Lad dine ele­ver lave deres egen grund­lov

Lad dine ele­ver lave deres egen grund­lov

I anled­ning af grund­lovs­ju­bilæ­et i 2015 har Histo­ri­e­Lab udvik­let to digi­ta­le grund­lovs­ge­ne­ra­to­rer, der udfor­drer ele­ver­nes hold­nin­ger og får dem til at reflek­te­re over deres valg. I gene­ra­to­rer­ne tager ele­ver­ne stil­ling til kon­kre­te cases fra for­tid og nutid, og gene­ra­to­rer­ne ska­ber på bag­grund af sva­re­ne en per­son­lig grund­lov til den enkel­te elev.

Screenshot fra grundlovsspillet
Scre­ens­hot fra grund­lovs­spil­let

Nutids­ge­ne­ra­to­ren

I den ene grund­lovs­ge­ne­ra­tor tages udgangs­punk­tet i nuti­den eller i nær frem­tid, og ele­ver­ne skal her for­hol­de sig til helt grund­læg­gen­de sam­funds­mæs­si­ge pro­blem­stil­lin­ger som monar­ki­et, EU, ytrings­fri­hed og val­gretsal­der. Da spørgs­må­le­ne kræ­ver omtan­ke, giver gene­ra­to­ren ele­ver­ne en mulig­hed for at få råd fra poli­ti­ke­re fra lan­dets ung­doms­par­ti­er.

Screenshot fra grundlovsspillet
Scre­ens­hot fra grund­lovs­spil­let

1915-gene­ra­to­ren

I den anden grund­lovs­ge­ne­ra­tor skal ele­ver­ne fore­stil­le sig, at de befin­der sig i 1915, og for­hol­de sig til case­ne med udgangs­punkt i en af dati­dens sam­fund­s­klas­ser: god­se­je­re, gård­mænd, lan­d­ar­bej­de­re og arbej­de­re. 1915-grund­loven læg­ger såle­des op til at arbej­de med ele­ver­nes evne til at leve sig ind i histo­ri­en og se en sag fra andre vink­ler end deres egen nuti­di­ge.

 

Skriv en kommentar