Gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om ver­dens ressourceforbrug

Kære gym­na­si­e­læ­rer

Mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen NOAH udgi­ver i begyn­del­sen af maj et sær­num­mer af NOA­Hs tids­skrift Nyt Fokus, www.nytfokus.nu . Det­te num­mer hand­ler om ver­dens res­sour­ce­for­brug, og smartp­ho­nen bli­ver brugt som case i fle­re af artik­ler­ne. Sær­num­me­ret er udar­bej­det med hen­blik på brug i under­vis­nin­gen på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, og det inde­hol­der mate­ri­a­le, som er rele­vant for både de natur­fag­li­ge, de sam­funds­fag­li­ge og de huma­ni­sti­ske fag. En grup­pe gym­na­si­e­læ­re­re har været råd­gi­ve­re på sær­num­me­ret. Sær­num­me­ret sig­ter i øvrigt også, som tids­skrif­tets andre num­re, på den bre­de offentlighed.

Vi opret­ter i maj et elek­tro­nisk res­sour­ce­rum http://www.nytfokus.nu/nummer‑6/undervisning/  med for­slag til uddy­ben­de mate­ri­a­ler og elevaktiviteter.

Hvis du mener, at I vil kun­ne bru­ge et klas­se­sæt af det­te sær­num­mer på din sko­le, så kan du få det til­sendt gra­tis ved at udfyl­de bestil­lings­for­mu­la­ren på www.noah.dk/bestilling   Tids­skrif­tet er trykt på papir, men det vil også være til­gæn­ge­ligt på www.nytfokus.nu. Vi har et begræn­set antal klas­se­sæt, og de vil bli­ve til­sendt efter først-til-møl­le princippet.

Neden­for kan du læse intro­duk­tio­nen til særnummeret.

Ven­lig hilsen

Sus­san­ne Ble­gaa, med­lem af redak­tio­nen for Nyt Fokus

NOAH

Hvor­for spil­der vi ver­dens knap­pe ressourcer?

Tons­vis af vær­di­ful­de res­sour­cer ender hver dag på los­se­plad­sen eller i for­bræn­din­gen. Det bela­ster mil­jø­et og begræn­ser frem­ti­di­ge gene­ra­tio­ners adgang til res­sour­cer. Det­te num­mer sæt­ter fokus på årsa­ger­ne bag det enor­me res­sour­ce­for­brug, hvor­dan det kan opgø­res og hånd­te­res og EU’s rol­le i for­hold til at ska­be en res­sour­ce­ef­fek­tiv økonomi.

Af Redak­tio­nen

Ver­dens fæl­les res­sour­ce­for­brug er tema­et for det­te num­mer af Nyt Fokus – og mobil­te­le­fo­ner og smartp­ho­nes bru­ges i fle­re artik­ler som et kon­kret eksem­pel på for­brug og produktion.

I dag er der på klo­den fle­re mobil­te­le­fo­ner end men­ne­sker – og mobi­ler­ne går hur­tigt fra at være for­brugs­go­der til at bli­ve affald. Tænk blot på, hvor man­ge mobil­te­le­fo­ner du selv har haft de sid­ste 5–10 år.

Din tele­fon koster ikke kun det, du beta­ler sæl­ge­ren. Med dit for­brug er du med til at ska­be både gode og dår­li­ge jobs, foru­re­ning og meget andet. Artik­len Made on Pla­net Earth hand­ler om kon­se­kven­ser­ne af pro­duk­tio­nen af mobil­te­le­fo­ner, og hvor­dan de enor­me årli­ge salgsind­tæg­ter for­de­les på for­skel­li­ge led i den glo­ba­le produktionskæde.

Hvil­ke res­sour­cer vi læg­ger beslag på via vores mobi­ler er emnet for artik­len Smartp­ho­nes – frem­ti­dens guld­mi­ne. Her zoo­mes ind på kon­kre­te mil­jø­ef­fek­ter og res­sour­ce­for­brug knyt­tet til pro­duk­tion, brug og bort­skaf­fel­se af smartp­ho­nes. Artik­len viser at bed­re gen­an­ven­del­se af tele­fo­ner­nes mate­ri­a­ler er afgø­ren­de for at opnå en høje­re ressourceeffektivitet.

Vi kan ikke bli­ve ved med at købe sta­digt mere og smi­de res­sour­cer­ne væk. Den kon­klu­sion er man også kom­met frem til på inter­na­tio­nalt niveau. I sep­tem­ber 2015 skrev ver­dens lede­re under på FN’s nye bære­dyg­ti­ge udvik­lings­mål. Der er 17 mål, som man vil arbej­de for at ind­fri i 2030. De hand­ler om man­ge for­skel­li­ge emner, fra at udryd­de sult og fat­tig­dom til at bekæm­pe mil­jø­for­rin­gel­ser og kli­ma­for­an­drin­ger og meget mere.

Bære­dyg­tigt for­brug og pro­duk­tion er et af måle­ne. Det­te for­ud­sæt­ter en res­sour­ce­ef­fek­tiv øko­no­mi, og en for­ud­sæt­ning for at nær­me sig en sådan er, at man kan sæt­te tal på, hvor ”res­sour­ce­tung” for­bru­get er, om man gør frem­skridt osv. I artik­len Kan vi måle bære­dyg­tig­hed? gen­nem­gås begre­bet øko­lo­gisk fod­af­tryk. Bereg­nin­ger viser, at vi i vores del af ver­den bru­ger over det dob­bel­te af, hvad vi kan “til­la­de os”.

Bag de nye udvik­lings­mål er en erken­del­se af, at pro­ble­mer­ne med fat­tig­dom og sult kun kan løses, hvis ver­den også foku­se­rer på at bekæm­pe mil­jø­for­rin­gel­ser og kli­ma­for­an­drin­ger. Res­sour­ce­for­brug hæn­ger sam­men med andre glo­ba­le udfor­drin­ger og kræ­ver en ny udvik­ling. Men pro­ble­mer­ne er ikke ens overalt. Nog­le sul­ter og tør­ster, mens andre har mere end rige­ligt. Para­doksalt nok er det dem, der har rige­ligt, som for­bru­ger løs. Artik­len Bli­ver vi aldrig mæt­te? bely­ser årsa­ger til for­bru­gets fort­sat­te vækst i de rige lan­de og sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, om det er nok at appel­le­re til for­bru­ger­nes moral og samfundssind.

Målet om bære­dyg­tig for­brug og pro­duk­tion skal nås ved bl.a. øget gen­brug og gen­an­ven­del­se. Artik­len EU’s kamp mod affalds­b­jer­ge for­tæl­ler om arbej­det i EU med poli­ti­ske til­tag, der skal gøre øko­no­mi­en mere cir­ku­lær, så res­sour­cer­ne kan kom­me i kredsløb i ste­det for at bevæ­ge sig ad en linje, der ender på los­se­plad­sen eller i forbrændingen.

Det­te num­mer udgi­ves både elek­tro­nisk på hjem­mesi­den nytfokus.nu og som trykt blad til brug i under­vis­nin­gen på gym­na­si­er og HF. I bestræ­bel­ser­ne på at gøre num­me­ret under­vis­nings­eg­net har redak­tio­nen fået vær­di­fuld feed­ba­ck fra en grup­pe bestå­en­de af gym­na­si­e­læ­rer­ne Sus­an­ne Ander­sen, Lars Tram­pe­dach, Anet­te Hou­gaard Niel­sen, Jør­gen Las­sen og Hans Rør­dam. Ansva­ret for det ende­li­ge pro­dukt er dog ale­ne for­fat­ter­nes og redaktionens.

God læse­lyst!

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *