Opret en kon­toKære fag­fæl­le — her kan du mel­de dig ind i histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og få fuld adgang til historielaerer.dk.

Dine pro­fil­da­ta, på nær bru­ger­navn, kan du redi­ge­re sene­re via din pro­fil.

Bru­ger­navn og adgangs­ko­de skal være på mindst 4 tegn og må ikke inde­hol­de nogen af de dan­ske bog­sta­ver æ,å,ø.

Når du har klik­ket på “udfør til­mel­ding” nederst, vil du mod­ta­ge en mail med et link, som du skal klik­ke på for at bekræf­te at din emailadres­se er gyl­dig. Når du har bekræf­tet din mailadres­se, kan du log­ge ind.

Kon­to­de­tal­jer

Pro­fil­de­tal­jer

Navn (påkræ­vet)

Det­te felt kan ses af: Alle

Hvem kan se det­te felt?
Gade­navn og nr (påkræ­vet)

Fx ‘Para­di­sæb­le­vej 67, 2.th’

Det­te felt kan ses af: Kun mig

Post­nr. og by (påkræ­vet)

Fx ‘7400 Her­ning’

Det­te felt kan ses af: Kun mig

Tele­fon

Det­te felt kan ses af: Kun mig

Hvem kan se det­te felt?
Sko­le (påkræ­vet)

Hvil­ken sko­le under­vi­ser du på?

Det­te felt kan ses af: Alle

Hvem kan se det­te felt?
Andet/andre fag

Så vi kan fin­de dig i for­bin­del­se med tvær­fag­li­ge pro­jek­ter. Adskil fle­re fag med semi­ko­lon ;

Det­te felt kan ses af: Alle

Hvem kan se det­te felt?
Med­lem­s­ty­pe (påkræ­vet)

Alle nye med­lem­mer får til­sendt for­e­nin­gens tryk­te histo­ri­e­di­dak­tik ved ind­mel­del­se. Læs mere om didak­tik­ken ved at føl­ge lin­ket i top­me­nu­en.

Det­te felt kan ses af: Kun mig

Redu­ce­ret pris af anden årsag — angiv her

Det­te felt kan ses af: Kun mig

Med­lem­snum­mer

Hvis du er ved at mel­de dig ind, så lad fel­tet stå tomt. Hvis du alle­re­de er med­lem: Find dit 4-cif­re­de med­lem­snum­mer på bag­si­den af noter øverst til høj­re under ‘PP’.

Det­te felt kan ses af: Alle

Ynd­lings­hi­sto­ri­ker

Hvem er din ynd­lings­hi­sto­ri­ker?

Det­te felt kan ses af: Alle

Hvem kan se det­te felt?
Brugs­vil­kår (påkræ­vet)

1) Det er ikke til­ladt at dele mate­ri­a­le på historielaerer.dk, som er omfat­tet af gæl­den­de lov om ophavs­ret, med min­dre man selv har ophavs­ret til det. Hvis loven ændres, så ændres vores brugs­vil­kår til­sva­ren­de. 2) Det mate­ri­a­le, som uplo­a­des af bru­ger­ne, kan frit anven­des til under­vis­nings­for­mål af andre bru­ge­re på siden, med min­dre andet anfø­res af den bru­ger, som uplo­a­der mate­ri­a­let. 3) Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se kan til enhver tid blo­ke­re med­lem­mer, som ikke over­hol­der dis­se brugs­vil­kår.

Det­te felt kan ses af: Alle