Kategori: Luther 2017

Lut­her reloaded

Vi skri­ver år 2017, og egent­lig vir­ker det meget til­fæl­digt, at den 31. okto­ber 1517 skul­le give anled­ning til, at histo­risk og kir­ke­ligt inter­es­se­re­de men­ne­sker i hele ver­den kaster sig over den­ne begi­ven­hed, der alt­så i år fyl­der rundt: efter sigen­de slog teo­lo­gi­pro­fes­soren og augusti­ner­mun­ken Mar­tin Lut­her 95 teser på Wit­ten­bergs slotskir­kes por­tal. Andet steds i mate­ri­a­let er der sat spørgs­måls­tegn ved det histo­risk kor­rek­te i den­ne påstand, men der er sam­ti­dig flot argu­men­te­ret for, at det er en lige­gyl­dig detal­je. Lut­her ændre­de ver­den, og på en så effek­tiv og lang­tids­hold­bar måde, at split­tel­sen mel­lem den katol­ske og den protestantiske […]

Refor­ma­tio­nens billeder

Refor­ma­tio­nens bil­le­der: et dob­belt­mo­dul i histo­rie Der anven­des et dob­belt­mo­dul (2 gan­ge 55 minut­ter) på at arbej­de med bil­le­der under Refor­ma­tio­nen, deres betyd­ning, histo­ri­ske kon­tekst samt plads i nuti­dens for­mid­ling af Refor­ma­tion­s­ti­dens histo­rie. For­må­let er dels at give ele­ver­ne en for­stå­el­se af den nye tryk­tek­nik og de man­ge fly­ve­bla­des betyd­ning for udbre­del­sen af de lut­her­ske bud­ska­ber, dels at give et ind­blik i den nye type af reli­gi­øse bil­le­der og den nye kul­ti­ske prak­sis i den frem­vok­sen­de evan­­ge­lisk-lut­her­­ske fyrstekir­ke. Et vide­re for­mål er at øge ele­ver­nes fær­dig­hed i at ana­ly­se­re og gen­nem­skue pro­pa­gan­da­bil­le­der og anden form for histo­risk bil­led­ma­te­ri­a­le. Begre­ber­ne ”pro­pa­gan­da”, […]

Den dan­ske refor­ma­tion 1517 – 1539

Artik­len rum­mer en over­sigt i 6 afsnit over refor­ma­tio­nen i Dan­mark til brug i gym­na­si­et. Der læg­ges op til debat om for­stå­el­sen af refor­ma­tio­nen. Hvert afsnit er ledsa­get af kil­de­ma­te­ri­a­le. Afsnit 7 og 8 er lit­te­ra­tur­for­slag og opga­ve­for­slag med et for­slag til 3 under­vis­nings­lek­tio­ner. Ind­hold 1: Dan­mark i udkan­ten af refor­ma­tio­nen 1517 – 1525 2: Refor­ma­tio­nen sni­ger sig ind hos kon­ge og adel 1526 – 1533 3: Befolk­nin­gen og refor­ma­tio­nen 1525 – 1533 4: Hvem var det, der kæm­pe­de om tro­en i Dan­mark? 5: Bor­ger­krig og kir­ke­kup 6: Den lut­her­ske fyrstekir­ke i Dan­mark Lit­te­ra­tur­for­slag Opga­ve­for­slag og lek­tions­for­slag Dan­mark i udkan­ten af refor­ma­tio­nen 1517 […]

Refor­ma­tio­nen i Viborg

Ind­hold Modul 1: Hvor­dan kom Refor­ma­tio­nen til Viborg? Lek­tier til det­te modul Arbejds­op­ga­ver til modu­let Opga­ve 1: Læs først det­te meto­de­af­snit  Aktør­ba­se­ret for­kla­ring. Struk­tur­ba­se­ret for­kla­ring. Inter­nt eller ekster­nt fokus. Opga­ve 2: Udfyld det­te ske­ma ud fra lek­tien til i dag.  Opga­ve 3: Læs og over­vej hvil­ket niveau tek­sten har fokus på.  Syn­te­se. Opga­ve 4: Opsam­ling. Modul 2: Gen­nem­fø­rel­sen af Refor­ma­tio­nen i Viborg Lek­tier til det­te modul Arbejds­op­ga­ver til modu­let Opga­ve 1: Læs Før­ste det­te meto­de­af­snit Histo­ri­ke­rens for­kla­rings­ty­per. Motiv­for­kla­rin­ger. Årsags­for­kla­rin­ger. Driv­kræf­ter. Opga­ve 2: Arbejd med føl­gen­de spørgs­mål Opga­ve 3: Ana­ly­ser Bjørn Nør­gaards sta­tue af Hans Tau­sen. Opga­ve 4: Opsam­ling. Andre idéer til hvad man kunne […]

Lut­her og Refor­ma­tio­nen 1517

I man­ge histo­ri­ske over­sig­ter er Lut­hers refor­ma­tion 1517 det afgø­ren­de skæ­rings­punkt mel­lem mid­delal­der og renæs­san­­ce- se dis­kus­sio­nen om ”Begi­ven­he­der og peri­o­di­se­rin­ger” i John­ny Thie­deck­es ”Euro­pa i Opbrud” fra 2005. Og der er jo næp­pe nogen, der vil stil­le spørgs­måls­tegn ved, at med refor­ma­tio­nen ophør­te en mere end 1000-årig peri­o­de med én hel­lig romersk-katolsk kir­ke som en uhy­re vig­tig magt­fak­tor – ja i peri­o­der den vig­tig­ste magt­fak­tor. Det­te ændre­de Lut­hers refor­ma­tion på – fra nu af var Euro­pa kir­ke­lig delt – og også Det tysk-romer­­ske Rige var reli­gi­øst delt. Alt tyder på, at Lut­her alle­re­de før 1517 var nået til den opfattelse, […]