Charlotte Paulsen

Bun­ker­rot­ter – et rol­le­spil om Den Kol­de Krig

Under et hus på Vester­ga­de 115 i Skan­der­borg lig­ger et hem­me­ligt sted. Det er en beton­bun­ker opført af det tyske Luftwaf­fe i sep­tem­ber 1944 som en del af deres admi­ni­stra­ti­ve hoved­kvar­ter i Skan­der­borg Dyre­ha­ve. Bun­ke­ren blev aldrig taget i anven­del­se under 2. Ver­denskrig, men i årti­er­ne efter, da den Kol­de Krig opstod, kom den i brug fra 1963 til 1993 som Kom­man­do­cen­tral under det Civi­le Bered­skab. For dem, der ikke selv har ople­vet Den Kol­de Krig, kan det være svært at for­stå den kon­stan­te frygt for atom­krig, som lå over hele ver­den. Muse­um Skan­der­borg har der­for i sam­ar­bej­de med Histo­ri­e­Lab udviklet […]