Histo­ri­e­brug i øjenhøjde

Hvor­når

10. marts 2017 
09:30 — 16:00

Hvor

Rød­kil­de Gymnasium
Rød­kil­de­vej 42, Vej­le, 7100 

Begi­ven­heds­ty­pe

Til­mel­ding via Histo­ri­e­Labs hjem­mesi­de sene­st 1. marts 2017.

Hvad skal vi med histo­rie – hvad kan vi bru­ge den til? Hvad kan ele­ver bru­ge den til? Hvor meget skal histo­ri­e­brug fyl­de i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? Fin­des der en histo­ri­e­brugs­di­dak­tik – og hvor­dan ser den ud? Med dis­se spørgs­mål ønsker histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk at bely­se cen­tra­le vink­ler af histo­ri­e­brug og dis­ku­te­re histo­ri­e­bru­gens poten­ti­a­ler i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i grund­sko­len og på ungdomsuddannelserne.

Som men­ne­sker har vi altid brugt histo­rie – både bevidst og ikke-bevidst. Vi bru­ger histo­rie for at ska­be mening og sam­men­hæng i vores liv. Det cen­tra­le i histo­ri­e­brug er ikke viden om for­ti­den som sådan, men ind­sigt i hvor­dan histo­rie bru­ges i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge og med for­skel­li­ge for­mål og hensigter.

Histo­ri­e­brug har sat sit præg på lære­pla­ner­ne gen­nem de sene­ste år og er ble­vet et kom­pe­ten­ce­om­rå­de, som vi som lære­re skal tage høj­de for, når under­vis­nin­gen til­ret­te­læg­ges. Men hvor­dan får vi menings­fuldt put­tet histo­ri­e­brug ind i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen og hvor­dan sik­rer vi, at ele­ver­ne møder for­ti­den som ’levet histo­rie’. En levet histo­rie, der dels kan være med til at ska­be mening og sam­men­hæng, dels gør ele­ver­ne bevid­ste om de inter­es­ser, der er på spil, når histo­ri­en bru­ges af eftertiden.

 

 

Dagens Pro­gram

9.30–10.00: Kaf­fe og indskrivning

10.00–10.15: Vel­komst og intro­duk­tion til dagens tema

10.15–11.15:   Hvad bru­ger vi histo­rie til i sko­len – og i livet? Rune Chri­sti­an­sen (VIA) og Win­nie Færk (Esper­gær­de Gym­na­si­um) vil præ­sen­te­re deres bud på, hvor­dan en histo­ri­e­brugs­di­dak­tik ser ud for hen­holds­vis grund­sko­len og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne samt dele ud af deres erfa­rin­ger fra prak­sis og formidling”Friendly fire” og kri­ti­ske spørgs­mål ved Peter Brun­bech (Histo­ri­e­Lab).

(Med­lem­mer af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen kan læse Win­nie Færks arti­kel i den nye histo­ri­e­di­dak­tik her)

11.15–12.00: Dilem­ma-wor­ks­hop og dis­kus­sion af historiebrugsdidaktik

12.00–13.00: Mad og mingling

13.00–14.00: Histo­ri­e­brug i lære­pla­ner og over­gan­gen fra grund­sko­le til ung­doms­ud­dan­nel­se – panel­de­bat ved Chri­sti­an Vol­l­mond (fag­kon­su­lent) og Jens Aage Poul­sen (lek­tor, HistorieLab)

14.00–14.30: Videns­de­ling og plenum

14.30–14.45: Kaf­fe­pau­se

14.45–16.00: Ove Kaj Peder­sen: Hvad skal vi med histo­rie i kon­kur­ren­ce­sta­ten? Ove Kaj Peder­sen, pro­fes­sor på CBS, giver sit bud på, hvad histo­rie kan og skal i en moder­ne konkurrencestat

16.00–16.15: Far­vel og tak for i dag


Histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk er et dia­log­forum for histo­ri­e­læ­re­re på alle niveau­er i uddan­nel­ses­sy­ste­met. I sty­re­grup­pen for net­vær­ket sid­der repræ­sen­tan­ter fra:

 

  • FALIHOS/Foreningen af Lære­re i Histo­rie og Sam­funds­fag (Den­nis Hornhave)
  • For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Han­dels­gym­na­si­et (Sune Ogilvie)
  • Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for stx og hf (Hei­di Fun­der og Las­se T. Jensen)
  • For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Lærer­ud­dan­nel­sen (Andreas Kopp og Jens Pietras)
  • Histo­ri­e­Lab – Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie- og Kul­tu­rarvs­for­mid­ling (Rik­ke Alberg Peters)

 

Kon­fe­ren­cen afhol­des med støt­te fra Histo­ri­e­Lab og for­la­ge­ne Colum­bus og Clio, som også vil være til ste­de under konferencen.

 

Event tags: Eventkategorier: