Winnie Færk

Noter #229: Grønland

I år er det 300 år siden, at den dansk-nor­­ske mis­sio­nær Hans Ege­de — den 3. juli 1721 — gik i land på Håbets Ø i Grøn­land. Der­med er der en god anled­ning til, at vi i det­te num­mer af Noter stil­ler skar­pt på for­hol­det mel­lem Dan­mark og Grøn­land før og nu. Her­un­der også på Hans Ege­de og på den erindringspolitiske for­tolk­nings­kamp, der i de sene­re år har udspil­let sig omkring hans per­son, der ses som et sym­bol på den dansk-grøn­land­­ske rela­tion. Thor­kild Kjær­gaard bidra­ger med en arti­kel, der giver et fyl­digt portræt af men­ne­sket og mis­sio­næ­ren Hans Ege­de og […]

Noter #227: The end of Europe?

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen Af Lære­re i Sam­funds­fag) afhol­der i decem­ber en kon­fe­ren­ce, der stil­ler spørgs­må­let: ”The End of Euro­pe?”. Det­te num­mer af Noter omhand­ler sam­me spørgs­mål. Num­me­ret har såle­des fokus på de udfor­drin­ger Euro­pa står over for i dag – bl.a. i form af et svæk­ket euro­pæ­isk sam­ar­bej­de, styr­ke­de høj­re­po­puli­sti­ske bevæ­gel­ser og den alvor­li­ge Cor­o­­na-pan­­de­­mi. Udfor­drin­ger­ne gør det rele­vant at spør­ge, hvor­dan de euro­pæ­i­ske vær­di­er vil stå i frem­ti­den? Vil Euro­pas enhed bli­ve styr­ket eller vil intern split­tel­se føre til, at Euro­pas domi­ne­ren­de posi­tion i ver­den blot bli­ver en paren­tes i histo­ri­en? I for­læn­gel­se af oven­stå­en­de spørgs­mål brin­ger vi […]

Kon­kur­ren­cen 2020

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2020 En af vin­der­pri­ser­ne i 2020 gik til Anne Bero­ni­us Ger­mer og Ida Sche­el, Rysenste­ens Gym­na­si­um, for teg­ne­se­ri­en: “DE GLEMTE KVINDER I KUNSTVERDENEN” (vær tål­mo­dig, den skal lige loa­de…) “Den­ne besva­rel­se er – med for­fat­ter­par­rets egne ord – ”en illu­stre­ret, rimen­de, histo­risk bør­ne­bog for voks­ne om kvin­der­nes repræ­sen­ta­tion i kunst.” Bag den­ne vare­de­kla­ra­tion gem­mer sig 26 helsi­des smukt kom­po­ne­re­de akva­rel­ler (?), der ind­led­nings­vis – som i et imag­i­nært ver­dens­mu­se­um – viser en ræk­ke af ver­den­skun­stens mester­vær­ker. Fæl­les for ver­den­skun­stens mester­vær­ker er, at de fle­ste af dem er fyldt med kvin­der, men at per­so­ner­ne bag staf­fe­li­et – kunst­ner­ne – alle […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 — fina­li­ster­ne er fundet!

HISTORIEKONKURRENCENS FINALISTER 2019 Her­med har Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF for­nø­jel­sen af at præ­sen­te­re fina­li­ster­ne i Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 med tema­et: MIN BY.  Præ­cis hvil­ken af de tre fina­list-grup­­per der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 og 3.000 kr. afslø­res først på Histo­ri­ske dage d. 31. marts, kl. 11.30 på Blå Sce­ne i Øks­ne­hal­len, Kbh. V. Pri­ser­ne og de til­hø­ren­de begrun­del­ser udde­les af fhv. udenrigs‑, finans- og skat­te­mi­ni­ster: Mogens Lyk­ke­toft. Fina­li­ster­ne er (nævnt i til­fæl­dig ræk­ke­føl­ge): SARA PONTOPPIDAN og MATHILDE JOHANSEN, Viby Gym­na­si­um SIGNE SVANE KRYGER og SIDSE MARIE BJERRING LYNGBY, Als­sund­gym­na­si­et MAGDA SKYTTE, EMMA MEIONG og VICTOR DINESEN, […]

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2018

Søn­dag den 11/3 blev vin­der­ne af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2018 offent­lig­gjort. Her brin­ger vi de tre dom­me­res begrun­del­ser for pris­ud­de­ling: Num­mer 1: ”Her­fra min ver­den går” af Jakob Johan­nes Heyn, Nykø­bing Kated­ralsko­le Jakob Johan­nes Heyns beret­ning om sin fami­lie stræk­ker sig fra 1659 til 2017. Den begyn­der ved hans 7 x tipol­de­mo­ders grav på Møn en kold decem­ber­dag 1659 og slut­ter med for­fat­te­ren selv ved arbejds­bor­det decem­ber 2017, 358 år sene­re. I mel­lem­ti­den er vi gen­nem en ræk­ke nedslag i mere end 350 års fami­lie­hi­sto­rie ble­vet præ­sen­te­ret for det forun­der­li­ge sam­spil mel­lem skæb­ne og til­fæl­dig­hed, mel­lem sam­fund og indi­vid, som bærer slægten – […]

Noter #214: Histo­ri­e­un­der­vis­ning efter reformen

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne Som vi alle ved trå­d­te bestem­mel­ser­ne vedr. refor­men af de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser i kraft pr. 1. august 2017. Det bety­der at vi, når dis­se linjer læses, er godt i gang med over­vej­el­ser over, hvor­dan vi kan til­ret­te­læg­ge en under­vis­ning, der har­mone­rer med de nye lære­pla­ner for gym­na­si­et og/eller Hf/Hf-enkelt­­fag. Og det er net­op her det­te num­mer af Noter bli­ver rele­vant læs­ning! Tema­et for det­te num­mer er nem­lig: Histo­ri­e­un­der­vis­ning efter refor­men. Og hvad er det så præ­cis for emner og spørgs­mål artik­ler­ne har fokus på? I artik­len, Histo­ri­e­fa­get i STX i det 21. Århund­re­de, stil­ler lek­tor San­ne Faber og […]

Noter #210: Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les fortid

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne i Noter #210 I Grøn­land blev det af en nyvalgt rege­rings­ko­a­li­tion i 2013 beslut­tet, at der skul­le opret­tes en for­so­nings­kom­mis­sion i Grøn­land. For­so­nings­kom­mis­sio­nen blev en rea­li­tet i 2014 og den skal fort­sæt­te arbej­det frem til udgan­gen af 2017 med mulig­hed for for­læn­gel­se. For­ud for og i kølvan­det på den­ne beslut­ning har rela­tio­nen mel­lem Grøn­land og Dan­mark — tid­li­ge­re, nu og frem­over — været hef­tigt debat­te­ret i for­skel­li­ge fag­li­ge og ikke-fag­li­­ge fæl­les­ska­ber i, uden for og på tværs af Grøn­land og Dan­mark. Tema­et for det­te num­mer af noter har vi der­for kaldt for: Kam­pen om Dan­mark og Grønlands […]