Kon­kur­ren­cen 2021

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen udskri­ver i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning, EUSTORY, årets histo­rie­kon­kur­ren­ce for 15. gang.

Årets TEMA er KRISER.

Kri­ser er et højak­tu­elt tema, der læg­ger op til ind­dra­gel­se af man­ge for­skel­li­ge for­mer for kri­ser og der­til­hø­ren­de kon­tek­ster.  

En kri­se kan iføl­ge Den dan­ske ord­bog defi­ne­res som: 

”en van­ske­lig eller far­lig situ­a­tion hvor tin­ge­nes til­stand er for­vær­ret eller aku­t­te pro­ble­mer er opstå­et.”

Begre­bet har dog ændret betyd­ning igen­nem tiden, fra antik­kens defi­ni­tion, koblet til syg­dom og epi­de­mi­er, til moder­ne øko­no­mi­ske kri­ser og klimakriser.

Årets tema kan for­tol­kes bredt og åbner der­med op for man­ge mulig­he­der i undervisningen.

Vi vil løben­de læg­ge inspira­tion til under­vis­nin­gen på vores hjem­mesi­de og Facebooksite. 

Down­lo­ad en elev­hen­vendt præ­sen­ta­tion af kon­kur­ren­cen her

Poster til rek­la­me på din skole


Pla­kat 2