Kon­fe­ren­ce om viden og viden­skab i historien

Den 10.–11. marts 2016 afhol­des en efter­ud­dan­nel­ses­kon­fe­ren­ce (FoU-kon­fe­ren­ce) på Hotel Haraldskær ved Vej­le. Kon­fe­ren­cen føl­ger op på den, der blev afholdt i Vor­ding­borg i marts 2015, men del­ta­gel­se i den før­ste kon­fe­ren­ce er ikke en for­ud­sæt­ning for del­ta­gel­se nu. FoU-pro­jek­tet hand­ler pri­mært om fage­ne ide­hi­sto­rie og tek­no­lo­gi­hi­sto­rie på HTX, men kon­fe­ren­cen er åben for alle.

Pro­gram­met omfat­ter den­ne gang blandt andet:

  • Pro­fes­sor David Edger­ton, King’s Col­le­ge, Lon­don: Time, Money and History.
  • Pro­fes­sor Jens Vel­lev, Århus Uni­ver­si­tet: Tycho Bra­he.
  • Adjunkt, Ph.d. Jakob Bek-Thom­sen: Steno.
  • Rund­vis­ning på Kon­ger­nes Jel­ling, der åbne­de i juni 2015, og som anven­der nye tek­no­lo­gi­er inten­sivt i formidlingen
  • Besøg ved vikin­ge­bro­en ved Rav­ning Ådal.
  • Wor­ks­hops såvel om fored­ra­ge­nes emner som om under­vis­nings­for­løb og didak­tik på tværs af de to fag.

Alt sam­men ny og spæn­den­de inspira­tion til under­vis­nings­for­løb, ret­tet både mod den dan­ske vikin­ge­tid samt mid­delal­der og renæs­san­ce generelt.

Sam­ti­dig vil der være mulig­hed for at møde kol­le­ger fra hele lan­det til gen­si­dig videns­ud­veks­ling, spar­ring og samarbejde.

Det er lyk­ke­des at hol­de del­ta­ger­pri­sen nede på kun 2900 kr., som inklu­de­rer mate­ri­a­ler, over­nat­ning, for­plej­ning, bus til Jel­ling og Rav­ning samt rund­vis­ning på Kon­ger­nes Jelling.

Til­mel­dings­fri­sten er 15. febru­ar 2016. Til­mel­ding og yder­li­ge­re infor­ma­tion via hjemmesiden:

http://ideogteknologi.dk/

Arkiveret i kassen med Kurser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *