Hans Wagner

Anmel­del­se — Dan­mark i 1800-tallet

Katri­ne Char­lot­te Busks under­vis­nings­bog ”Dan­mark i 1800-tal­let” behand­ler Dan­marks udvik­ling i den­ne peri­o­de med sær­ligt fokus på befolk­nin­gens leve­vil­kår. Frem­stil­lin­gen er struk­tu­re­ret, så den sto­re ram­me med Eng­land­skri­ge­ne og De slesvig­ske kri­ge behand­les først i bogen og der­ef­ter de øko­no­mi­ske for­an­drin­ger samt nye leve­vil­kår for land­bo­be­folk­ning, arbej­de­re og bor­ger­skab. Til sidst gen­nem­gås demo­kra­ti­se­ring og for­fat­nings­kamp. Den­ne opbyg­ning gør det tyde­ligt, hvil­ken rol­le de enkel­te sam­funds­grup­per samt natio­na­li­tet og krig har spil­let ind på den poli­ti­ske pro­ces. Der er på den måde for så vidt set ikke så meget nyt i val­get af emner, når det hand­ler om dansk histo­rie i […]