Hvad er pro­ble­met?

 • Tid: 18. sep­tem­ber 2020, Hele dagen
 • Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um
 • Pris: ?

 • Arran­gør: Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk (Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Histo­ri­e­Lab, FALIHOS, For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Han­dels­gym­na­si­et, For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Lærer­ud­dan­nel­sen)

   

  Til­mel­ding: Åbner sidst på for­å­ret

   

  I grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne er der de sene­ste år ble­vet lagt vægt på, at der i histo­ri­e­fa­get skal arbej­des under­sø­gen­de med afsæt i pro­blem­stil­lin­ger. Fra 3. klas­se til 3.g og på tværs af ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne skal ele­ver­ne øve sig i at for­mu­le­re spørgs­mål og selv­stæn­digt udar­bej­de besva­rel­ser med afsæt i rele­vant kil­de­ma­te­ri­a­le.

   

  Men hvor­for skal vi over­ho­ve­det bru­ge under­vis­nings­tid på, at ele­ver­ne arbej­der selv­stæn­digt med pro­blem­stil­lin­ger? Hvad kan ele­ver­ne bru­ge under­sø­gel­ses­kom­pe­ten­cer til i deres hver­dags- og sam­funds­liv? Hvor­dan til­ret­te­læg­ger man som lærer en under­sø­gen­de og udfor­sken­de under­vis­ning? Og hvil­ke udfor­drin­ger møder ele­ver­ne, når de skal arbej­de på den måde i histo­ri­e­fa­get?

   

  Dis­se og fle­re andre spørgs­mål vil bli­ve debat­te­ret, når Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk invi­te­rer histo­ri­e­læ­re­re i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne til kon­fe­ren­ce fre­dag d. 18/9 2020 på Rød­kil­de Gym­na­si­um i Vej­le.

  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  0

  Skriv en kommentar