Søren Riishøj

Populis­me, anti-syste­mi­ske og etni­ske par­ti­er i øst

Fæno­me­net populis­me er for­bun­det med bestem­te histo­ri­ske peri­o­der. I Nor­da­me­ri­ka slog det Populi­sti­ske Par­ti igen­nem sidst i det 19. og i begyn­del­sen af det 20. århund­re­de. I den peri­o­de vok­se­de narod­nik­ker­ne i Rusland sig stær­ke, også roman­tis­men i Tys­kland hav­de tyde­li­ge populi­sti­ske træk. I mel­lem­krig­sår­e­ne blev populis­me især for­bun­det med agrar ide­o­lo­gi og i høj­re­ek­stre­me vari­an­ter med nazis­me og fascis­me. Kom­mu­ni­ster­ne hav­de den­gang monopol på ven­stre­fløjspo­pulis­men. Kort sagt fand­tes blød og hård populis­me i både ven­­stre- og høj­re­va­ri­an­ter. Efter 2. ver­denskrig er populis­me ble­vet for­bun­det med fx pero­nis­men i Argen­ti­na, Hugo Cha­vez i Venezu­ela og høj­re­ra­di­ka­lis­me som hos Hai­der i […]

Vel­kom­men til den ny kol­de krig

-om Rusland og uden­rigs­po­li­tik­ken Kort før det histo­ri­ske top­mø­de i Vil­ni­us i novem­ber 2013 hav­de præ­si­dent Vik­tor Januko­vitj med­delt, at han ind­til vide­re ikke agte­de at under­skri­ve den ”dybe fri­han­del­s­af­ta­le” med EU, som var kom­met på plads efter fle­re år med inten­si­ve for­hand­lin­ger. Afvis­nin­gen før­te til omfat­ten­de demon­stra­tio­ner og især på Mai­dan. Som sagt af Adam Dani­el Rot­feld i det pol­ske dag­blad ”Gaze­ta Wyborcza” (14.–15.2.15) var Mai­dan, gan­ske som i sin tid Soli­da­ri­tet i Polen, en mani­fe­sta­tion af det direk­te demo­kra­ti, en revo­lu­tion og rødt kort til et eksi­ste­ren­de regi­me og i Ukrai­nes til­fæl­de i sær­de­les­hed præ­si­den­ten. Hand­ler vi dybest […]