Kategori: Kurser

Revi­sion af pro­gram­met for “Dansk up i forandring”

Kære alle Det er med begej­string, at vi kan præ­sen­te­re ved­lag­te revi­sion af pro­gram­met for “Dansk uden­rigs­po­li­tik i en ver­den i sta­dig for­an­dring” 16–12–15. Revi­sio­nen dæk­ker over, at: • der bli­ver mulig­hed for, at del­ta­ge­re med fag­kom­bi­na­tio­nen sam­funds­fag og histo­rie kan høre beg­ge fag­kon­su­len­ter • del­ta­ge­re med kun histo­rie eller kun sam­funds­fag får til­bud om tema­ti­ske for­skero­p­læg (oplægs­hol­de­re udspe­ci­fi­ce­res sene­re) samt mulig­hed for at møde udvalg­te for­lag, der præ­sen­te­rer rele­vant under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til brug i gym­na­si­et • kur­set invi­te­rer del­ta­ger­ne til at bli­ve til aftens­mad + et efter­føl­gen­de fored­rag (oplægs­hol­der for­ven­tes offent­lig­gjort medio novem­ber), for dem der har lyst til at blive […]

Sam­funds- og medi­e­dag på SDU 2015

Udvik­lings­se­mi­nar om poli­tik, demo­kra­ti og jour­na­li­stik for under­vi­se­re i gym­na­siesko­len. Man­dag den 16. marts 2015 Kl. 9.30–17.00 (med efter­føl­gen­de recep­tion) Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Cam­pus­vej 55, 5230 Oden­se M Insti­tut for Statskund­skab, SDU, arran­ge­rer Sam­­funds- og medi­e­da­gen 2015, der er et til­bud til alle lan­dets gym­na­si­e­læ­re­re om at opnå ny ind­sigt i aktu­el­le emner, der er rele­vant i under­vis­nin­gen i bl.a. sam­funds­fag, histo­rie, dansk og medi­e­fag. Oplægs­hol­der­ne på semi­na­ret er nog­le af lan­dets før­en­de for­ske­re og eks­per­ter. Dagen giver input og inspira­tion til brug i under­vis­nin­gen, her­i­blandt sær­li­ge foku­s­om­rå­der, dis­kus­sio­ner, tvær­fag­lig­hed og lit­te­ra­tur, inden for fire for­skel­li­ge tema­er. Tema­er & pro­gram Del­ta­ger­ne væl­ger ét […]

Gym­na­si­e­læ­rer­dag på Aar­hus Uni­ver­si­tet 29/1 2015

Arts på Aar­hus Uni­ver­si­tet  afhol­der igen i år Gym­na­si­e­læ­rer­dag. I år fore­går det tors­dag den 29. janu­ar 2015 kl. 9.15–16.00. Dagen er til­ret­telagt, så der om for­mid­da­gen er et alment under­vis­nings­re­le­vant fokus og om efter­mid­da­gen et fag­spe­ci­fik ind­hold med mulig­hed for at del­ta­ge i en eller to for­skel­li­ge wor­ks­hops alt efter fag­lig inter­es­se. Pro­gram­met kan ses på www.au.dk/gymdag . Til ori­en­te­ring kan jeg oply­se, at det er gra­tis at del­ta­ge, inklu­si­ve for­plej­ning, og at vi ved dagens afslut­ning vil være vært ved et let trak­te­ment. Til­mel­ding sker via link til til­mel­ding på http://arts.au.dk/videnudveksling/gymnasielaererdag-29-januar-2015/  SENEST tors­dag den 15. janu­ar 2015. Vi håber at […]

Se her! Kur­sus med Jør­gen Goul Ander­sen, Ritt Bjer­re­gaard og Peter Mogensen

  For­tid eller frem­tid — Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk poli­tik (1) Kære alle Der er opstå­et en unik chan­ce for at kun­ne til­by­de jer et kur­sus med et aktu­elt og spæn­den­de tema og med højt kva­li­fi­ce­re­de oplægs­hol­de­re. Såle­des vil Jør­gen Goul Ander­sen, Ritt Bjer­re­gaard og Peter Mogen­sen d. 10.  decem­ber hjæl­pe os til at for­stå den rej­se, som Dan­marks gam­le arbej­der­par­ti har gen­nem­gå­et over de sene­ste 45 år, og sam­ti­dig give kva­li­fi­ce­re­de vur­de­rin­ger af par­tiets frem­tid. Alt det­te sker under over­skrif­ten “For­tid eller frem­tid: Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk poli­tik” og det skal ikke være nogen hem­me­lig­hed, at vi er […]