Revi­sion af pro­gram­met for “Dansk up i forandring”

Kære alle

Det er med begej­string, at vi kan præ­sen­te­re ved­lag­te revi­sion af pro­gram­met for “Dansk uden­rigs­po­li­tik i en ver­den i sta­dig for­an­dring” 16–12-15. Revi­sio­nen dæk­ker over, at:
• der bli­ver mulig­hed for, at del­ta­ge­re med fag­kom­bi­na­tio­nen sam­funds­fag og histo­rie kan høre beg­ge fagkonsulenter
• del­ta­ge­re med kun histo­rie eller kun sam­funds­fag får til­bud om tema­ti­ske for­skero­p­læg (oplægs­hol­de­re udspe­ci­fi­ce­res sene­re) samt mulig­hed for at møde udvalg­te for­lag, der præ­sen­te­rer relevant under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til brug i gymnasiet
• kur­set invi­te­rer del­ta­ger­ne til at bli­ve til aftens­mad + et efter­føl­gen­de fored­rag (oplægs­hol­der for­ven­tes offent­lig­gjort medio novem­ber), for dem der har lyst til at bli­ve til sent


Der­u­d­over så er det med stor begej­string, at det er ble­vet muligt at udvi­de pro­gram­met med et oplæg fra for­man­den for FN’s gene­ral­for­sam­ling Mogens Lyk­ke­toft. Grun­det hans opga­ver som for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling ophol­der han sig det næste år i New York, men han har accep­te­ret at tage turen til Dan­mark for at bidra­ge. Det giver mulig­hed for et højak­tu­elt oplæg og ind­blik i det pågå­en­de diplomati. 

Se mere i ved­lag­te link: Dansk-udenrigspolitik-i-en-verden-i-stadig-forandring-revideret-program‑d.-25_06_2015 (1)

Arkiveret i kassen med Kurser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *