Populis­me, anti-syste­mi­ske og etni­ske par­ti­er i øst

Fæno­me­net populis­me er for­bun­det med bestem­te histo­ri­ske peri­o­der. I Nor­da­me­ri­ka slog det Populi­sti­ske Par­ti igen­nem sidst i det 19. og i begyn­del­sen af det 20. århund­re­de. I den peri­o­de vok­se­de narod­nik­ker­ne i Rusland sig stær­ke, også roman­tis­men i Tys­kland hav­de tyde­li­ge populi­sti­ske træk. I mel­lem­krig­sår­e­ne blev populis­me især for­bun­det med agrar ide­o­lo­gi og i højreekstreme […]

Vel­kom­men til den ny kol­de krig

-om Rusland og uden­rigs­po­li­tik­ken Kort før det histo­ri­ske top­mø­de i Vil­ni­us i novem­ber 2013 hav­de præ­si­dent Vik­tor Januko­vitj med­delt, at han ind­til vide­re ikke agte­de at under­skri­ve den ”dybe fri­han­del­s­af­ta­le” med EU, som var kom­met på plads efter fle­re år med inten­si­ve for­hand­lin­ger. Afvis­nin­gen før­te til omfat­ten­de demon­stra­tio­ner og især på Mai­dan. Som sagt af […]