For­tæl­lin­ger om Rusland

 • Tid: 6. decem­ber 2021, fra 08:50 til 18:00
 • Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um
 • Pris: 2250
 • Kon­takt: Jacob Bay Jep­sen, ja@hasseris-gym.dk

 • Pro­gram

  08:50–09:10 Vel­komst

  09:10–10:10 How Russia’s history is used to sha­pe its present
  Mark Galeot­ti, Prin­ci­pal Director of May­ak Intelligence

  10:20–11:15 Per­spek­ti­ver på Rusland I : Vi river him­len ned på jor­den. Drøm og hver­dag i revo­lu­tio­nens Rusland 1917–1922
  Erik Kulavig, lek­tor eme­ri­tus v. Insti­tut for Histo­rie, Syd­dansk Universitet

  Nihi­li­ster, kæl­der­men­ne­sker og hel­li­ge dårer: Dosto­jevski­js lit­teræ­re udforsk­ning af kri­sten­tro­ens for­drin­ger og vilkår
  Tine Roe­sen, lek­tor v. Insti­tut for Tvær­kul­tu­rel­le og Regio­na­le Studier,
  Køben­havns Universitet

  Krig i det kog­ni­ti­ve domæne
  Flem­m­ing Splids­bo­el Han­sen, seni­o­r­for­sker v. Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­na­le Studier

  11:35–12:35 Russia’s rela­tions with Euro­pe and the Uni­ted Sta­tes: Perils and Prospects

  Dmi­tri Tre­nin, Director, Car­ne­gie Moscow Center

  12:35–14:00 Frokost & fagkonsulenter

  14:00–15:20 Hvad har vi 30 år efter Sov­je­tu­ni­o­nens sam­men­brud lært om Rusland?

  v. ord­s­ty­rer Cle­ment Kjers­gaard og med del­ta­gel­se af Uffe Ellemann-Jensen,
  Mogens Lyk­ke­toft, Per Stig Møl­ler, Vil­ly Søvn­dal og Mar­tin Lidegaard

  15:45–16:40 Per­spek­ti­ver på Rusland II: Den Sto­re Fæd­re­land­skrig: hjer­te­kam­me­ret i Ruslands stats­li­ge histo­ri­epo­li­tik og ‑brug.
  Niels Bo Poul­sen, insti­tut­chef for Insti­tut for Mili­tær­hi­sto­rie og Krigste­o­ri, Forsvarsakademiet

  Den rus­sisk orto­dok­se kir­ke histo­risk og i dag
  Anni­ka Hvit­ha­mar, insti­tut­le­der for Insti­tut for Tvær­kul­tu­rel­le og Regio­na­le Stu­di­er, Køben­havns Universitet

  Kold krig i Ark­tis? Hvor galt går det, og hvad bety­der det for Danmark?
  Peter Vig­go Jakob­sen, lek­tor v. Insti­tut for Stra­te­gi, Forsvarsakademiet

  17:00–18:00 Euro­pe and Rus­sia: From the Cri­me­an Cri­sis to…

  Baro­ness Cat­he­ri­ne Ash­ton of Uphol­land, For­mer High Rep­re­sen­ta­ti­ve of the Uni­on for Foreign Affairs and Securi­ty Policy.

  Prak­tisk

  Del­ta­ger­ge­by­ret er 2.250,- Til­mel­ding sker ved, at man (ger­ne sko­le­vis) frem­sen­der EAN-num­mer samt nav­ne, mailadres­ser og fag på del­ta­ge­re til ja@hasseris-gym.dk. Efter d. 22. august er til­mel­ding bindende.

  Pro­gra­mæn­drin­ger kan fore­kom­me. Hvis Covid19 direk­te hin­drer afvik­lin­gen af arran­ge­men­tet, så vil aflys­ning ske inden opkræv­ning af deltagergebyr.

  Besøg For­e­nin­gen Decem­ber­mø­det her

   

   


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.