Hvad er problemet?

 • Tid: 16. april 2021, fra 09:30 til 16:15
 • Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um
 • Pris: 600,-

 • Kon­fe­ren­cen kort fortalt

  I grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne er der de sene­ste år ble­vet lagt vægt på, at der i histo­ri­e­fa­get skal arbej­des under­sø­gen­de med afsæt i pro­blem­stil­lin­ger. Fra 3. klas­se til 3. g og på tværs af ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne skal ele­ver­ne øve sig i at for­mu­le­re spørgs­mål og selv­stæn­digt udar­bej­de besva­rel­ser med afsæt i rele­vant kildemateriale.

  Men hvor­for skal vi over­ho­ve­det bru­ge under­vis­nings­tid på, at ele­ver­ne arbej­der selv­stæn­digt med pro­blem­stil­lin­ger? Hvad kan ele­ver­ne bru­ge under­sø­gel­ses­kom­pe­ten­cer til i deres hver­dags- og sam­funds­liv? Hvor­dan til­ret­te­læg­ger man som lærer en under­sø­gen­de og udfor­sken­de under­vis­ning? Og hvil­ke udfor­drin­ger møder ele­ver­ne, når de skal arbej­de på den måde i historiefaget?

  Dis­se og fle­re andre spørgs­mål vil bli­ve debat­te­ret, når Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk invi­te­rer histo­ri­e­læ­re­re i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne til kon­fe­ren­ce fre­dag d. 18/9 2020 på Rød­kil­de Gym­na­si­um i Vej­le. Til­mel­din­gen til kon­fe­ren­cen kan fin­des under prak­ti­ske infor­ma­tio­ner læn­ge­re nede.

  Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk er dan­net af FALIHOS/Foreningen af Lære­re i Histo­rie og Sam­funds­fag, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Han­dels­gym­na­si­et, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Ide­hi­sto­rie på HTX, For­e­nin­gen af Histo­ri­e­læ­re­re ved Lærer­ud­dan­nel­sen og Histo­ri­e­Lab – Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie- og Kulturarvsformidling.

   

  Pro­gram for konferencen

  9.30–10.00: Kaf­fe og indskrivning

  10.00–10.15: Vel­komst og intro­duk­tion til dagens tema

  10.15–11.45: Poten­ti­a­le og udfor­drin­ger i en pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de historieundervisning

  • Fag­kon­su­lent fra grund­sko­len, Lise­lot­te Uhrenholt
  • Fag­kon­su­lent fra STX, Chri­sti­an Vollmond
  • Fag­kon­su­lent fra HHX, Kas­per Thomsen
  • Rik­ke Peters (Histo­ri­e­Lab) og elev­pa­nel – Hvil­ke udfor­drin­ger møder ele­ver­ne i den pro­blem­o­ri­en­te­re­de og under­sø­gen­de historieundervisning?
  • Fag­kon­su­lent fra HTX, Anders Kristensen

  11.45–12.25: Pro­fes­sor Nico­lai Fry­dens­b­jerg Elf – Hvor­dan kan erfa­rin­ger fra under­sø­gen­de lærer­pro­ces­ser i andre fag over­fø­res til historiefaget?

  12:25–12:45: Anders Has­sing, For­la­get Colum­bus – Hvil­ke udfordringer/muligheder ople­ver lære­bogs­for­la­ge­ne, når fokus læg­ges på en pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de historieundervisning?

  12.45–13.45: Mad og mingling

  13.45–15:00: Erfa­rings­ud­veks­ling og ide­ge­ne­re­ring på tværs af sko­le­for­mer med afsæt i en ræk­ke didak­ti­ske udfor­drin­ger mht. at arbej­de pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de med ele­ver i historiefaget.

  1. Hvor­dan inklu­de­res ele­ver­ne på en hen­sigts­mæs­sig og kon­struk­tiv måde i valg af emner/temaer og i udform­nin­gen af undersøgelsesspørgsmål/problemstillinger?
  2. Hvor­dan gri­ber lære­ren den pro­blem­o­ri­en­te­re­de og under­sø­gen­de under­vis­ning an, når lærebø­ger­ne næsten altid frem­står som auto­ri­ta­ti­ve frem­stil­lin­ger med kil­der, der blot fun­ge­rer som øvelsesmateriale?
  3. Hvor­dan tack­ler vi den udfor­dring, der lig­ger i, at det kræ­ver viden om emnet/temaet for at kun­ne opstil­le nog­le kva­li­fi­ce­re­de pro­blem­stil­lin­ger? Kan ele­ver­ne over­ho­ve­det arbej­de pro­blem­o­ri­en­te­ret og under­sø­gen­de med et givent emne/tema uden at vide noget om det i for­vej­en, og giver det mening for ele­ver at arbej­de under­sø­gen­de med et emne/tema, som alle­re­de i sto­re træk er ble­vet udlagt af enten lære­ren eller lærebogen?
  4. Hvil­ke alter­na­ti­ve, min­dre aka­de­mi­ske og mere moti­ve­ren­de måder at arbej­de udfor­sken­de og under­sø­gen­de med faget fin­des der, og hvor­dan dif­fe­ren­ti­e­rer vi den pro­blem­o­ri­en­te­re­de og under­sø­gen­de historieundervisning?
  5. Hvor­dan sik­rer vi, at de under­sø­gel­ses­kom­pe­ten­cer, som ele­ver poten­ti­elt kan få gen­nem selv­stæn­digt pro­blem­o­ri­en­te­ret arbej­de i histo­ri­e­fa­get, ople­ves som brug­ba­re i ele­ver­nes hver­dags- og sam­funds­liv uden for skolen?

  15.00–15:15: Kaf­fe­pau­se

  15.15–16.00: Ph.d. Mari­an­ne Dietz: Dilem­ma- og rol­le­spils poten­ti­a­le i en udfor­sken­de og under­sø­gen­de historieundervisning

  16.00–16.15: Far­vel og tak for i dag

   

  Prak­tisk info 

  Tid: 16/4 kl. 9.30–16.15

  Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Rød­kil­de­vej 42, Vejle

  Pris: 600 kr. inkl. moms, stu­de­ren­de er gra­tis, dog uden forplejning


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Skriv en kommentar