Lad dine ele­ver lave deres egen grundlov

OBS: Det­te værk­tøj fun­ge­rer desvær­re ikke læn­ge­re. Se kom­men­ta­rer­ne nedenfor.

I anled­ning af grund­lovs­ju­bilæ­et i 2015 har Histo­ri­e­Lab udvik­let to digi­ta­le grund­lovs­ge­ne­ra­to­rer, der udfor­drer ele­ver­nes hold­nin­ger og får dem til at reflek­te­re over deres valg. I gene­ra­to­rer­ne tager ele­ver­ne stil­ling til kon­kre­te cases fra for­tid og nutid, og gene­ra­to­rer­ne ska­ber på bag­grund af sva­re­ne en per­son­lig grund­lov til den enkel­te elev.

Screenshot fra grundlovsspillet
Scre­ens­hot fra grundlovsspillet

Nutids­ge­ne­ra­to­ren

I den ene grund­lovs­ge­ne­ra­tor tages udgangs­punk­tet i nuti­den eller i nær frem­tid, og ele­ver­ne skal her for­hol­de sig til helt grund­læg­gen­de sam­funds­mæs­si­ge pro­blem­stil­lin­ger som monar­ki­et, EU, ytrings­fri­hed og val­gretsal­der. Da spørgs­må­le­ne kræ­ver omtan­ke, giver gene­ra­to­ren ele­ver­ne en mulig­hed for at få råd fra poli­ti­ke­re fra lan­dets ungdomspartier.

Screenshot fra grundlovsspillet
Scre­ens­hot fra grundlovsspillet

1915-gene­ra­to­ren

I den anden grund­lovs­ge­ne­ra­tor skal ele­ver­ne fore­stil­le sig, at de befin­der sig i 1915, og for­hol­de sig til case­ne med udgangs­punkt i en af dati­dens sam­fund­s­klas­ser: god­se­je­re, gård­mænd, lan­d­ar­bej­de­re og arbej­de­re. 1915-grund­loven læg­ger såle­des op til at arbej­de med ele­ver­nes evne til at leve sig ind i histo­ri­en og se en sag fra andre vink­ler end deres egen nutidige.

2 kommentarer til “Lad dine ele­ver lave deres egen grundlov

 1. Hej.
  Når man laver sin egen grund­lov, så kan man ikke åbne den fil, der kom­mer til sidst. Jeg har prø­vet både på sko­len og hjem­me — intet vir­ker. Ado­be skri­ver, at filen er beska­di­get, når jeg hen­ter den. Jeg har også prø­vet at åbne filen med andre pro­gram­mer. Er der en løs­ning på det­te? Jeg skal ger­ne bru­ge det­te i undervisningen.

  Mvh Lene 🙂

 2. Kære Lene (og andre, der vil benyt­te værktøjet),
  Jeg er den oprin­de­li­ge pro­jekt­le­der på pro­gram­mer­ne, men er desvær­re ikke læn­ge­re til­knyt­tet Histo­ri­e­Lab, der har ansva­ret for grund­lovs­ge­ne­ra­to­rer­ne. Jeg vil tro, at fejl­en skyl­des, at Ado­be har fore­ta­get en opda­te­ring, der gør, at det fil­for­mat, som pro­gram­met bag gene­ra­to­rer­ne spyt­ter ud, ikke læn­ge­re er kom­pa­ti­belt med nye­re pdf-læse­re. Jeg vil fore­slå dig/jer at skri­ve til historielab.dk.
  De bed­ste hilsner
  Nikolaj 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *