Gra­tis efter­ud­dan­nel­se med din fag­grup­pe (opda­te­ret)

Histo­ri­e­Lab udby­der et nyt efter­ud­dan­nel­ses­kon­cept mål­ret­tet fag­grup­per på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Efter­ud­dan­nel­ses­for­lø­bet fore­går ude på jeres gym­na­si­um sam­men med en historiedidaktiker.

Histo­ri­e­Lab udby­der føl­gen­de histo­ri­e­di­dak­ti­ske temaer:

 • Histo­ri­e­fa­gets meto­der v. @andershassing
 • Histo­ri­e­be­vidst­hed i under­vis­nin­gen v. Car­sten Tage Nielsen
 • Tek­ster og tekst­for­stå­el­se i histo­ri­e­fa­get v. Hei­di Eske­lund Knudsen
 • Skrift­lig­hed i histo­rie v. @heidifunder
 • Innova­tion i histo­rie v. Hen­ri­et­te Aaby Enevoldsen
 • Spil/rollespil i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen v. Jens Pietras
 • Fra grund­sko­le til ung­doms­ud­dan­nel­se v. Jens Aage Poulsen
 • Muse­et som lærings­rum i histo­rie v. Mari­an­ne Axel­sen Leth
 • Film i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen v. Peter Yding Brunbech
 • Ny: Histo­ri­e­brug v. @winnie-faerk
 • Ny: Arbejds­for­mer og ana­ly­se­red­ska­ber til histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen v. Rudi Lauridsen

Det nye efteruddannelseskoncept

Som histo­ri­e­fag­grup­per ansø­ger I om et for­løb med det tema, I fin­der mest inter­es­sant. Efter­ud­dan­nel­sen fore­går som nævnt ude på jeres gym­na­si­um og består af en wor­ks­hop, en afprøv­nings­fa­se og en erfa­rings­op­sam­ling med vidensdeling:

• Wor­ks­hop­pen varer ca. 4 timer og til­ret­te­læg­ges af den nævn­te histo­ri­e­di­dak­ti­ske eks­pert. Som en del af wor­ks­hop­pen skal I i jeres fag­grup­pe afta­le, hvor­dan I vil afprø­ve ide­er­ne fra wor­ks­hop­pen i jeres egen undervisning.
• I afprøv­nings­fa­sen gør I jer erfa­rin­ger med, hvor­dan ide­er­ne fra wor­ks­hop­pen vir­ker i for­hold til jeres under­vis­ning. I den­ne fase vil der være mulig­hed for at spar­re med for­løbs­af­hol­de­ren om ele­men­ter, som I fin­der udfordrende.
• For­lø­bet afslut­tes med en opsam­ling af de erfa­rin­ger, I har gjort jer i fag­grup­pen – og med, at I spre­der jeres erfa­rin­ger til histo­ri­e­læ­re­re andre ste­der i lan­det. Det­te kan fx gøres ved, at I skri­ver en arti­kel til Noter eller udar­bej­der et under­vis­nings­for­løb, som kan læg­ges på Histo­ri­e­Labs hjemmeside.

Kon­cep­tet er ble­vet til med inspira­tion fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for stx og hf

Har til­bud­det vakt jeres interesse? 

… så kan I læse mere om de enkel­te for­løb­ste­ma­er og ansø­ge om et fag­grup­pe­ud­vik­lings­for­løb på Histo­ri­e­Labs hjemmeside:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *