Inspira­tions­dag for gymnasielærere

Køben­havns Uni­ver­si­tet invi­te­rer gym­na­si­e­læ­re­re med inter­es­se i huma­ni­o­ra, teo­lo­gi og sam­funds­fag til inspira­tions­dag. Det sker fre­dag den 28. okto­ber fra kl. 9.00 — 16.00. Udover fag­li­ge og tvær­fag­li­ge oplæg byder dagen også på mulig­hed for at debat­te­re over­gan­gen fra gym­na­sie til universitet.
Arran­ge­men­tet afhol­des på Det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet, loka­le 35.3.12 og 35.3.13 med ind­gang fra Gam­melt­of­te­ga­de 13.

Se pro­gram

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *