Kasper Løgstrup

Refor­ma­tio­nen i Viborg

Ind­hold Modul 1: Hvor­dan kom Refor­ma­tio­nen til Viborg? Lek­tier til det­te modul Arbejds­op­ga­ver til modu­let Opga­ve 1: Læs først det­te meto­de­af­snit  Aktør­ba­se­ret for­kla­ring. Struk­tur­ba­se­ret for­kla­ring. Inter­nt eller ekster­nt fokus. Opga­ve 2: Udfyld det­te ske­ma ud fra lek­tien til i dag.  Opga­ve 3: Læs og over­vej hvil­ket niveau tek­sten har fokus på.  Syn­te­se. Opga­ve 4: Opsam­ling. Modul 2: Gen­nem­fø­rel­sen af Refor­ma­tio­nen i Viborg Lek­tier til det­te modul Arbejds­op­ga­ver til modu­let Opga­ve 1: Læs Før­ste det­te meto­de­af­snit Histo­ri­ke­rens for­kla­rings­ty­per. Motiv­for­kla­rin­ger. Årsags­for­kla­rin­ger. Driv­kræf­ter. Opga­ve 2: Arbejd med føl­gen­de spørgs­mål Opga­ve 3: Ana­ly­ser Bjørn Nør­gaards sta­tue af Hans Tau­sen. Opga­ve 4: Opsam­ling. Andre idéer til hvad man kunne […]