Før Fol­ked­rab — Advars­ler og Inter­na­tio­nalt beredskab

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 26. sep­tem­ber 2018, fra 09:30 til 16:00
 • Sted: Hotel Sina­tur, Lyng­by
 • Pris: 650
 • Kon­takt: Lars Peter Visti, LV@fgc4.dk

 • Hvad baner vej for et folkedrab?

  Det er tema­et for et kur­sus for gym­na­si­e­læ­re­re ons­dag den 26. sep­tem­ber — pri­mært histo­rie og sam­funds­fag, men også m.h.p. sam­læs­ning med faget dansk.

  Kur­set kaster lys på de ten­den­ser og strøm­nin­ger, der kan spo­res i sam­fund, før fol­ked­rab har fun­det sted. Hvil­ke alarm­lam­per lyste? Hvor­dan rea­ge­re­de man lokalt og inter­na­tio­nalt? Og hvor­dan ser det inter­na­tio­na­le bered­skab ud i dag?

  Kur­set præ­sen­te­rer gen­ne­m­ar­bej­de­de under­vis­nings­for­løb til gym­na­si­et og byder på:

  • Præ­sen­ta­tion af ny anto­lo­gi, ”Før Fol­ked­ra­bet – advars­ler og inter­na­tio­nalt bered­skab” skre­vet af en ræk­ke før­en­de inter­na­tio­na­le for­ske­re, som afdæk­ker, hvad der gik for­ud for Holo­caust i Tys­kland, Polen, Ungarn, Hol­land og Dan­mark – og for­ud for fol­ked­ra­be­ne i Arme­ni­en, Cam­bo­dia, Irakisk Kur­di­stan, Rwan­da og Bos­ni­en. I anto­lo­gi­ens anden del foku­se­res på inter­na­tio­nalt bered­skab før Anden Ver­denskrig og i dag. Og på ten­den­ser i sam­funds­ud­vik­ling, som kan bidra­ge til at bane vej for folkedrab.
  • Bogen — redi­ge­ret af Anders Jeri­chow (Poli­ti­ken) og Ceci­lie Stok­holm Ban­ke (seni­o­r­for­sker, DIIS) — udkom­mer midt i sep­tem­ber på For­la­get Colum­bus i sam­ar­bej­de med det inter­na­tio­na­le men­ne­ske­rets­net­værk ‘Huma­ni­ty In Action’, som arbej­der med men­ne­ske­ret­tig­he­der og mindretalsbeskyttelse.
  • Oplæg af den pol­ske for­fat­ter Kon­tan­ty Gebert (på engelsk) om advar­sels­lam­per og beredskab
   Gebert
   Kon­stan­ty Gebert. Kil­de: http://www.ecfr.eu/profile/C126

   for­ud for Holo­caust og Rwan­da. Gebert har været kri­se­kor­re­spon­dent i Rwan­da og Bos­ni­en og er selv tid­li­ge­re akti­vist i den pol­ske under­grunds­be­væ­gel­se, ”Soli­da­ri­tet”.

  • Histo­ri­e­læ­rer­ne Sol­vej Ber­lau (Her­lufsholm, tid­li­ge­re man­ge­årig leder af folkedrab.dk på DIIS og Otto Rühl  (Hels­in­gør Gym­na­si­um — @ottoruehl ) præ­sen­te­rer for­slag til undervisningsforløb.
  • For­fat­te­ren Knud Lind­holm Lau præ­sen­te­rer oplæg til under­vis­ning ud fra Otto Klem­pe­rers bog om Det Tred­je Riges Sprog og sit nye værk “Bare for­di at — sprog og fore­stil­lin­ger i udlændingedebatten”.
  • Redak­tø­rer af aldrigmere.dk– under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets plat­form om Holo­caust og andre fol­ked­rab – intro­du­ce­rer hjem­mesi­dens mate­ri­a­ler og temaer.
  • Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond taler om ind­dra­gel­se af tema­et fol­ked­rab i undervisningen.

  Sted: Hotel Sina­tur, Fre­de­riks­dal, 2800 Lyngby
  Tids­punkt: Ons­dag den 26. sep­tem­ber kl. 09.30 – 16.00

  Pris 650 kr – dækker:

  • Kur­sus
  • Frokost, te, kaf­fe og vand
  • Antologien”Før Fol­ked­ra­bet – advars­ler og inter­na­tio­nalt beredskab”
  • En kil­de­sam­ling i til­knyt­ning til antologien.
  • To gen­ne­m­ar­bej­de­de undervisningsforløb

  Til­mel­ding:

  Send føl­gen­de oplys­nin­ger til  hiakursus.folkedrab@gmail.com

  • Navn
  • Fag
  • Email-adresse
  • Mobilnummer

  Ind­be­tal 650 kr. til Nor­dea-kon­to: Reg.nr. 2040 — Kon­tonr. 0716779653

  Så snart din ind­be­ta­ling er regi­stre­ret, er du opta­get på kur­set. Du vil mod­ta­ge en bekræf­tel­se i løbet af et par dage.

  Arran­gør: Huma­ni­ty In Action, Dan­mark i sam­ar­bej­de med aldrigmere.dk og Columbus

  Ansvar­lig: Anders Jeri­chow, for­mand for Huma­ni­ty In Action og for­mand for Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets råd­gi­ven­de sty­re­grup­pe om Aus­chwitz­da­gen og under­vis­ning om Holo­caust og andre folkedrab.

  Mere om emnet:

  Sam­me dags aften ind­le­des på Sina­tur en 2,5 dages inter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce om sam­me tema ”Pre-Geno­ci­de – War­nings and Rea­di­ness to Pro­tect”. På den engelsk-spro­ge­de kon­fe­ren­ce taler inter­na­tio­na­le for­ske­re, blandt dem bidrag­y­de­re til antologien.

  Neden­for vises kate­go­ri­en ‘Holo­caust og fol­ked­rab’ fra histo­ri­e­læ­rer­nes link­bi­bli­o­tek. (lære­re kan log­ge ind på hjem­mesi­den og til­fø­je fle­re links til kate­go­ri­en her)


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.