Regina Olsen

Noter #222: 1989

Lige om lidt er det 30 år siden, at begej­stre­de øst­ty­ske­re blev i stand til at kryd­se den stærkt bevog­te­de græn­se mel­lem BRD og DDR uden at risi­ke­re liv og lem­mer. Ber­lin­mu­rens fald i 1989 rej­ste en del spørgs­mål, ikke kun for sam­ti­den, men også for nuti­dens syn på begi­ven­he­der­ne, deres årsa­ger, virk­ning og for­tolk­nin­ger. Der­for har vi i det­te num­mer ønsket at foku­se­re på Øst­eu­ro­pas sam­men­brud i 1989 og til­dels den dan­ske for­tæl­ling om Den Kol­de Krig.  Den før­ste arti­kel i det­te num­mer af NOTER bely­ser såle­des opbrud­det i Øster­sø­re­gio­nen. Med udgangs­punkt i den sov­je­ti­ske poli­tik omkring 1988 ana­ly­se­rer Thomas […]

Noter #215: DanmarkshistorieR

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne For­tæl­lin­ger om Dan­marks histo­rie er i væl­ten for tiden. Ikke mindst det sid­ste afsnit af DR’s ”Histo­ri­en om Dan­mark” har sat gang i erin­drings­po­li­ti­ske kam­pe af en hef­tig­hed, der ikke er set læn­ge her­hjem­me. Ved at bru­ge den bestem­te entals­form ”Histo­ri­en” i tit­len bidrog DR selv til at for­stær­ke den kri­tik, der uund­gå­e­ligt vil­le kom­me. Seri­en har på eksem­pla­risk vis aktu­a­li­se­ret en ræk­ke for­skel­li­ge for­mer for histo­ri­e­brug, f.eks. viden­ska­be­lig, under­hol­den­de, poli­tisk-legi­ti­­me­ren­­de og iden­ti­tets­ska­ben­de histo­ri­e­brug (”Det er vores histo­rie”). Da histo­ri­e­brugs­be­gre­bet er cen­tralt i de nye lære­pla­ner for faget, kan vi jo ikke være util­fred­se med det­te. ”Dan­marks­hi­sto­ri­eR” (i […]

Min fami­lie — her­fra min ver­den går

For 12. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema er: ’Min fami­lie – her­fra min ver­den går’. Fami­li­en er cen­trum for megen histo­ri­e­for­tæl­ling. Hvor­dan ser en moder­ne for­tolk­ning af fami­li­er og histo­rie ud? Med udgangs­punkt i egen eller andres fami­li­er opfor­dres gym­na­si­e­le­ver­ne til at give deres bud på, hvor­dan for­tæl­lin­ger og histo­ri­er om fami­li­en kan under­sø­ges og for­mid­les. Med det­te emne er der både mulig­hed for at arbej­de med den nære eller loka­le histo­rie eller se ud i ver­den og under­sø­ge fami­lie og histo­rie i et mere glo­balt per­spek­tiv. Det […]

Noter #211: Luther

Artik­ler Mar­tin Schwarz Lau­sten: Lut­hers syn på jøder og mus­li­mer 9 Suno W. Schar­ling: Den dan­ske refor­ma­tion var over­ve­jen­de et poli­tisk pro­jek 13 Her­luf For­chham­mer: Refor­ma­tio­nens bil­le­der – en ander­le­des til­gang til refor­ma­tions­ju­bilæ­et 19 Kas­per Løgstrup og Male­ne Søren­sen: I dia­log med for­ti­den – Refor­ma­tio­nen i Viborg nu og da 27 Otto Rühl: Lut­her-fejrin­­ger – hvor­for og hvor­dan? 35 Jør­gen Grim­strup: Erin­drings­po­li­tik: Kom­mis­sær for natio­nal erin­dring fors­køn­ner Ukrai­nes histo­rie 38 Niels Boel: Ita­li­en: Fra udvan­drings- til ind­van­dring­s­land – og nu tran­sit­land 41 Du sid­der her med det nye­ste num­mer af Noter, som igen er ble­vet et temablad. Bla­det udgi­ves i anledning […]