Tag: Rusland

Noter #232: For­tæl­lin­ger om Rusland

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, For­e­nin­gen af lære­re i sam­funds­fag og reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen afholdt i decem­ber 2021 det sto­re kur­sus ”For­tæl­lin­ger om Rusland” på Has­se­ris Gym­na­si­um. Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har med det­te num­mer af Noter valgt at føl­ge op på kur­set med et tema med sam­me titel. Ind­hol­det er dog ander­le­des end kur­set, idet kun en af det­te blads bidrag­sy­de­re også holdt fored­rag på Has­se­ris Gym­na­si­um. Lige nu udspil­ler kri­sen i det øst­li­ge Ukrai­ne sig med Rusland som en hove­d­ak­tør, og den sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion kan meget vel været ændret, i tiden mel­lem dis­se linjer skri­ves (red. d. 15.2.2022) og bla­det når ud til med­lem­mer­ne. Rusland lader således […]

Vel­kom­men til den ny kol­de krig

-om Rusland og uden­rigs­po­li­tik­ken Kort før det histo­ri­ske top­mø­de i Vil­ni­us i novem­ber 2013 hav­de præ­si­dent Vik­tor Januko­vitj med­delt, at han ind­til vide­re ikke agte­de at under­skri­ve den ”dybe fri­han­del­s­af­ta­le” med EU, som var kom­met på plads efter fle­re år med inten­si­ve for­hand­lin­ger. Afvis­nin­gen før­te til omfat­ten­de demon­stra­tio­ner og især på Mai­dan. Som sagt af Adam Dani­el Rot­feld i det pol­ske dag­blad ”Gaze­ta Wyborcza” (14.–15.2.15) var Mai­dan, gan­ske som i sin tid Soli­da­ri­tet i Polen, en mani­fe­sta­tion af det direk­te demo­kra­ti, en revo­lu­tion og rødt kort til et eksi­ste­ren­de regi­me og i Ukrai­nes til­fæl­de i sær­de­les­hed præ­si­den­ten. Hand­ler vi dybest […]

Noter #204: Putins Rusland

Sov­je­tu­ni­o­nens sam­men­brud var det 20. århund­re­des stør­ste geopo­li­ti­ske kata­stro­fe, har Vla­di­mir Putin hæv­det. Selv­om man ikke deler hans syn på begi­ven­he­den som (ude­luk­ken­de) en kata­stro­fe, kan man ikke kom­me uden om, at den hav­de enor­me kon­se­kven­ser – ikke bare for resten af ver­den og for de fol­keslag, der hav­de været under­lagt det rus­­sisk-sov­je­ti­­ske impe­ri­um, men også for rus­ser­ne selv. Ikke mindst kon­flik­ter­ne om Krim og de øst­li­ge Ukrai­ne har selv­føl­ge­lig sat fokus på, hvad Sov­je­tu­ni­o­nens efter­føl­ger­stat, Rusland, er for en stør­rel­se.  Putins Rusland er efter­hån­den ble­vet et for­bil­le­de for auto­ri­tæ­re, natio­­nal-kon­­ser­va­ti­ve kræf­ter også i Vest­eu­ro­pa, og selv­om Rusland er en svæk­ket stat, kan­dets ind­fly­del­se på ”det nære […]