Historielærerforeningen | Kontakt | Historiekonkurrencen 23/24

Christina Olsson

Klar til KS

Nyud­gi­vel­sen ”Klar til KS” er en meget over­sku­e­lig meto­­de/te­o­ri-bog til KS-under­­vis­­nin­­gen, der på meget pæda­go­gisk vis gen­nem­går fage­nes cen­tra­le begre­ber, meto­der og teo­ri­er. For­fat­ter­nes valg af begre­ber og teo­ri­er lig­ger fint i tråd med de tema­er, der typisk arbej­des med i KS-under­­vis­­nin­­gen. På den måde bli­ver bogen både brug­bar og rele­vant. Bogens for­mål er at give et over­blik over cen­tra­le begre­ber i de enkel­te fag. Bogen ind­le­des med et kort afsnit om hvad KS-faget går ud på og hvil­ke fag­li­ge mål, der er i faget. Der­næst er bogen opdelt i tre kapit­ler, der hver dæk­ker begre­ber, teo­ri­er og meto­der fra […]

KS-bogen, 2.udgave

KS-bogen, 2. udga­ve er en opda­te­ret ver­sion af bogen af sam­me navn fra 2015, som er til­ret­tet fag­li­ge mål og ker­ne­stof i lære­pla­nen fra 2017. Den består af fire tema­er, der hver især har en kort fæl­les­fag­lig intro­duk­tion og der­u­d­over et uddy­ben­de afsnit for hen­holds­vis histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion. De fire tema­er, som bogen behand­ler, er ”Iden­ti­tet og Fami­lie”, ”Glo­ba­li­se­ring – kul­tur­mø­der og reli­gi­øse kon­flik­ter”, ”Det Gode Sam­fund” og ”Demo­kra­ti­et under pres?” Til bogen hører der, iføl­ge bogens for­ord, en hjem­mesi­de med ekstra mate­ri­a­le, inspira­tion og opga­ver, som dog i skri­ven­de stund ikke er helt opda­te­ret til anden udga­ve af […]