Anmel­del­se — Dan­mark i 1800-tallet

Katri­ne Char­lot­te Busks under­vis­nings­bog ”Dan­mark i 1800-tal­let” behand­ler Dan­marks udvik­ling i den­ne peri­o­de med sær­ligt fokus på befolk­nin­gens leve­vil­kår. Frem­stil­lin­gen er struk­tu­re­ret, så den sto­re ram­me med Eng­land­skri­ge­ne og De slesvig­ske kri­ge behand­les først i bogen og der­ef­ter de øko­no­mi­ske for­an­drin­ger samt nye leve­vil­kår for land­bo­be­folk­ning, arbej­de­re og bor­ger­skab. Til sidst gen­nem­gås demo­kra­ti­se­ring og for­fat­nings­kamp. Den­ne opbyg­ning gør det tyde­ligt, hvil­ken rol­le de enkel­te sam­funds­grup­per samt natio­na­li­tet og krig har spil­let ind på den poli­ti­ske pro­ces.

Der er på den måde for så vidt set ikke så meget nyt i val­get af emner, når det hand­ler om dansk histo­rie i 1800-tal­let. Alli­ge­vel er bogen et vir­ke­lig godt eksem­pel på, hvor­for det er godt med nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til vel­kend­te emner. Den tryk­te bog frem­står lidt klejn og frem­stil­lings­fo­ku­se­ret, men i‑bogen rum­mer til gen­gæld et rig­hol­digt mate­ri­a­le, som læg­ger op til at lave fag­ligt solidt, meto­disk vel­fun­de­ret og nutids­re­le­vant under­vis­ning i emnet.
Der er i i‑bogen et velskre­vet og gan­ske omfangs­rigt meto­de­ka­pi­tel, som brin­ges i spil i en lang ræk­ke opga­ver, som benyt­ter både kil­de­ma­te­ri­a­le i bogen, sup­ple­ren­de kil­der i i‑bogen samt hen­vi­ser til kil­de­ma­te­ri­a­le, som kan fin­des andre ste­der. Der bli­ver fx for­u­den basal kil­de­kri­tisk ana­ly­se lagt op til at arbej­de med kunst i histo­rie, film og doku­men­ta­rer, histo­ri­e­brug og erin­drings­hi­sto­rie samt skøn­lit­te­ra­tur som kil­de. Bogen vil der­for fx være oplagt at anven­de i for­bin­del­se med Dansk-histo­rie-opga­ven.

”Dan­mark i 1800-tal­let” er gen­nem­gå­en­de skre­vet i et for­stå­e­ligt sprog, hvor nye begre­ber for­kla­res godt. Enkel­te ste­der bli­ver detal­je­gra­den nok lidt for høj og sær­ligt i det afslut­ten­de kapi­tel om for­fat­nings­kam­pen bli­ver under­vi­se­ren for­ment­lig nødt til at bru­ge lidt tid på en ræk­ke poli­ti­ske begre­ber, som fx ”finans­lov”, ”bevil­lin­ger”, ”begra­ve i udvalg” mm., med­min­dre ele­ver­ne har lyt­tet rig­tig godt efter i sam­funds­fag. Enkel­te af kil­der­ne er også noget kring­le­de at for­stå – men hel­dig­vis er der rig­tig man­ge af dem, så under­vi­se­ren kan væl­ge ud.
Der kan måske også godt være en poin­te i enten under eller efter anven­del­sen at per­spek­ti­ve­re den­ne bogs frem­stil­ling lidt mere i for­hold til den euro­pæ­i­ske udvik­ling i peri­o­den. Bl.a. fore­kom­mer kob­lin­gen mel­lem demo­kra­ti­se­ring og natio­na­li­tet jo man­ge andre ste­der end i den dan­ske hel­stat, hvil­ket eksem­pel­vis også gør det nem­me­re at for­stå Preus­sens rol­le i for­hold til Slesvig-Hol­sten.

Af andre sær­li­ge styr­ker i bogen skal næv­nes et meget brug­bart bil­led­ma­te­ri­a­le samt mulig­hed for at vise emner­nes nutids­re­le­vans, fx når det hand­ler om gym­na­si­e­liv, køns­rol­ler, det dan­ske for­svar osv. Opga­ver­ne er spæn­den­de, vari­e­re­de og læg­ger bl.a. op til at arbej­de med reme­di­e­ring. Der er inspira­tion til at arbej­de i man­ge ret­nin­ger.

Alt i alt en godt gen­ne­m­ar­bej­det, inspi­re­ren­de og meget anven­de­lig bog.

Hans Wag­ner

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *