(Du skal være med­lem af for­e­nin­gen og log­get ind for at se indholdet.) 

Forfatter(e)

2 kommentarer til “It og historieundervisning*

 1. Tak for en god arti­kel — man­ge gode tips, fx vil jeg prø­ve at fil­me et begreb .-)
  — jeg har et par indspark:

  1) Hvil­ken defi­ni­tion af digi­tal dan­nel­se ope­re­rer du med? Jeg er usik­ker på hvad der præ­cist menes med det. Er det fx mate­ri­a­le­kri­tik og eti­ket­te i digi­ta­le diskussioner?

  2) Vil brug af sko­le­ek­ster­ne kom­merci­el­le tje­ne­ster som Youtu­be og Face­book i under­vis­nin­gen ikke give pro­ble­mer ift. den ved­ta­ge­de EU-per­son­da­ta­for­ord­ning og ele­vers “ret til at bli­ve glemt”? Måske kun­ne der være et afsnit om det i næste version?

  3) Jeg har ind­sat de links du næv­ner i link­bi­bli­o­te­ket under ‘opga­ve i mate­ri­a­le­kri­tik’ — måske kun­ne vi crowdsour­ce et par styk­ker mere? 

  1. Hej Lars

   Tak for feed­ba­ck og input!

   ad 1) I en note mar­ke­rer jeg, at jeg læg­ger mig op ad Tæk­ke og Poul­sens defi­ni­tio­ner, men af plads­hen­syn udfol­der jeg ikke min for­stå­el­se af digi­tal dan­nel­se. I min optik kan digi­tal dan­nel­se ikke løses i histo­rie ale­ne — fx er det imo i høj grad en teamop­ga­ve at foku­se­re på “beskyt­tel­se af per­son­li­ge data” og “its betyd­ning for egen lærer­pro­ces”. I histo­rie vil jeg sige, at føl­gen­de gør sig gældende:

   - Ele­ver­ne skal bru­ge IT og inter­net­tet i undervisningen
   — Ele­ver­ne skal være kri­ti­ske over­for inter­net­tets mate­ri­a­le og informationer
   — Ele­ver­ne skal pro­du­ce­re og distri­bu­e­re med IT
   — Ele­ver­ne skal være reflek­te­ren­de (her­un­der eti­ske) i omgan­gen med IT

   Er iøvrigt ved at skri­ve en arti­kel til Noter om digi­tal dan­nel­se i histo­rie. Måske kan jeg lok­ke dig til at give input, inden jeg sen­der den ind?

   ad2) Det er klart, at det­te aspekt også er en del af digi­tal dan­nel­se. Hvor­vidt det skal tages op i histo­rie ale­ne eller i team­re­gi kan dis­ku­te­res. Men det er da klart, at histo­ri­e­læ­re­ren skal gøre det klart over­for ele­ver­ne, at de risi­ke­rer, at mate­ri­a­let lig­ger der for evigt — og at de der­for må tage deres for­holds­reg­ler, hvis det ønskes — fx gøre YouTu­be-video­er pri­va­te, lade være med at lade sig fil­me — lav en ani­ma­tion i ste­det osv. Pro­ble­met er jo lidt, at hvis vi slet ikke vil anven­de FB, YouTu­be eller for den sags skyld Goog­le, så sæt­tes der nog­le begræns­nin­ger på den akti­ve brug af it (hvil­ket jo er cen­tral del af digi­tal dan­nel­se imo). 

   ad3) Fint — vi har jo fle­re lig­gen­de, og jeg har også talt med Peder Wiben om hans enor­me link­sam­ling fra den gam­le EMU. Det dre­jer sig nok mere om at få tid til at sæt­te tin­ge­ne op på Historielaerer.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *