Kære kol­le­ga

Siden Noter udkom i marts er vi ble­vet vir­tu­el­le og skal hol­de indi­vi­du­el­le fag­li­ge vur­de­rings­sam­ta­ler. Størst er udfor­drin­gen selvsagt på HF, hvor man ikke har årska­rak­te­ren at ske­le til, når den afslut­ten­de karak­ter skal gives. Vi får såle­des ikke i år prø­vet kræf­ter med den ny eksa­mens­form og 90 minut­ters for­be­re­del­se. Lidt savs­muld i næser­ne får vi dog, når SRP’erne skal for­sva­res. Det er et ander­le­des for­år i almin­de­lig­hed og en ander­le­des stu­den­ter­tid for vores ele­ver i særdeleshed.

I Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen lig­ger det os på sin­de at møde Jer, der hvor I er. Vi har der­for invi­te­ret til dia­log om, hvad der rører sig gene­relt i STX og på HF, her­un­der ger­ne SRP, samt om vore ind­sats­om­rå­der. Ende­lig har vi invi­te­ret til et vir­tu­elt fyraf­tens­mø­de med hen­blik på erfa­rings­ud­veks­ling og viden­de­ling udi den vir­tu­el­le under­vis­ning. Invi­ta­tio­nen til dia­log ram­te desvær­re syn­kront med ned­luk­nin­gen af lan­det, og hvor over­skud­det måske ikke rak­te, eller skærm­mæt­he­den var ind­t­rå­dt 14 dage efter i for­hold til end­nu et vir­tu­elt møde. I hvert fald er der sta­dig god plads til jeres syns­punk­ter i de nævn­te tråde.

I sam­råd med fag­kon­su­len­ten publi­ce­rer vi Nyt fra Fag­kon­su­len­ten og Nyt fra For­man­den sær­skilt digi­talt lidt før Noter 225, når din post­kas­se medio Maj. Det har vi gjort for at vide­re­gi­ve den væsent­li­ge mini­ste­ri­el­le infor­ma­tion, som I har brug for i dis­se meget omskif­te­li­ge tider, og for, at vi som fag­lig for­e­ning kan for­mid­le og dan­ne ram­me om jeres behov og interesse.

Helt over­ord­net under­stre­ges det, at vi skal sik­re os at alle fag­li­ge mål lig­ger til grund for den ende­li­ge karak­ter – det er fx ikke til­stræk­ke­ligt blot at teste fak­tu­el viden med­min­dre der er tale om viden iføl­ge med meto­de, pro­ble­ma­ti­se­ring, reme­di­e­ring og/eller reflek­sion. På den­ne bag­grund føres en fag­lig vur­de­rings­sam­ta­le. Men hvor­dan gøres det i prak­sis?
Selv­om ram­mer for såvel nødun­der­vis­ning som fag­li­ge vur­de­rings­sam­ta­ler udstik­kes lokalt og der natur­lig­vis, som altid, skal være plads til den enkel­te under­vi­ser, så vil vi alli­ge­vel godt slå et slag for, at I tager jer et vir­tu­elt fag­grup­pe­mø­de lokalt, og et end­nu stør­re slag for, at I del­ta­ger i den natio­na­le tråd om fag­li­ge vur­de­rings­sam­ta­ler på historielaerer.dk. (man til­mel­der sig grup­pen først)

Det er vig­tigt, i vores optik, at vores ele­ver sta­dig har en ople­vel­se af en natio­nal stan­dard.

At ram­mer­ne for nødun­der­vis­ning og afslut­ning af sko­le­å­ret i øvrigt, her­un­der afvik­lin­gen af DHO, udfyl­des lokalt gør, at I skal være ekstra opmærk­som­me på at have en god dia­log om jeres belast­ning. Nødun­der­vis­ning, plus DHO, plus afvik­ling af SRP enten som eksa­mi­na­tor eller cen­sor giver for man­ge en ander­le­des tredob­belt belast­ning end nor­malt. Det er vig­tigt, at den­ne til­ret­te­læg­ges med ind­sigt og omsorg.

SRP skal afhol­des for før­ste gang i en tid, hvor fokus måske er andet­steds end på, hvor­dan en ordent­lig fore­gå­en­de dia­log med kol­le­ger, der klæ­der os på til et kva­li­fi­ce­ret fag­ligt møde med ele­vens præ­sen­ta­tion, sik­res. Vi har ikke sva­re­ne, men for­slag til ét spørgs­mål man med for­del kan afkla­re ind­byr­des: Hvad for­stås ved en for­nuf­tig meto­de­for­mid­ling og anven­del­se i histo­rie? Fag­kon­su­len­ten har på opfor­dring gen­ta­get råd og vink om SRP i sit skriv. I for­læn­gel­se her­af vil vi blot gen­ta­ge opfor­drin­gen til at bru­ge hin­an­den i fag­grup­pen, brug os som for­e­ning på historielaerer.dk og ende­lig HUSK at få tid til sam­ta­len med din cen­sor. Det sid­ste er hver­ken et lokalt eller et snæ­vert histo­ri­e­fag­ligt for­hold, men for man­ge af os dog før­ste gang vi skal være beredt. 

Løf­ter vi for en stund blik­ket fra spo­ret lige for­an os, så kan det om besty­rel­sens øvri­ge arbej­de beret­tes følgende:

Histo­rie­kon­kur­ren­cen er afholdt og vin­der­ne fun­det. Kårin­gen har dog ikke fun­det sted end­nu, da Histo­ri­ske Dage som bekendt blev aflyst. De pågæl­den­de skal selv­føl­ge­lig ikke sny­des, og der er fle­re ide­er på teg­ne­bræt­tet, men I må ven­te med afslø­rin­gen til næste num­mer. Her for­ven­ter vi til gen­gæld også at kun­ne afslø­re tema­et for næste sko­le­års konkurrence.

Euro­cli­os års­mø­de i Ser­bi­en er udskudt til novem­ber, men der er afholdt vir­tu­el­le møder, og på historielaerer.dk deles deres for­slag til vir­tu­elt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le. Det nor­di­ske sam­ar­bej­de for­ven­tes gen­op­ta­get til august – natur­lig­vis med for­be­hold for aktu­el­le smit­te­tal og græn­se­åb­nin­ger. Det er fort­sat muligt at kom­me med input til evt. ønsker i for­hold til det­te sam­ar­bej­de. På nuvæ­ren­de tids­punkt arbej­der vi med ide­er om kom­pa­ra­tiv, nor­disk didaktik.Nationalt har vi udbyg­get det Histo­ri­e­di­dak­ti­ske Net­værk til også inklu­de­re for­man­den for Ide­hi­sto­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen Peter Ruby Sch­midt. Sam­men har vi sat ram­mer­ne for en fæl­les kon­fe­ren­ce “Hvad er Pro­ble­met?” hvor fokus vil være på at arbej­de under­sø­gen­de og pro­blem­o­ri­en­te­ret på langs og tværs af histo­ri­e­fa­get i uddan­nel­ses­sy­ste­met. Kon­fe­ren­cen for­ven­tes afholdt 18. sept. 2020 – men med kend­te for­be­hold. Se evt. historielaerer.dk

Vores sid­ste til­tag – fri af Covid 19 og nød­si­tu­a­tio­ner – er et ker­ne­fag­ligt ønske om at udgi­ve tids­sva­ren­de kil­de­sam­lin­ger til med­lem­mer­ne. Besty­rel­sen har ned­sat en arbejds­grup­pe til at udtæn­ke, hvad det vil sige, men vi hører ger­ne fra jer, hvis I har emner eller områ­der, som I sær­ligt kun­ne tæn­ke jer kil­der til. Også her­til er der opret­tet en tråd på historielærer.dk

Vi vil SÅ ger­ne være i dia­log med jer – brug trå­de­ne på historielaerer.dk – brug FB og så har vi fak­tisk et stil­lings­op­slag. Vi har brug for en regio­nal­se­kre­tær i Østjyl­land.
Skriv til os og find ud af om det er noget for dig!

God eksa­men – god sommer !

Hei­di Fun­der, for­mand for Historielærerforeningen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *