig, men vi kan ikke se bort fra, at nar­ra­ti­ver­ne er vig­ti­ge. Det er også vores opga­ve som lære­re at væk­ke histo­ri­en til live hos ele­ver­ne, og […]

Ene­væl­de

Når vi tæn­ker på ene­væl­den, bli­ver det nemt ene­væl­den som det for­æl­de­de og uri­me­li­ge system, som demo­kra­ti­et aflø­ste i 1848–49. Der­for er det glim­ren­de, at der nu kom­mer en lære­bog, der under­sø­ger ene­væl­dens tidsal­der på dens egne betin­gel­ser. For­di det var en peri­o­de, hvor ”væsent­li­ge dele af det moder­ne Dan­marks fun­da­ment blev støbt”, som Ras­mus The­strup Øster­gaard skri­ver i for­or­det og påvi­ser i bogen. ”Ene­væl­dens tid” behand­ler i seks hoved­af­snit for­skel­li­ge vink­ler på tiden 1660–1789. Det kan fore­kom­me lidt mær­ke­ligt, at bogen afslut­tes i 1789, men på den anden side mar­ke­rer den fran­ske revo­lu­tion jo opgø­ret med den almæg­ti­ge konge, […]

Tyr­ki­et

Da den­ne bog før­ste gang udkom, fik den en noget hård med­fart, da den blev anmeldt i Noter (nr. 203, decem­ber 2014). Den har dog en del kva­li­te­ter, som er bibe­holdt i ande­nud­ga­ven, blandt andet en ræk­ke til­knyt­te­de kil­der på for­la­gets hjem­mesi­de. Hoved­par­ten af den nye udga­ve er iden­tisk med den tid­li­ge­re udga­ve, og der­for kan det undre, at Ser­dal Ben­li ikke læn­ge­re er angi­vet som med­for­fat­ter. Under alle omstæn­dig­he­der er Deniz B. Serin­ci også på egen hånd en erfa­ren skri­bent, der har fore­ta­get en opda­te­ring af en ofte velskre­vet frem­stil­ling af Tyr­ki­ets histo­rie. Opda­te­rin­gen kom­mer også til udtryk i […]

Ver­den efter de sto­re opda­gel­ser, 1500–1750

Kun få bøger har teg­net under­vis­nin­gen i den dan­ske gym­na­siesko­le gen­nem årti­er som P. C. Wil­lemo­es Jør­gen­sens klas­si­ker De sto­re opda­gel­ser. Det fak­tum, at de fle­ste histo­ri­e­læ­re­re ind­dra­ger et obliga­to­risk for­løb om Colum­bus, Vasco da Gama og euro­pæ­er­nes opda­gel­ser af nye ver­de­ner, skyl­des givet­vis den­ne bogs enor­me ind­fly­del­se på under­vi­se­re og lærebø­ger gen­nem åre­ne. Jeg blev i min gym­na­sie­tid i Hor­sens i 1990’erne under­vist i bogen og nåe­de fak­tisk som gym­na­si­e­læ­rer at bru­ge Wil­lemo­es’ bog en enkelt gang inden papi­ret i de old­gam­le bøger for­vi­tre­de helt – i dag tror jeg, at de sid­ste eksem­pla­rer er ble­vet kas­se­ret. Hel­dig­vis tog gymnasielærer […]

Dan­marks krigs­del­ta­gel­se til debat

En små­travl for­mid­dag prik­ke­de en kol­le­ga mig på skul­de­ren. ”Der lig­ger en pak­ke til dig inde på lærer­væ­rel­set ”, lød det. Jeg ile­de ind på lærer­væ­rel­set, åbne­de pak­ken og i dén lå et anmel­der­ek­sem­plar af Bo Lide­gaards nye bog ”Dan­mark i Krig”. Bogen er end­nu et skud på stam­men af bog­se­ri­en ”100 Dan­marks­hi­sto­ri­er” på 100 sider til 100 kro­ner fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag. Dagens dont gav mig dog ikke lej­lig­hed til at læse bogen, så den kom med hjem på stu­e­bor­det til sene­re gen­nem­læs­ning. Bogen bur­de nok have været pla­ce­ret på reo­len; næste aften væl­te­de jeg nem­lig i uagtsom­hed kaf­fen, så […]

Kolo­ni­se­rin­gen af Mel­le­ma­me­ri­ka — opda­gel­se – ero­bring – invasion?

Jes­per Niel­sen (JN) vil skri­ve histo­ri­en om den span­ske opda­gel­se af Ame­ri­ka og navn­lig ero­brin­gen af Mexi­co på en anden måde. JN er træt af den euro­pæ­i­ske etno­cen­tri­ske for­tæl­ling om de span­ske conquista­do­rer, der med gan­ske få sol­da­ter ind­t­og azte­ker­nes impe­ri­um i Mexi­co og inka­er­nes impe­ri­um i Andes­b­jer­ge­ne. JN vil ger­ne se ”Opda­gel­sen” med indi­a­ner­nes øjne og væl­ger der­for ikke at for­tæl­le den klas­si­ske histo­rie, som man kan læse man­ge andre ste­der. For­fat­te­ren har ladet Ib Micha­el skri­ve et for­ord, hvor den ikke får for lidt. Ib Micha­el svin­ger sig fx op til på side 6 at tale om det […]

Grund­loven i euro­pæ­isk perspektiv

I Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags nye Dan­marks­hi­sto­rie, er turen den­ne gang kom­met til Grund­loven. For­fat­te­ren er histo­ri­ker Ber­tel Nygaard, som for­tæl­ler om Grund­lovens til­bli­vel­se og efter­mæ­leI bogen giver Ber­tel Nygaard en trans­na­tio­nal og fler­ty­dig for­tæl­ling om Grund­lovens til­bli­vel­se, hvor det bli­ver klart at udvik­lin­gen i sam­ti­dens Euro­pa er helt afgø­ren­de for udvik­lin­gen af demo­kra­ti­et i Dan­mark. Her under­stre­ges det spe­ci­elt at revo­lu­tio­ner­ne i Frank­rig og Tys­kland spil­le­de en helt afgø­ren­de rol­le for de natio­nal­li­be­ra­les mulig­he­der for at pres­se den ene­væl­di­ge stats­magt til at afgi­ve mag­ten. Bogen inde­hol­der også en detal­je­ret og spæn­den­de ana­ly­se både af tiden op til og af mart­s­da­ge­ne, samt […]

Fra for­tid til histo­rie. Histo­ri­e­fa­gets iden­ti­tet og meto­der, 2. udgave

Gui­de til histo­ri­e­fa­get i ny udga­ve Før­ste udga­ve af Fra for­tid til histo­rie udkom i 2013 (anmeldt i NOTER 199). Den var et læn­ge sav­net bud på, hvor­dan man kan defi­ne­re og fast­hol­de histo­ri­e­fa­gets iden­ti­tet i 2005-gym­­na­siets mel­lem­fag­li­ge sam­spil ikke mindst knyt­tet til Almen Stu­di­e­for­be­re­del­se (AT) og stu­di­e­ret­nings­pro­jek­tet (SRP). Med gym­na­si­ere­for­men i 2017 er faget anbragt i en ny vir­ke­lig­hed, men beho­vet for at give ele­ver­ne en grund­læg­gen­de for­stå­el­se af faget og dets meto­der er bestemt ikke ble­vet min­dre. Anders Has­sing og Chri­sti­an Vol­l­mond har valgt at til­pas­se den meget kva­li­fi­ce­re­de gui­de til den nye bekendt­gø­rel­se og sam­ti­dig omre­di­ge­re bogen, […]