Tag: Vikinger

Noter # 203 — Vikin­ger­ne i nyt lys

Noter #203 var egent­lig tænkt som et års­talste­mablad, lige­som de for­ri­ge num­re om hen­holds­vis 1814, 1864 og 1914. “Vi laver et blad om Sla­get ved Clon­tarf”, sag­de Ras­mus.  “Om hva’ sag­de du?” , sag­de Lars. “Ja, det berøm­te slag ved Clon­tarf i 1014 — og Knud den Sto­re blev også valgt til kon­ge i Eng­land i 1014” Det viste sig at være svært at få artik­ler om dis­se jubilæums­be­gi­ven­he­der, så bla­det er endt med at bli­ve en sam­ling blan­de­de bol­sjer, dog er der flest med vikin­ge­s­mag. Bjørn Matzen intro­du­ce­rer til vikin­ge­ti­den og giver kon­kre­te for­slag til at arbej­de med peri­o­den efter […]