Histo­ri­e­brug i øjen­høj­de

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 10. marts 2017,
 • Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um
 • Pris: 500 kr.

 • Til­mel­ding via Histo­ri­e­Labs hjem­mesi­de sene­st 1. marts 2017.

  Hvad skal vi med histo­rie – hvad kan vi bru­ge den til? Hvad kan ele­ver bru­ge den til? Hvor meget skal histo­ri­e­brug fyl­de i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? Fin­des der en histo­ri­e­brugs­di­dak­tik – og hvor­dan ser den ud? Med dis­se spørgs­mål ønsker histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk at bely­se cen­tra­le vink­ler af histo­ri­e­brug og dis­ku­te­re histo­ri­e­bru­gens poten­ti­a­ler i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne.

  Som men­ne­sker har vi altid brugt histo­rie – både bevidst og ikke-bevidst. Vi bru­ger histo­rie for at ska­be mening og sam­men­hæng i vores liv. Det cen­tra­le i histo­ri­e­brug er ikke viden om for­ti­den som sådan, men ind­sigt i hvor­dan histo­rie bru­ges i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge og med for­skel­li­ge for­mål og hen­sig­ter.

  Histo­ri­e­brug har sat sit præg på lære­pla­ner­ne gen­nem de sene­ste år og er ble­vet et kom­pe­ten­ce­om­rå­de, som vi som lære­re skal tage høj­de for, når under­vis­nin­gen til­ret­te­læg­ges. Men hvor­dan får vi menings­fuldt put­tet histo­ri­e­brug ind i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen og hvor­dan sik­rer vi, at ele­ver­ne møder for­ti­den som ’levet histo­rie’. En levet histo­rie, der dels kan være med til at ska­be mening og sam­men­hæng, dels gør ele­ver­ne bevid­ste om de inter­es­ser, der er på spil, når histo­ri­en bru­ges af efter­ti­den.

   

   

  Dagens Pro­gram

  9.30–10.00: Kaf­fe og ind­skriv­ning

  10.00–10.15: Vel­komst og intro­duk­tion til dagens tema

  10.15–11.15:   Hvad bru­ger vi histo­rie til i sko­len – og i livet? Rune Chri­sti­an­sen (VIA) og Win­nie Færk (Esper­gær­de Gym­na­si­um) vil præ­sen­te­re deres bud på, hvor­dan en histo­ri­e­brugs­di­dak­tik ser ud for hen­holds­vis grund­sko­len og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne samt dele ud af deres erfa­rin­ger fra prak­sis og formidling”Friendly fire” og kri­ti­ske spørgs­mål ved Peter Brun­bech (Histo­ri­e­Lab).

  (Med­lem­mer af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen kan læse Win­nie Færks arti­kel i den nye histo­ri­e­di­dak­tik her)

  11.15–12.00: Dilem­ma-wor­ks­hop og dis­kus­sion af histo­ri­e­brugs­di­dak­tik

  12.00–13.00: Mad og ming­ling

  13.00–14.00: Histo­ri­e­brug i lære­pla­ner og over­gan­gen fra grund­sko­le til ung­doms­ud­dan­nel­se – panel­de­bat ved Chri­sti­an Vol­l­mond (fag­kon­su­lent) og Jens Aage Poul­sen (lek­tor, Histo­ri­e­Lab)

  14.00–14.30: Videns­de­ling og ple­num

  14.30–14.45: Kaf­fe­pau­se

  14.45–16.00: Ove Kaj Peder­sen: Hvad skal vi med histo­rie i kon­kur­ren­ce­sta­ten? Ove Kaj Peder­sen, pro­fes­sor på CBS, giver sit bud på, hvad histo­rie kan og skal i en moder­ne kon­kur­ren­ce­stat

  16.00–16.15: Far­vel og tak for i dag


  Histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk er et dia­log­forum for histo­ri­e­læ­re­re på alle niveau­er i uddan­nel­ses­sy­ste­met. I sty­re­grup­pen for net­vær­ket sid­der repræ­sen­tan­ter fra:

   

  • FALIHOS/Foreningen af Lære­re i Histo­rie og Sam­funds­fag (Den­nis Horn­ha­ve)
  • For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Han­dels­gym­na­si­et (Sune Ogil­vie)
  • Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for stx og hf (Hei­di Fun­der og Las­se T. Jen­sen)
  • For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Lærer­ud­dan­nel­sen (Andreas Kopp og Jens Pie­tras)
  • Histo­ri­e­Lab – Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie- og Kul­tu­rarvs­for­mid­ling (Rik­ke Alberg Peters)

   

  Kon­fe­ren­cen afhol­des med støt­te fra Histo­ri­e­Lab og for­la­ge­ne Colum­bus og Clio, som også vil være til ste­de under kon­fe­ren­cen.

   


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  0

  Skriv en kommentar