FIP — kur­sus i histo­rie (uvm)

Hvor­når

21. marts 2019 
Hele dagen 

Hvor

Øre­stad Gymnasium
Øre­stads Bou­le­vard 75, Køben­havn, Dan­mark, 2300, Hovedstaden 

Begi­ven­heds­ty­pe

Fore­lø­bigt program

10.00–10.30: Intro­duk­tion til dagen og lidt om at arbej­de problemorienteret
Ved Chri­sti­an Vol­l­mond, fag­kon­su­lent, UVM

10.30–11.30: Meto­de og kildekritik
Ved Hei­di Eske­lund Knud­sen, Historielab.dk

11.30–11.45: Pau­se


Hei­di Eske­lund Knudsen

11.45–12.15: Erfa­rings­ud­veks­ling og ‑opsam­ling efter interesser:

- DHO-for­løb og ‑opga­ve
— Den nye prø­ve­form: Erfa­rin­ger fra histo­rie B

12.15–12.30: Opsam­ling i ple­num – fokus på nye eksa­mens­form i praksis

12.30–13.30: Frokost

13.45–14.45: Arbej­det med digi­tal dan­nel­se i historiefaget
Ved Chri­sti­an Vol­l­mond + DIDAK (vodcasts)

14.45–15.00: Pau­se


Niko­laj Peter­sen
Migra­tion før og nu

15.00–15.45: Valg­fri session:

a) Det nye SRP og historiefaget
Ved Niko­laj Peder­sen, Egå Gymnasium

b) Rol­le­spil i historieundervisningen
Ved Hen­rik Tuxen, Rung­sted Gymnasium

15.45–16.00: Afrun­ding og evaluering

Ca. 14 dage inden kur­sets afvik­ling udsen­des ende­ligt pro­gram, ønsker til for­be­re­del­se, wor­ks­hop­til­mel­ding og even­tu­elt mate­ri­a­le i rela­tion i kurset.

Eventkategorier: