Før Fol­ked­rab — Advars­ler og Inter­na­tio­nalt beredskab

Før Folkedrab - Advarsler og Internationalt beredskab

Hvor­når

26. sep­tem­ber 2018 
09:30 — 16:00

Hvor

Hotel Sina­tur, Lyngby
Fre­de­riks­dals­vej 360, Lyng­by, 2800 

Begi­ven­heds­ty­pe

Hvad baner vej for et folkedrab?

Det er tema­et for et kur­sus for gym­na­si­e­læ­re­re ons­dag den 26. sep­tem­ber — pri­mært histo­rie og sam­funds­fag, men også m.h.p. sam­læs­ning med faget dansk.

Kur­set kaster lys på de ten­den­ser og strøm­nin­ger, der kan spo­res i sam­fund, før fol­ked­rab har fun­det sted. Hvil­ke alarm­lam­per lyste? Hvor­dan rea­ge­re­de man lokalt og inter­na­tio­nalt? Og hvor­dan ser det inter­na­tio­na­le bered­skab ud i dag?

Kur­set præ­sen­te­rer gen­ne­m­ar­bej­de­de under­vis­nings­for­løb til gym­na­si­et og byder på:

 • Præ­sen­ta­tion af ny anto­lo­gi, ”Før Fol­ked­ra­bet – advars­ler og inter­na­tio­nalt bered­skab” skre­vet af en ræk­ke før­en­de inter­na­tio­na­le for­ske­re, som afdæk­ker, hvad der gik for­ud for Holo­caust i Tys­kland, Polen, Ungarn, Hol­land og Dan­mark – og for­ud for fol­ked­ra­be­ne i Arme­ni­en, Cam­bo­dia, Irakisk Kur­di­stan, Rwan­da og Bos­ni­en. I anto­lo­gi­ens anden del foku­se­res på inter­na­tio­nalt bered­skab før Anden Ver­denskrig og i dag. Og på ten­den­ser i sam­funds­ud­vik­ling, som kan bidra­ge til at bane vej for folkedrab.
 • Bogen — redi­ge­ret af Anders Jeri­chow (Poli­ti­ken) og Ceci­lie Stok­holm Ban­ke (seni­o­r­for­sker, DIIS) — udkom­mer midt i sep­tem­ber på For­la­get Colum­bus i sam­ar­bej­de med det inter­na­tio­na­le men­ne­ske­rets­net­værk ‘Huma­ni­ty In Action’, som arbej­der med men­ne­ske­ret­tig­he­der og mindretalsbeskyttelse.
 • Oplæg af den pol­ske for­fat­ter Kon­tan­ty Gebert (på engelsk) om advar­sels­lam­per og beredskab
  Gebert
  Kon­stan­ty Gebert. Kil­de: http://www.ecfr.eu/profile/C126

  for­ud for Holo­caust og Rwan­da. Gebert har været kri­se­kor­re­spon­dent i Rwan­da og Bos­ni­en og er selv tid­li­ge­re akti­vist i den pol­ske under­grunds­be­væ­gel­se, ”Soli­da­ri­tet”.

 • Histo­ri­e­læ­rer­ne Sol­vej Ber­lau (Her­lufsholm, tid­li­ge­re man­ge­årig leder af folkedrab.dk på DIIS og Otto Rühl  (Hels­in­gør Gym­na­si­um — @ottoruehl ) præ­sen­te­rer for­slag til undervisningsforløb.
 • For­fat­te­ren Knud Lind­holm Lau præ­sen­te­rer oplæg til under­vis­ning ud fra Otto Klem­pe­rers bog om Det Tred­je Riges Sprog og sit nye værk “Bare for­di at — sprog og fore­stil­lin­ger i udlændingedebatten”.
 • Redak­tø­rer af aldrigmere.dk– under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets plat­form om Holo­caust og andre fol­ked­rab – intro­du­ce­rer hjem­mesi­dens mate­ri­a­ler og temaer.
 • Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond taler om ind­dra­gel­se af tema­et fol­ked­rab i undervisningen.

Sted: Hotel Sina­tur, Fre­de­riks­dal, 2800 Lyngby
Tids­punkt: Ons­dag den 26. sep­tem­ber kl. 09.30 – 16.00

Pris 650 kr – dækker:

 • Kur­sus
 • Frokost, te, kaf­fe og vand
 • Antologien”Før Fol­ked­ra­bet – advars­ler og inter­na­tio­nalt beredskab”
 • En kil­de­sam­ling i til­knyt­ning til antologien.
 • To gen­ne­m­ar­bej­de­de undervisningsforløb

Til­mel­ding:

Send føl­gen­de oplys­nin­ger til  hiakursus.folkedrab@gmail.com

• Navn
• Fag
• Email-adresse
• Mobilnummer

Ind­be­tal 650 kr. til Nor­dea-kon­to: Reg.nr. 2040 — Kon­tonr. 0716779653

Så snart din ind­be­ta­ling er regi­stre­ret, er du opta­get på kur­set. Du vil mod­ta­ge en bekræf­tel­se i løbet af et par dage.

Arran­gør: Huma­ni­ty In Action, Dan­mark i sam­ar­bej­de med aldrigmere.dk og Columbus

Ansvar­lig: Anders Jeri­chow, for­mand for Huma­ni­ty In Action og for­mand for Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets råd­gi­ven­de sty­re­grup­pe om Aus­chwitz­da­gen og under­vis­ning om Holo­caust og andre folkedrab.

Mere om emnet:

Sam­me dags aften ind­le­des på Sina­tur en 2,5 dages inter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce om sam­me tema ”Pre-Geno­ci­de – War­nings and Rea­di­ness to Pro­tect”. På den engelsk-spro­ge­de kon­fe­ren­ce taler inter­na­tio­na­le for­ske­re, blandt dem bidrag­y­de­re til antologien.

Neden­for vises kate­go­ri­en ‘Holo­caust og fol­ked­rab’ fra histo­ri­e­læ­rer­nes link­bi­bli­o­tek. (lære­re kan log­ge ind på hjem­mesi­den og til­fø­je fle­re links til kate­go­ri­en her)

Eventkategorier: