Ny EU-gui­de på altinget.dk

altinget

Vi har fået et tip om nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til under­vis­ning om EU: Kri­stof­fer Hecquet har stå­et for et pro­jekt for Altin­get, der ger­ne skul­le gøre det lidt let­te­re og sjove­re at under­vi­se om EU på gym­na­si­et i histo­rie og sam­funds­fag. EU-gui­­de er byg­get op om en hold­ning­s­test, hvor ele­ver­ne kan se, hvil­ken af de dan­ske … Læs mere

Bun­ker­rot­ter – et rol­le­spil om Den Kol­de Krig

Under et hus på Vester­ga­de 115 i Skan­der­borg lig­ger et hem­me­ligt sted. Det er en beton­bun­ker opført af det tyske Luftwaf­fe i sep­tem­ber 1944 som en del af deres admi­ni­stra­ti­ve hoved­kvar­ter i Skan­der­borg Dyre­ha­ve. Bun­ke­ren blev aldrig taget i anven­del­se under 2. Ver­denskrig, men i årti­er­ne efter, da den Kol­de Krig opstod, kom den i … Læs mere

Lad dine ele­ver lave deres egen grund­lov

OBS: Det­te værk­tøj fun­ge­rer desvær­re ikke læn­ge­re. Se kom­men­ta­rer­ne neden­for. I anled­ning af grund­lovs­ju­bilæ­et i 2015 har Histo­ri­e­Lab udvik­let to digi­ta­le grund­lovs­ge­ne­ra­to­rer, der udfor­drer ele­ver­nes hold­nin­ger og får dem til at reflek­te­re over deres valg. I gene­ra­to­rer­ne tager ele­ver­ne stil­ling til kon­kre­te cases fra for­tid og nutid, og gene­ra­to­rer­ne ska­ber på bag­grund af sva­re­ne en … Læs mere

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non: Lad dine ele­ver ska­be histo­rie…

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non er et gra­tis inter­ak­tivt lære­mid­del om Søn­derjyl­lands histo­rie med lærer­vej­led­nin­ger og alt, hvad du skal bru­ge. På hjem­mesi­den kan dine ele­ver for­hol­de sig aktivt til begi­ven­he­der fra den søn­derjy­ske histo­rie – og vur­de­re og batt­le dem op imod hin­an­den.

Hjem­mesi­den er på én gang et lære­mid­del, hvor ele­ver­ne kan lære om histo­ri­e­be­vidst­hed og iden­ti­tet, og en afstem­ning om, hvil­ke dele af histo­ri­en der er væsent­lig for unge søn­derjy­der i dag. Du kan der­for enten lade dine ele­ver være med til at for­tæl­le den søn­derjy­ske histo­rie anno 2015 – eller blot lade dem føl­ge med i, hvor­dan de unge søn­derjy­der opfat­ter for­ti­den.

Se mere på: www.historiekanon.dk


Det for­tæl­ler lære­re og ele­ver om sitet
En lærer: ”Det bed­ste har utvivl­s­omt været, at de fak­tisk bli­ver histo­ri­e­ska­ben­de. Det gik op for mig, da de selv skul­le lave deres skrift­li­ge histo­ri­e­for­tæl­ling og selv kob­le deres udvalg­te histo­ri­ske begi­ven­he­der – at de sim­pelt­hen selv sad i histo­ri­ke­rens værk­sted.”


En elev: ”Med hjem­mesi­den her får du et godt over­blik over den søn­derjy­ske histo­rie, og det sid­der lige­som mere fast for­di det ser visu­elt godt ud. Du er med til at vur­de­re, hvor vig­tig histo­ri­en er for mig, og så bli­ver jeg lige­som ska­ber af histo­ri­en.”


Bag­grund
Bag Den Søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non står Histo­ri­e­Lab – i sam­ar­bej­de med Muse­um Søn­derjyl­land og TV SYD. Muse­um Søn­derjyl­land har udvalgt de 20 histo­ri­ske høj­de­punk­ter, som er unik­ke for den søn­derjy­ske histo­ri­es udvik­ling, samt leve­ret tekst og bil­le­der. De tre sam­ar­bejds­part­ne­re har sam­men pro­du­ce­ret video­er til de 20 høj­de­punk­ter.