Noter #222: 1989

Lige om lidt er det 30 år siden, at begej­stre­de øst­ty­ske­re blev i stand til at kryd­se den stærkt bevog­te­de græn­se mel­lem BRD og DDR uden at risi­ke­re liv og lem­mer. Ber­lin­mu­rens fald i 1989 rej­ste en del spørgs­mål, ikke kun for sam­ti­den, men også for nuti­dens syn på begi­ven­he­der­ne, deres årsa­ger, virk­ning og fortolkninger. […]

Noter #215: DanmarkshistorieR

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne For­tæl­lin­ger om Dan­marks histo­rie er i væl­ten for tiden. Ikke mindst det sid­ste afsnit af DR’s ”Histo­ri­en om Dan­mark” har sat gang i erin­drings­po­li­ti­ske kam­pe af en hef­tig­hed, der ikke er set læn­ge her­hjem­me. Ved at bru­ge den bestem­te entals­form ”Histo­ri­en” i tit­len bidrog DR selv til at for­stær­ke den kri­tik, der […]

Min fami­lie — her­fra min ver­den går

For 12. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema er: ’Min fami­lie – her­fra min ver­den går’. Fami­li­en er cen­trum for megen histo­ri­e­for­tæl­ling. Hvor­dan ser en moder­ne for­tolk­ning af fami­li­er og histo­rie ud? Med udgangs­punkt i egen eller andres fami­li­er opfor­dres gym­na­si­e­le­ver­ne til at give […]

Noter #211: Luther

Artik­ler Mar­tin Schwarz Lau­sten: Lut­hers syn på jøder og mus­li­mer 9 Suno W. Schar­ling: Den dan­ske refor­ma­tion var over­ve­jen­de et poli­tisk pro­jek 13 Her­luf For­chham­mer: Refor­ma­tio­nens bil­le­der – en ander­le­des til­gang til refor­ma­tions­ju­bilæ­et 19 Kas­per Løgstrup og Male­ne Søren­sen: I dia­log med for­ti­den – Refor­ma­tio­nen i Viborg nu og da 27 Otto Rühl: Lut­her-fejrin­­ger – hvorfor […]