FIP — kur­sus i histo­rie (uvm)

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 21. marts 2019, Hele dagen
 • Sted: Øre­stad Gym­na­si­um
 • Pris: Gra­tis

 • Fore­lø­bigt pro­gram

  10.00–10.30: Intro­duk­tion til dagen og lidt om at arbej­de pro­blem­o­ri­en­te­ret
  Ved Chri­sti­an Vol­l­mond, fag­kon­su­lent, UVM

  10.30–11.30: Meto­de og kil­de­kri­tik
  Ved Hei­di Eske­lund Knud­sen, Historielab.dk

  11.30–11.45: Pau­se


  Hei­di Eske­lund Knud­sen
  Kva­li­fi­ce­ret og funk­tio­nel til­gang til kil­der og kil­de­kri­tik*

  11.45–12.15: Erfa­rings­ud­veks­ling og ‑opsam­ling efter inter­es­ser:

  - DHO-for­løb og ‑opga­ve
  — Den nye prø­ve­form: Erfa­rin­ger fra histo­rie B

  12.15–12.30: Opsam­ling i ple­num – fokus på nye eksa­mens­form i prak­sis

  12.30–13.30: Frokost

  13.45–14.45: Arbej­det med digi­tal dan­nel­se i histo­ri­e­fa­get
  Ved Chri­sti­an Vol­l­mond + DIDAK (vodcasts)

  14.45–15.00: Pau­se


  Niko­laj Peter­sen
  Histo­rie som fag i sam­spil*

  15.00–15.45: Valg­fri ses­sion:

  a) Det nye SRP og histo­ri­e­fa­get
  Ved Niko­laj Peder­sen, Egå Gym­na­si­um

  b) Rol­le­spil i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen
  Ved Hen­rik Tuxen, Rung­sted Gym­na­si­um

  15.45–16.00: Afrun­ding og eva­lu­e­ring

  Ca. 14 dage inden kur­sets afvik­ling udsen­des ende­ligt pro­gram, ønsker til for­be­re­del­se, wor­ks­hop­til­mel­ding og even­tu­elt mate­ri­a­le i rela­tion i kur­set.


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  0

  Skriv en kommentar