Bestyrelsen 2017-19

Besty­rel­sens beret­ning for 2017 — 2019

Kon­sti­tu­e­ring i 2017

På gene­ral­for­sam­lin­gen i 2017 trå­d­te David Kyng og Burk­hard Sie­vers ud af besty­rel­sen. Burk­hard hav­de sid­det 3 peri­o­der på to år og David tog en ekstra 4. peri­o­de, for­di der var stor udskift­ning i besty­rel­sen i 2015.

Jakob Bang fra Odder Gym­na­si­um og Kri­sti­an Arent­sen fra Dub­org-sko­len blev valgt ind og på gene­ral­for­sam­lin­gen blev Lars Hen­rik­sen ny for­mand. Ras­mus Øster­gaard fort­sat­te som besty­rel­sens revisor.

Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­de sig på sit før­ste møde på Hele­nekil­de Bade­ho­tel (foto)

Bestyrelsen 2017-19
Besty­rel­sen 2017–19

Som noget nyt udnævn­te vi en næst­for­mand (eller skul­le man hel­le­re skri­ve ‘næst­for­per­son’), nem­lig Hei­di Fun­der, som har fun­ge­ret som besty­rel­sens kon­takt­per­son til regio­nal­se­kre­tæ­rer­ne og sted­fortræ­der for for­man­den. Jakob Bang blev kas­se­rer og Win­nie Færk fik ansva­ret for histo­rie­kon­kur­ren­cen, som både Han­ne Mor­ten­sen og Regi­na Olsen har hjul­pet med. Der­u­d­over har vi hver især haft for­skel­li­ge opga­ver og repræ­sen­te­ret besty­rel­sen i for­skel­li­ge udvalg, som det frem­går af over­sig­ten her. Sene­st er Lars Peter Visti Han­sen blev valgt ind i den euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, Euro­cli­os, bestyrelse.

Vi har holdt 8 møder i hele det nuvæ­ren­de og tid­li­ge­re kon­ge­ri­ge (Malmö), her­af har 2 af dem været med regionalsekretærerne.

Regio­ner og kurser

Antal­let af regions­se­kre­tæ­rer er desvær­re skrum­pet lidt i den­ne peri­o­de. I region nord­jyl­land har vi hel­dig­vis sta­dig tid­li­ge­re for­mand Cas­per Døs­sing, som sam­men med Jakob laver de vel­be­søg­te kur­ser på Has­se­ris Gym­na­si­um. I vestjyl­land har Mat­hi­as Strand med krum hals og suc­ces kastet sig over opga­ven at opdyr­ke heden. I østjyl­land valg­te Sti­ne Jacob­sen at træ­de til­ba­ge. Vi mang­ler der­for en ny regions­se­kre­tær i østjyl­land. I region syd­dan­mark har Chri­sti­na Spang­gaard sør­get for fle­re vel­be­søg­te kur­ser på Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um. I region Sydsjæl­land har Sti­ne Thys­sen skif­tet bran­che. Nico­laj Chri­sti­an­sen har mid­ler­ti­digt taget over, men kan måske over­ta­les til at fort­sæt­te. I region Hoved­sta­den har Camil­la Grove Jen­sen afholdt fle­re kur­ser, men for­tæl­ler, at det er lidt van­ske­ligt at lok­ke køben­hav­ner­ne til. Der har været afholdt i alt 15 kur­ser i perioden:

 • Demo­kra­ti og demo­kra­tisk dan­nel­se i en kri­se­tid (HLF/Fals — Hasseris)
 • 1968 — Viet­nam­kri­gen og ung­doms­op­rø­ret (Odder)
 • Reform og refor­ma­tion (FALS/religionslærerforeningen/HLF) (Ros­borg, Vejle)
 • Natio­na­le iden­ti­te­ter i Nor­den (sam­men med Sve­ri­ges HLF/ Lund)
 • Er kon­geræk­ken sta­dig yt? (Fre­de­ri­cia)
 • Østens gigan­ter — Modi og Putin (Fre­de­ri­cia)
 • Kur­sus om Arme­ni­en og Geor­gi­en (Køben­havn)
 • Hvor­dan gør man histo­ri­e­un­der­vis­ning tids­sva­ren­de? (Her­ning)
 • Kur­sus på Mid­delal­der­cen­tret (Nykø­bing Falster)
 • Kur­sus om Sau­di-Ara­bi­en (FALS/HLF) Frederiksborg
 • Fyraf­tens­mø­de om muse­er og arki­ver (Køben­havn)
 • Sand­he­den om Mel­le­mø­sten? (FALS/HLF — Hasseris)
 • Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten (Odder)
 • Kam­pen om Grøn­land og Dan­marks fæl­les for­tid (Køben­havn)
 • Skræd­der­sy­et Indi­ens­for­løb (Fre­de­ri­cia)

Det er klart, at kur­suskul­tu­ren er/har været påvir­ket af ompri­o­ri­te­rings­bi­dra­get og al dets væsen: fyrings­run­der og øvri­ge nedskæ­rin­ger på efter­ud­dan­nel­se. I skri­ven­de stund ser det hel­dig­vis ud til at nedskæ­rin­ger­ne på uddan­nel­se ikke fortsætter.

I den­ne peri­o­de er det også lyk­ke­des at afhol­de to vel­be­søg­te rej­se­kur­ser til hhv. “Dansk Vestin­di­en”  og “Armenien/Georgien”.

Vi har valgt at ind­gå en sam­ar­bejds­af­ta­le med GL om hånd­te­ring af til­mel­din­ger og fak­tu­re­ring i for­bin­del­se med kur­ser­ne. Efter lidt opstart­svan­ske­lig­he­der er det nu vores ind­tryk, at det fungerer.

Øko­no­mi og medlemstal

For før­ste gang i man­ge år (mindst 10) må vi kon­sta­te­re et fald i med­lem­stal. For­e­nin­gen har pr dags dato 1613 med­lem­mer. Udvik­lin­gen over de sene­ste år ser sådan ud:

 • 2011 1519 medlemmer
 • 2013 1632 medlemmer
 • 2015 1684 medlemmer
 • 2017 1687 medlemmer

Det bety­der at vi vil fore­slå en lil­le kon­tin­gents­tig­ning, men mere om det under kas­se­rens beretning.

Omlæg­nin­gen af Noter 

Vi har i den­ne peri­o­de brugt en del krudt og pen­ge(!) på at relan­ce­re med­lems­bla­det Noter. Vi ned­sat­te et Noter-udvalg bestå­en­de af Kri­sti­an, Lars Peter, Las­se, Jakob og Lars, der først skul­le fin­de ud af, hvad vi ønske­de og der­ef­ter prø­ve at ind­hen­te til­bud på det. Vi ønske­de os en lay­out­mæs­sig opgra­de­ring og end­te med at give opga­ven til Typo­grap­hic, som i for­vej­en tryk­te og udsend­te Noter til med­lem­mer­ne. Vi har fået en kon­to hos Scan­pix, hvor vi beta­ler for at bru­ge bil­le­der i høj opløs­ning, og vi beta­ler en pro­fes­sio­nel lay­ou­ter for at sæt­te bla­det op. Stor tak skal lyde til især Jakob Bang og Las­se Taa­gaard for at læg­ge man­ge kræf­ter og timer i de før­ste num­re med det nye lay­out. Vi vil sta­dig meget ger­ne have feed­ba­ck fra med­lem­mer­ne om Noter, fx her på hjem­mesi­den.

Vi dis­ku­te­re­de også, om for­e­nin­gen skul­le beta­le for­fat­ter­ne for artik­ler­ne, men vi end­te med at fort­sæt­te poli­tik­ken om, at for­fat­ter­ne skri­ver ‘pro bono’.

Det har været fore­slå­et og efter­s­purgt, at Noter skul­le være frit til­gæn­ge­ligt i en digi­tal udga­ve, men her har den­ne besty­rel­se ikke ønsket, at med­lems­bla­det bare uden vide­re skul­le kun­ne læses af alle. 

Vi har i peri­o­den haft føl­gen­de temaer:

 • #215: Dan­marks­hi­sto­ri­eR
 • #216: Geor­gi­en og Armenien
 • #217: Mel­le­mø­sten
 • #218: 1. verdenskrig
 • #219: De gla­de tressere
 • #220: Seksu­a­li­tet og sam­fund i histo­risk perspektiv
 • #221: Idræts­hi­sto­rie
 • #222: 1989

Der har tid­li­ge­re været tra­di­tion for, at nog­le num­re skul­le have et didak­tisk tema. Vi har i ste­det bestræbt os på at få didak­ti­ske artik­ler med i hvert nummer.

Histo­rie­kon­kur­ren­cen

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF sam­ar­bej­der hvert år med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY om at udskri­ve årets historiekonkurrence.

I nog­le euro­pæ­i­ske lan­de går det sam­me tema igen år efter år, mens vi i Dan­mark har en tra­di­tion for at lade tema­et skif­te fra år til år. Såle­des var tema­et i 2017/18: ”Min fami­lie – her­fra min ver­den går” og i 2018/19: ”Min by”. I år, 2019/20, er tema­et: ”Over græn­sen”. Det­te tema kan man læse mere om på Histo­rie­kon­kur­ren­cens hjem­mesi­de, hvor man også kan læse om, at bidra­ge­ne, lige­som hidtil, skal have fokus på form, men også på fag­ligt ind­hold og især på brug af kilder.

Som noget nyt har vi i 2018 regu­le­ret 3. pri­sen så den nu er på 3.000, — kr. mod tid­li­ge­re 1000,- kr. 2018 var også året, hvor vi invi­te­re­de det fore­gå­en­de års vin­der ind i Øks­ne­hal­len i Køben­havn for at for­tæl­le det­te års vin­de­re om de mulig­he­der, de har for at del­ta­ge i EUSTORYS for­skel­li­ge arran­ge­men­ter uden for Danmark.

Historielærer.dk

I 2014 begynd­te jeg at byg­ge historielærer.dk i fru­stra­tion over, at Face­book var ved at monopo­li­se­re inter­net­tet. Som ama­tør vid­ste jeg ikke, om jeg kun­ne få det til at fun­ge­re, og der har bestemt været man­ge bump på vej­en, men efter opgra­de­ring af webho­tel og arbej­de med sidens hastig­hed er jeg nu ret godt til­freds med resul­ta­tet, omend jeg kun­ne ønske mig, at den blev brugt end­nu mere til viden­de­ling mel­lem med­lem­mer. Der er nu omkring 900 bru­ge­re på sitet, hvoraf måske kun de 100 er akti­ve.. Jeg er lidt usik­ker på, om det har været ind­sat­sen værd. Jeg over­la­der det nu til den nye besty­rel­se at bestem­me, hvad der skal ske med sitet.

Fag­po­li­tisk arbejde

Da den­ne besty­rel­se trå­d­te til, var de nye lære­pla­ner lige trå­dt i kraft. Vi har løben­de været i dia­log med fag­kon­su­len­ten, som har del­ta­get på fle­re af vores besty­rel­ses­mø­der, om bl.a. dansk-histo­ri­e­op­ga­ven, de nye eksa­mens­for­mer og den kom­men­de SRP-belast­ning. Besty­rel­sen har også været taget med på råd i for­bin­del­se med plan­læg­nin­gen af FIP-kur­ser­ne, og vi har i det hele taget haft et godt sam­ar­bej­de med Chri­sti­an Vollmond.

Andre sam­ar­bejds­pro­jek­ter

Vi er som for­e­ning ble­vet meldt ind i CISU — en for­e­ning af for­e­nin­ger, der arbej­der for udvik­ling af civil­sam­fund. Det var i for­bin­del­se med et pro­jekt om udveks­ling med bos­ni­ske histo­ri­e­læ­re­re og sam­ar­bej­de mel­lem de for­skel­li­ge histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger på Bal­kan. Der er stor moti­va­tion for udveks­ling fra beg­ge sider, men det kni­ber med at kun­ne for­mu­le­re et pro­jekt, hvor vi kan opnå støt­te fra CISU. Deres pri­mæ­re fokus er udvik­ling af med­bor­ger­skab og demo­kra­ti i rele­van­te områ­der. Udveks­ling er langt nede på CISUs dags­or­den. Det kun­ne være en inter­es­sant opga­ve for den frem­ti­di­ge besty­rel­se at arbej­de vide­re med. 

Vi har også del­ta­get på for­e­nin­gens veg­ne i PSGL og Fag­ligt forum.

Tak til besty­rel­sen og regions­se­kre­tæ­rer­ne for rig­tig godt sam­ar­bej­de og soci­alt samvær på vores møder. Og tak til for­e­nin­gens regn­skabs­fø­rer og revisor (log­o­the­te) for at hol­de styr på regnskabet.

Her­med ræk­ker jeg sta­fet­ten vide­re til næste bestyrelse.

På besty­rel­sens vegne

Lars Hen­rik­sen (med god hjælp fra bestyrelsen)

(Har du kom­men­ta­rer, så start ger­ne en debat­t­råd i vores med­lem­s­forum her på hjem­mesi­den. — kræ­ver login)

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen 2017–19 | Pedel på historielaerer.dk

Under­vi­ser på Her­ning Gymnasium