Historielærerforeningen | Kontakt

Lut­her reloaded

Vi skri­ver år 2017, og egent­lig vir­ker det meget til­fæl­digt, at den 31. okto­ber 1517 skul­le give anled­ning til, at histo­risk og kir­ke­ligt inter­es­se­re­de men­ne­sker i hele ver­den kaster sig over den­ne begi­ven­hed, der alt­så i år fyl­der rundt: efter sigen­de slog teo­lo­gi­pro­fes­soren og augusti­ner­mun­ken Mar­tin Lut­her 95 teser på Wit­ten­bergs slotskir­kes por­tal. Andet steds […]

Refor­ma­tio­nens billeder

Refor­ma­tio­nens bil­le­der: et dob­belt­mo­dul i histo­rie Der anven­des et dob­belt­mo­dul (2 gan­ge 55 minut­ter) på at arbej­de med bil­le­der under Refor­ma­tio­nen, deres betyd­ning, histo­ri­ske kon­tekst samt plads i nuti­dens for­mid­ling af Refor­ma­tion­s­ti­dens histo­rie. For­må­let er dels at give ele­ver­ne en for­stå­el­se af den nye tryk­tek­nik og de man­ge fly­ve­bla­des betyd­ning for udbre­del­sen af de lutherske […]

Den dan­ske refor­ma­tion 1517 – 1539

Artik­len rum­mer en over­sigt i 6 afsnit over refor­ma­tio­nen i Dan­mark til brug i gym­na­si­et. Der læg­ges op til debat om for­stå­el­sen af refor­ma­tio­nen. Hvert afsnit er ledsa­get af kil­de­ma­te­ri­a­le. Afsnit 7 og 8 er lit­te­ra­tur­for­slag og opga­ve­for­slag med et for­slag til 3 under­vis­nings­lek­tio­ner. Ind­hold 1: Dan­mark i udkan­ten af refor­ma­tio­nen 1517 – 1525 2: Reformationen […]

Refor­ma­tio­nen i Viborg

Ind­hold Modul 1: Hvor­dan kom Refor­ma­tio­nen til Viborg? Lek­tier til det­te modul Arbejds­op­ga­ver til modu­let Opga­ve 1: Læs først det­te meto­de­af­snit  Aktør­ba­se­ret for­kla­ring. Struk­tur­ba­se­ret for­kla­ring. Inter­nt eller ekster­nt fokus. Opga­ve 2: Udfyld det­te ske­ma ud fra lek­tien til i dag.  Opga­ve 3: Læs og over­vej hvil­ket niveau tek­sten har fokus på.  Syn­te­se. Opga­ve 4: Opsam­ling. Modul 2: Gennemførelsen […]

Lut­her og Refor­ma­tio­nen 1517

I man­ge histo­ri­ske over­sig­ter er Lut­hers refor­ma­tion 1517 det afgø­ren­de skæ­rings­punkt mel­lem mid­delal­der og renæs­san­­ce- se dis­kus­sio­nen om ”Begi­ven­he­der og peri­o­di­se­rin­ger” i John­ny Thie­deck­es ”Euro­pa i Opbrud” fra 2005. Og der er jo næp­pe nogen, der vil stil­le spørgs­måls­tegn ved, at med refor­ma­tio­nen ophør­te en mere end 1000-årig peri­o­de med én hel­lig romersk-katolsk kir­ke som […]