Før­ste Ver­denskrig: 1916–2016

Hvor­når

24. novem­ber 2016 
09:00 — 16:00

Til­mel­din­ger

Log ind eller send mail

Hvor

Fre­de­riks­borg Gymnasium
Carls­berg­vej 15, Hil­le­rød, 3400 

Begi­ven­heds­ty­pe

Før­ste Ver­denskrig står sta­dig som en af det 20. århund­re­des mest skel­sæt­ten­de begi­ven­he­der, hvor det ”lan­ge” 19. århund­re­de slut­te­de og ”det kor­te” 20. århund­re­de begyndte.

I år er det 100-året for en ræk­ke af de mest blo­di­ge begi­ven­he­der i kri­gen, her­i­blandt sla­ge­ne ved Som­me og Ver­dun, hvor også man­ge dan­ske­re deltog.

I den anled­ning arran­ge­rer Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF kur­sus med en ræk­ke før­en­de dan­ske eks­per­ter i 1. verdenskrig:

Pro­fes­sor Nils-Arne Søren­sen

  • fra SDU, for­fat­ter til Den Sto­re Krig – Euro­pæ­er­nes Før­ste Ver­denskrig (Gads forlag)

Jour­na­list og histo­ri­ker Jes­per Vind Jensen

  • fra Wee­ken­da­vi­sen, der har skre­vet om 1. Ver­denskrigs udstil­lin­ger og jævn­ligt beskæf­ti­ger sig med tysk histo­rie og samfundsforhold

Lek­tor Claus Bund­gård Christensen

  • fra Roskil­de Uni­ver­si­tet, og blandt andre vær­ker for­fat­ter til Dan­ske­re på Vest­fron­ten 1914 – 1918 og Ver­denskri­gens Dan­ske Bil­le­der 1914 – 1918 (Gyl­den­dal)

Lek­tor Bir­git­te Thomassen

Profile gravatar of Birgitte Thomassen
Bir­git­te Thomassen

Region Hoved­sta­den og Bornholm.
For­fat­ter til “1.verdenskrig”

  • under­vi­ser på gym­na­si­et (CphVest) i Ishøj og for­fat­ter til 1. ver­denskrig (Fry­den­lund)

 

 


Fore­lø­bigt program:

9.00               Kaf­fe og velkomst

9.20               Nils Arne Søren­sen om kri­gens årsa­ger og om de sto­re slag ved Ver­dun og Som­me

10.50             Pau­se

11.00             Jes­per Vind (Wee­ken­da­vi­sen) om udstil­lin­ger­ne om 1. Verdenskrig

12.20             Frokost

12.50             Claus Bund­gård Chri­sten­sen om dan­ske­re i krig, med fokus på året 1916

14.20             pau­se

14.30             Bir­git­te Tho­mas­sen om Pas­schen­da­e­le og 1. Ver­denskrig i under­vis­nin­gen.

16.00             Afslut­ning

 

Bemærk: Til­mel­dings­frist 1. november

Bil­le­de: Che­s­hi­re Regi­ment trench, Som­me 1916. Wikipedia

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Eventkategorier: