Mate­ri­a­ler fra ‘Migra­tion før og nu’

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 8. april 2016,
 • Sted: Natio­nal­mu­se­et
 • Pris: 500

 • (Bemærk­ning juni 2018: Vel er det­te kur­sus histo­rie, men emnet er sta­dig aktu­elt. Der er links til mate­ri­a­ler og mulig­hed for at dele noget selv. /LH)

  Gen­nem medi­er­ne hører vi om, at Euro­pa i dis­se år ople­ver de mest mas­si­ve flygt­nin­ge­strøm­me siden 2. ver­denskrig. Dag­ligt for­tæl­les der histo­ri­er om, hvor­dan flygt­nin­ge fra Mel­le­mø­sten og Afri­ka kryd­ser Mid­del­ha­vet og van­drer op gen­nem Euro­pa, og hvor­dan fle­re lan­de begyn­der nu at luk­ke græn­ser­ne. Alle ste­der fore­går der en hef­tig debat om, hvor­dan man skal for­hol­de sig til den­ne migra­tion, og om de man­ge migran­ter er en trus­sel eller en beri­gel­se for de lan­de, som de ankom­mer til.

  Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk vil på den­ne før­ste fæl­les kon­fe­ren­ce sæt­te fokus på, hvor­dan man ind­dra­ger det­te højak­tu­el­le tema i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Der er sam­men­sat et pro­gram med fag­li­ge oplæg om hvor­dan histo­ri­en kan bru­ges og er ble­vet brugt i for­hold til den aktu­el­le flygt­nin­ge­si­tu­a­tion, wor­ks­hops med didak­tisk dia­log på tværs af uddan­nel­ses­ni­veau­er­ne og en afslut­ten­de poli­tisk debat med fokus på, hvil­ke mulig­he­der og udfor­drin­ger migra­tio­nen giver for de euro­pæ­i­ske lan­de.

  Dagens pro­gram

  9.30–10.00: Kaf­fe og ind­skriv­ning

  10.00–10.15: Vel­komst

  Museumsinspektør Jeanette Varberg
  Muse­ums­in­spek­tør Jea­net­te Var­berg

  10.15–11.00: Jea­net­te Var­berg: Men­ne­sket er født som van­drer for at over­le­ve: De kom­mer sej­len­de over Mid­del­ha­vet i titu­sind­vis. Fami­li­er van­drer i sto­re flok­ke over de stø­ve­de mel­le­møst­li­ge slet­ter. Krig, afmagt og sult dri­ver dem på flugt mod et bed­re sted. Det lig­ner den migra­tions­kri­se, Euro­pa står midt i. Men det er en 3.200 år gam­mel kri­se, som brag­te sto­re civi­li­sa­tio­ner til fald. For­ti­dens erfa­rin­ger kan give en bed­re og mere reflek­te­ret for­stå­el­se af sam­funds­me­ka­nis­mer i nuti­den, og der­med er for­ti­den altid aktu­el.

  Down­lo­ad Jea­net­te Var­bergs præ­sen­ta­tion

   

  Bri­an Arly Jacob­sen

  11.00–11.45: Bri­an Arly Jacob­sen: Poli­ti­ske repræ­sen­ta­tio­ner af flygt­nin­gen i det 20. århund­re­de: Hvor­dan er flygt­nin­ge ble­vet opfat­tet i 1900-tal­lets poli­ti­ske debat? Fored­ra­get tager udgangs­punkt i debat­ter i Rigsdagen/Folketinget om for­skel­le og lig­he­der i opfat­tel­sen af flygt­nin­ge­grup­per såsom jødi­ske flygt­nin­ge fra pogro­mer i Rusland, flygt­nin­ge fra Nazi­tys­kland og flygt­nin­ge fra Mel­le­mø­sten. Debat­ter­ne siger noget om dan­ske poli­ti­ke­res viden om og opfat­tel­se af dis­se migrant­grup­per og deres soci­a­le, poli­ti­ske og kul­tu­rel­le bag­grund.

  Down­lo­ad Bri­an Arly Jacob­sens præ­sen­ta­tion

   

  11.45–12.00: Ben­ny Chri­sten­sen om Euro­pa­rå­dspro­jekt med tit­len ”Educat­ing for diver­si­ty and demo­cra­cy: tea­ching history in con­tem­porary Euro­pe”

  Down­lo­ad Ben­ny Chri­sten­sen — Migra­tion og diver­si­tet — Pro­jek­ter i Euro­pa­rå­det og EU

   

  12.00–12.45: Frokost

  12.45–13.45: 1. run­de med wor­ks­hops inden for tema­et Migra­tion.

  13.45–14.45: 2. run­de med wor­ks­hops inden for tema­et Migra­tion.

  Se tema­er for wor­ks­hops neden­for

  14.45–15.00: Kaf­fe

  15.00–16.00: Poli­tisk debat med bl.a. tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Mar­tin Lide­gaard om Dan­mark og flygt­nin­ge­kri­sen

  16.00–16.05: Far­vel og tak for i dag

  Til­mel­ding

  Du kan til­mel­de dig kon­fe­ren­cen her

  Ved til­mel­ding skal du væl­ge 2 af føl­gen­de wor­ks­hops:

  Wor­ks­hops

  Migra­tion på spil i under­vis­nin­gen v. Iva­jlo Holm-Jen­sen

  Brug af muse­er i under­vis­nin­gen v. Immi­grant­mu­se­et

  Down­lo­ad præ­sen­ta­tion Kul­tur­mø­der – fra fasci­na­tion og sam­men­stød til hybri­der og per­for­ma­ti­vi­tet v. Nan­na Bøn­der­gaard But­ters

  Down­lo­ad præ­sen­ta­tion Migra­tion og leven­de bil­le­der – et histo­ri­e­fag­ligt per­spek­tiv v. Hans-Chri­sti­an Chri­sti­an­sen, RUC -

  Fag­lig eksa­men i flygt­nin­ge­em­net (fol­ke­sko­lens nye prø­ve­form) v. Ras­mus Berg­stedt

  Fle­re medi­er giver bed­re for­mid­ling v. Søren Hein Ras­mus­sen & Esben Kjær Ravn

  Om histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk

  Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk er et nystar­tet dia­log­forum for histo­ri­e­læ­re­re på alle niveau­er i uddan­nel­ses­sy­ste­met. I sty­re­grup­pen for net­vær­ket sid­der repræ­sen­tan­ter fra:

  • FALIHOS/Foreningen af Lære­re i Histo­rie og Sam­funds­fag
  • For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Han­dels­gym­na­si­et
  • Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for stx & hf (se her)
  • For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Lærer­ud­dan­nel­sen
  • Histo­ri­e­Lab – Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie- og Kul­tu­rarvs­for­mid­ling

  Neden­for vises kate­go­ri­en ‘Migra­tion’ fra histo­ri­e­læ­rer­nes link­bi­bli­o­tek. Har du en under­vis­nings­be­skri­vel­se lig­gen­de onli­ne, så ind­sæt ger­ne et link til den. (lære­re kan log­ge ind på hjem­mesi­den og til­fø­je fle­re links til kate­go­ri­en her)


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  Skriv en kommentar