Link­bi­bli­o­tek

Her ved­li­ge­hol­der histo­ri­e­nør­der et bibli­o­tek med gode web­s­te­der til histo­ri­e­un­der­vis­ning.

Hvis du er log­get ind på historielærer.dk, kan du til­fø­je links til bibli­o­te­ket nederst på den­ne side. (Man kan opret­te en gæste­bru­ger uden at være med­lem af for­e­nin­gen)

Kopi­er og ind­sæt webadres­sen i ste­det for at taste den ind.

Brug fx. kate­go­ri­er­ne som res­sour­ce­rum til ele­ver­ne i under­vis­nin­gen.

Nye­ste links

Kate­go­ri­er

Alle links


Til­føj et link til bibli­o­te­ket (kræ­ver login)

7+
avataravatar

En kommentar til “Link­bi­bli­o­tek”

  1. http://www.HurtigHistorie.dk er et red­skab til under­vi­se­re inden­for histo­ri­e­fa­get, ele­ver og alle med en inter­es­se for emnet. Hur­tig­Hi­sto­rie skal være præ­cis det, som nav­net anty­der: Hur­tig Histo­rie. Hur­ti­ge og over­sku­e­li­ge gen­nem­gan­ge af histo­ri­ske emner, der giver læse­ren vig­tig bag­grunds­vi­den på et øje­blik.

    Artik­ler­ne er over­sku­e­li­ge, inter­es­san­te og let­te at gå til for ele­ver og lære­re i både fol­ke­sko­lens æld­ste klas­ser og på gym­na­si­et. Artik­ler­ne kan både læses onli­ne eller down­lo­a­des som lay­ou­te­de PDF-filer (gra­tis natur­lig­vis).

    0
    Svar

Skriv en kommentar