Tag: 1914; WW1

Noter #201: 1914

For­ri­ge num­mer af Noter hav­de fokus på 1864 og 150 års mar­ke­rin­gen. Også det­te num­mer af Noter har mar­ke­rin­gen af en væsent­lig begi­ven­hed i fokus, nem­lig 100 året for 1. Ver­denskrigs udbrud i 1914. Der er såle­des tale om ét af de heltsto­re års­tal, som enhver med inter­es­se for histo­rie vil nik­ke gen­ken­den­de til. I de sene­re år har der i sti­gen­de grad været fokus på 1. Ver­denskrigs betyd­ning. Nog­le histo­ri­ke­re omta­ler lige­frem det 20. århund­re­de som “det kor­te århund­re­de” og afgræn­ser det med 1914 og 1989. Også i lære­pla­nen til histo­ri­e­fa­get i stx anven­des den­ne afgræns­ning, og peri­o­den karakteriseres […]