Histo­ri­en rocker

Nav­net Thor­kil Smitt vil væk­ke genklang hos de fle­ste læse­re af Noters spal­ter. Over fle­re årti­er sat­te han mar­kan­te fin­ger­af­tryk på fagets udvik­ling og didak­tik – bl.a. via en ræk­ke udgi­vel­ser til faget som med­for­fat­ter til eksem­pel­vis den impo­ne­ren­de ’Ver­dens­hi­sto­rie bind 1 og 2’ samt ’En euro­pæ­isk ver­dens­hi­sto­rie’.Hvad de fær­re­ste måske ved er, at Smitt […]

Indu­stri­a­li­se­rin­gens tid­li­ge historie

Hel­le Fol­ker­sen har skre­vet en bog om indu­stri­a­li­se­rin­gen i 1800-tal­let. Det er en af de helt cen­tra­le begi­ven­he­der i men­ne­ske­he­dens histo­rie, og der­for er det da også god ide at lave en udgi­vel­se om det emne. Bogen skil­ler sig lidt ud fra andre udgi­vel­ser ved at vil­le bely­se den tid­li­ge­re del af indu­stri­a­li­se­rin­gen i et […]

USA’s nye sto­re mindretal

Niels Boel er uddan­net i statskund­skab, filmvi­den­skab og fransk. Han arbej­der des­u­den som jour­na­list, kon­su­lent og fored­rags­for­hold om for­hold i Lat­i­na­me­ri­ka. Det er der­for en viden­de mand som i seks tema­ti­ske kapit­ler gen­nem­går Lat­i­nos i USA. De seks tema­er som behand­les er: Lat­i­no­er i USA det poli­ti­ske system med fokus på lat­i­no­er­nes rol­le USA’s nye arbej­der­klas­se Ret­tig­he­der og […]

Falsk for­år i Danmark

Det fore­lig­gen­de værk er lidt af en svær­væg­ter (Godt 4 kg). Det er såle­des ikke en man læser i metro­en eller tager med til stran­den om som­me­ren, og det tager sin tid at kom­me igen­nem den. Men det er i høj grad uma­gen værd. Det er også lidt af et pragt­værk, med god papirkva­li­tet og […]

Kon­ge­mag­ten udfordret

Tiden efter Val­de­ma­rer­ne var en uro­lig tid i Dan­mark, men også en afgø­ren­de peri­o­de for udvik­lin­gen af det dan­ske sam­fund og ikke mindst kon­ge­mag­tens pla­ce­ring i for­hold til stormænd. Det var også i den­ne peri­o­de, at Dan­mark for alvor udvik­le­de sig til et stæn­der­sam­fund med (fæste)bønder, bor­ge­re, gejst­li­ge og stormænd. Bogen er en fort­sæt­tel­se af […]

Uom­gæn­ge­ligt værk om Muhammad

I en tid hvor islam og mus­li­mer dis­ku­te­res vold­somt, er det oplagt at skri­ve en bog om, hvor­dan Muham­mad er ble­vet opfat­tet gen­nem tiden, både af mus­li­mer­ne selv og i Vesten. Mus­li­mer­nes Muham­mad – og alle andres er Jakob Sko­v­­gaard-Peter­­sens (JS‑P) bud på, hvad ”en vel­o­ri­en­te­ret dan­sker bør vide om Muham­mad” (s. 9); bogen er […]

Sep­tem­ber­for­li­get

Den 30. bog i seri­en 100 dan­marks­hi­sto­ri­er omhand­ler Sep­tem­ber for­li­get i 1899 og er skre­vet af Lars Kjøl­he­de Chri­sten­sen, som er muse­ums­in­spek­tør ved Muse­er­ne Hels­in­gør. Bogen tager sit udgangs­punkt i de 107 dra­ma­ti­ske dage til­ba­ge i 1899, som gik for­ud for ind­gå­el­sen af det berøm­te og skel­sæt­ten­de for­lig mel­lem arbejds­ta­ge­re og arbejds­gi­ve­re på det private […]

Idræts­hi­sto­rie

Et for­nuf­tigt bud på at aktu­a­li­se­re idræts­be­gi­ven­he­der i for­hold til de sam­funds­mæs­si­ge kon­tek­ster i ver­dens­hi­sto­ri­en Hans Bon­de har sam­men med Sta­nis Els­borg for­søgt at ska­be en bog, som ret­ter sig mod gym­na­siesko­len i fage­ne idræt, histo­rie og sam­funds­fag.  Bogen arbej­der med en ræk­ke tema­er og begi­ven­he­der igen­nem histo­ri­en, som under­støt­tes via anvis­ning af kil­de­ma­te­ri­a­le fra […]

Klar til KS

Nyud­gi­vel­sen ”Klar til KS” er en meget over­sku­e­lig meto­­de/te­o­ri-bog til KS-under­­vis­­nin­­gen, der på meget pæda­go­gisk vis gen­nem­går fage­nes cen­tra­le begre­ber, meto­der og teo­ri­er. For­fat­ter­nes valg af begre­ber og teo­ri­er lig­ger fint i tråd med de tema­er, der typisk arbej­des med i KS-under­­vis­­nin­­gen. På den måde bli­ver bogen både brug­bar og rele­vant. Bogens for­mål er at […]

Kam­pen om grænsen

Det dansk-tyske græn­seland er i dag præ­get af et vel­ud­vik­let og frugt­bart sam­ar­bej­de hen over de natio­na­le skel. 100-året for den­ne græn­se kan være en god anled­ning til at erin­dre om de stær­ke følel­ser og de poli­ti­ske kræf­ter, der var i spil, da den blev fast­lagt. Og det er net­op det over­ord­ne­de sig­te med GENFORENINGEN […]