Kategori: Spil og quiz

Ny EU-gui­de på altinget.dk

Vi har fået et tip om nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til under­vis­ning om EU: Kri­stof­fer Hecquet har stå­et for et pro­jekt for Altin­get, der ger­ne skul­le gøre det lidt let­te­re og sjove­re at under­vi­se om EU på gym­na­si­et i histo­rie og sam­funds­fag. EU-gui­­de er byg­get op om en hold­ning­s­test, hvor ele­ver­ne kan se, hvil­ken af de dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re, de er mest eni­ge med. Her­i­gen­nem får de hur­tigt en per­son­lig ind­gang til stof­fet og man vil kun­ne sam­men­lig­ne par­la­men­ta­ri­ker­nes hold­nin­ger med sine egne og føl­ge deres akti­vi­te­ter. Der­til fin­des der seks repor­ta­ge­vi­deo­er fra de poli­ti­ske grup­per, som har afsæt i 19-åri­­ge Sara, der stiller […]

Bun­ker­rot­ter – et rol­le­spil om Den Kol­de Krig

Under et hus på Vester­ga­de 115 i Skan­der­borg lig­ger et hem­me­ligt sted. Det er en beton­bun­ker opført af det tyske Luftwaf­fe i sep­tem­ber 1944 som en del af deres admi­ni­stra­ti­ve hoved­kvar­ter i Skan­der­borg Dyre­ha­ve. Bun­ke­ren blev aldrig taget i anven­del­se under 2. Ver­denskrig, men i årti­er­ne efter, da den Kol­de Krig opstod, kom den i brug fra 1963 til 1993 som Kom­man­do­cen­tral under det Civi­le Bered­skab. For dem, der ikke selv har ople­vet Den Kol­de Krig, kan det være svært at for­stå den kon­stan­te frygt for atom­krig, som lå over hele ver­den. Muse­um Skan­der­borg har der­for i sam­ar­bej­de med Histo­ri­e­Lab udviklet […]

Lad dine ele­ver lave deres egen grundlov

OBS: Det­te værk­tøj fun­ge­rer desvær­re ikke læn­ge­re. Se kom­men­ta­rer­ne neden­for. I anled­ning af grund­lovs­ju­bilæ­et i 2015 har Histo­ri­e­Lab udvik­let to digi­ta­le grund­lovs­ge­ne­ra­to­rer, der udfor­drer ele­ver­nes hold­nin­ger og får dem til at reflek­te­re over deres valg. I gene­ra­to­rer­ne tager ele­ver­ne stil­ling til kon­kre­te cases fra for­tid og nutid, og gene­ra­to­rer­ne ska­ber på bag­grund af sva­re­ne en per­son­lig grund­lov til den enkel­te elev. Nutids­ge­ne­ra­to­ren I den ene grund­lovs­ge­ne­ra­tor tages udgangs­punk­tet i nuti­den eller i nær frem­tid, og ele­ver­ne skal her for­hol­de sig til helt grund­læg­gen­de sam­funds­mæs­si­ge pro­blem­stil­lin­ger som monar­ki­et, EU, ytrings­fri­hed og val­gretsal­der. Da spørgs­må­le­ne kræ­ver omtan­ke, giver gene­ra­to­ren ele­ver­ne en mulig­hed for […]

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non: Lad dine ele­ver ska­be historie…

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non er et gra­tis inter­ak­tivt lære­mid­del om Søn­derjyl­lands histo­rie med lærer­vej­led­nin­ger og alt, hvad du skal bru­ge. På hjem­mesi­den kan dine ele­ver for­hol­de sig aktivt til begi­ven­he­der fra den søn­derjy­ske histo­rie – og vur­de­re og batt­le dem op imod hin­an­den. Hjem­mesi­den er på én gang et lære­mid­del, hvor ele­ver­ne kan lære om histo­ri­e­be­vidst­hed og iden­ti­tet, og en afstem­ning om, hvil­ke dele af histo­ri­en der er væsent­lig for unge søn­derjy­der i dag. Du kan der­for enten lade dine ele­ver være med til at for­tæl­le den søn­derjy­ske histo­rie anno 2015 – eller blot lade dem føl­ge med i, hvor­dan de […]