Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2021

Jury­en har valgt at præ­mi­e­re 3 af de i alt 23 ind­le­ve­re­de bidrag.

OBS! Hvem der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 kr. og 3.000 kr. AFSLØRES FØRST VED PRISOVERRÆKKELSEN, der for­ment­lig fin­der sted i sid­ste halv­del af maj måned.

Dato­en udmel­des så snart det er muligt.

PRISVINDERNE 2021 NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE:

LUCCA AYTEMIZ, NICOLAI RIISGAARD og JANET KAMAL fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um med bidra­get: ”Rapsang om finanskrisen”

NYNNE HUSBY SCHEUER og JULIUS ØSTERBYE fra Esper­gær­de Gym­na­si­um med video­en: ”Cor­ona­kri­sen – at lære af for­ti­den for at kun­ne hånd­te­re fremtiden”

PETRA FAYE VILLADSEN og PIL PRECHT-STORM fra Rysenste­en Gym­na­si­um med bidra­get: ”Den lil­le pandemihåndbog”.

På grund af de ekstra­or­di­nært man­ge glim­ren­de bidrag er det som noget nyt beslut­tet at udde­le en ekstrapris bestå­en­de af et bog­ga­ve­kort til en vær­di af 1000,- kr.

Gave­kor­tet går til: TOBIAS BIIL ANDERSEN, Svend­borg Gymnasium

KÆMPESTORT TILLYKKE TIL ÅRETS PRISVINDERE!


Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen udskri­ver i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning, EUSTORY, årets histo­rie­kon­kur­ren­ce for 15. gang.

Årets TEMA er KRISER.

Kri­ser er et højak­tu­elt tema, der læg­ger op til ind­dra­gel­se af man­ge for­skel­li­ge for­mer for kri­ser og der­til­hø­ren­de kon­tek­ster.  

En kri­se kan iføl­ge Den dan­ske ord­bog defi­ne­res som: 

”en van­ske­lig eller far­lig situ­a­tion hvor tin­ge­nes til­stand er for­vær­ret eller aku­t­te pro­ble­mer er opstå­et.”

Begre­bet har dog ændret betyd­ning igen­nem tiden, fra antik­kens defi­ni­tion, koblet til syg­dom og epi­de­mi­er, til moder­ne øko­no­mi­ske kri­ser og klimakriser.

Årets tema kan for­tol­kes bredt og åbner der­med op for man­ge mulig­he­der i undervisningen.

Vi vil løben­de læg­ge inspira­tion til under­vis­nin­gen på vores hjem­mesi­de og Facebooksite. 

Down­lo­ad en elev­hen­vendt præ­sen­ta­tion af kon­kur­ren­cen her

Poster til rek­la­me på din skole


Pla­kat 2