Se her! Kur­sus med Jør­gen Goul Ander­sen, Ritt Bjer­re­gaard og Peter Mogensen

2014-10-06 20_20_01-historielaerer.dk_wp-content_uploads_2014_10_Fortid-eller-fremtid-Om-Socialdemok

 

For­tid eller frem­tid — Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk poli­tik (1)

Kære alle

Der er opstå­et en unik chan­ce for at kun­ne til­by­de jer et kur­sus med et aktu­elt og spæn­den­de tema og med højt kva­li­fi­ce­re­de oplægs­hol­de­re. Såle­des vil Jør­gen Goul Ander­sen, Ritt Bjer­re­gaard og Peter Mogen­sen d. 10.  decem­ber hjæl­pe os til at for­stå den rej­se, som Dan­marks gam­le arbej­der­par­ti har gen­nem­gå­et over de sene­ste 45 år, og sam­ti­dig give kva­li­fi­ce­re­de vur­de­rin­ger af par­tiets fremtid.

Alt det­te sker under over­skrif­ten “For­tid eller frem­tid: Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk poli­tik” og det skal ikke være nogen hem­me­lig­hed, at vi er begej­stre­de for at kun­ne præ­sen­te­re ved­lag­te pro­gram! Så grib hur­tigt fat i histo­rie- og sam­funds­fags-kol­le­ger samt den kur­sus­ansvar­li­ge på jeres sko­le. Vi har en del plad­ser til rådig­hed, men for­ven­ter også, at der vil være en væsent­lig inter­es­se. Plad­ser til­de­les efter et prin­cip, om først til mølle.

Se ved­lag­te kur­suspro­gram — til­mel­ding pr. mail til gh@hasseris-gym.dk sene­st d. 31. oktober.

Med ven­lig hilsen,
Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Nordjylland
FALS, Nordjylland

Arkiveret i kassen med Kurser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *