Hvad er problemet?

Hvor­når

16. april 2021 
09:00 — 16:00

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

I grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne er der de sene­ste år ble­vet lagt vægt på, at der i histo­ri­e­fa­get skal arbej­des under­sø­gen­de med afsæt i pro­blem­stil­lin­ger. Fra 3. klas­se til 3. g og på tværs af ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne skal ele­ver­ne øve sig i at for­mu­le­re spørgs­mål og selv­stæn­digt udar­bej­de besva­rel­ser med afsæt i rele­vant kildemateriale.

Men hvor­for skal vi over­ho­ve­det bru­ge under­vis­nings­tid på, at ele­ver­ne arbej­der selv­stæn­digt med pro­blem­stil­lin­ger? Hvad kan ele­ver­ne bru­ge under­sø­gel­ses­kom­pe­ten­cer til i deres hver­dags- og sam­funds­liv? Hvor­dan til­ret­te­læg­ger man som lærer en under­sø­gen­de og udfor­sken­de under­vis­ning? Og hvil­ke udfor­drin­ger møder ele­ver­ne, når de skal arbej­de på den måde i historiefaget?

Dis­se og fle­re andre spørgs­mål vil bli­ve debat­te­ret, når Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk invi­te­rer histo­ri­e­læ­re­re i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne til en vir­tu­el kon­fe­ren­ce fre­dag d. 16/4 2021.

Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk er dan­net af FALIHOS/Foreningen af Lære­re i Histo­rie og Sam­funds­fag, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Han­dels­gym­na­si­et, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Ide­hi­sto­rie på HTX, For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Lærer­ud­dan­nel­sen og Histo­ri­e­Lab – Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie- og Kulturarvsformidling.

 

Pro­gram for konferencen

9.00–9.15: Vel­komst og intro­duk­tion til dagens tema

9.15–11.00: Poten­ti­a­le og udfor­drin­ger i en pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de historieundervisning

  • Fag­kon­su­lent fra grund­sko­len, Lise­lot­te Uhrenholt
  • Fag­kon­su­lent fra STX, Chri­sti­an Vollmond
  • Fag­kon­su­lent fra HHX, Kas­per Thomsen
  • Fag­kon­su­lent fra HTX, Anders Kristensen
  • Rik­ke Lou­i­se Alberg Peters og elev­pa­nel — Hvil­ke udfor­drin­ger møder ele­ver­ne i den pro­blem­o­ri­en­te­re­de og under­sø­gen­de historieundervisning?

11.00–11.15: Kaf­fe­pau­se

11.15–12.00: Pro­fes­sor Nico­lai Fry­dens­b­jerg Elf – Hvor­dan kan erfa­rin­ger fra under­sø­gen­de lærer­pro­ces­ser i andre fag over­fø­res til histo­ri­e­fa­get? (30 min. oplæg/15 min. spørgsmål)

12.00–12:30: Lærer, Cand.pæd. Den­nis Horn­ha­ve Jacob­sen – En grund­sko­le­læ­rers erfa­rin­ger med under­sø­gen­de lærer­pro­ces­ser i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen (20 min. oplæg/10 min. spørgsmål)

12.30–13.15: Frokost­pau­se

13:15–13:40: Anders Has­sing, For­la­get Colum­bus – Hvil­ke udfordringer/muligheder ople­ver lære­bogs­for­la­ge­ne, når fokus læg­ges på en pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de histo­ri­e­un­der­vis­ning? (15 min. oplæg/10 min. spørgsmål)

13.40–14:40 Erfa­rings­ud­veks­ling og ide­ge­ne­re­ring på tværs af sko­le­for­mer med afsæt i en ræk­ke didak­ti­ske udfor­drin­ger mht. at arbej­de pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de med ele­ver i historiefaget.

  1. Hvor­dan inklu­de­res ele­ver­ne på en hen­sigts­mæs­sig og kon­struk­tiv måde i valg af emner/temaer og i udform­nin­gen af undersøgelsesspørgsmål/problemstillinger?
  2. Hvor­dan gri­ber lære­ren den pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de under­vis­ning an, når lærebø­ger­ne næsten altid frem­står som auto­ri­ta­ti­ve frem­stil­lin­ger med kil­der, der blot fun­ge­rer som øvelsesmateriale?
  3. Hvor­dan tack­ler vi den udfor­dring, der lig­ger i, at det kræ­ver viden om emnet/temaet for at kun­ne opstil­le nog­le kva­li­fi­ce­re­de pro­blem­stil­lin­ger? Kan ele­ver­ne over­ho­ve­det arbej­de pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de med et givent emne/tema uden at vide noget om det i for­vej­en, og giver det mening for ele­ver at arbej­de under­sø­gen­de med et emne/tema, som alle­re­de i sto­re træk er ble­vet udlagt af enten lære­ren eller lærebogen?
  4. Hvil­ke alter­na­ti­ve, min­dre aka­de­mi­ske og mere moti­ve­ren­de måder at arbej­de udfor­sken­de og under­sø­gen­de med faget fin­des der, og hvor­dan dif­fe­ren­ti­e­rer vi den pro­blem­o­ri­en­te­re­de og under­sø­gen­de historieundervisning?
  5. Hvor­dan sik­rer vi, at de under­sø­gel­ses­kom­pe­ten­cer, som ele­ver poten­ti­elt kan få gen­nem selv­stæn­digt pro­blem­o­ri­en­te­ret arbej­de i histo­ri­e­fa­get, ople­ves som brug­ba­re i ele­ver­nes hver­dags- og sam­funds­liv uden for skolen?

(Erfa­rings­ud­veks­lin­gen og ide­ge­ne­re­rin­gen fore­går i bre­akout rooms med 6–8 del­ta­ge­re. I grup­per­ne laver de først en præ­sen­ta­tions­run­de. Her­ef­ter en run­de, hvor de for­hol­der sig til de 5 didak­ti­ske udfor­drin­ger, som er oplæg­get for grup­pe­ar­bej­det. Der­ef­ter udvæl­ges en eller fle­re af de 5 didak­ti­ske udfor­drin­ger, som der tales mere ind­gå­en­de om. De får et oplæg til det­te grup­pe­ar­bej­de til­sendt pr. mail dagen før. Vi del­ta­ger i grup­per­ne i det omfang, det er muligt). 

14.40–14.50: Kaf­fe­pau­se

14.50–15.40: Ph.d. Mari­an­ne Dietz: Dilem­ma- og rol­le­spils poten­ti­a­le i en udfor­sken­de og under­sø­gen­de histo­ri­e­un­der­vis­ning (40 min. oplæg/10 min. til spørgsmål)

15.40–16:00: Afrun­ding og tak for i dag

Prak­tisk info 

Tid: Fre­dag d. 16/4 2021 kl. 9.00–16.00

Sted: Vir­tu­elt møderum

Pris: Gra­tis

Til­mel­dings­frist: 6/4 via det­te link

Eventkategorier: