Leven­de histo­rie — Vir­tu­al Rea­li­ty og rol­le­spil i historieundervisningen

Levende historie - Virtual Reality og rollespil i historieundervisningen

Hvor­når

20. febru­ar 2020 
12:15 — 16:00

Hvor

Her­ning Gymnasium
H.P. Han­sens­vej 8, Her­ning, 7400 

Begi­ven­heds­ty­pe

Til­mel­ding her: 

Fel­t­ar­bej­de i Roms kata­kom­ber og skyt­te­gravs­liv under den ame­ri­kan­ske bor­ger­krig – det er blot noget af det Vir­tu­al Rea­li­ty kan byde ind med i en under­vis­nings­si­tu­a­tion. Tek­no­lo­gi­en er sta­dig ny, men er alle­re­de udvik­let nok til, at man vha. en enkel og bil­lig VR-bril­le og ele­vens egen smartp­ho­ne kan trans­por­te­res til fjer­ne egne af klo­den eller på eks­pe­di­tion til­ba­ge i tiden. I kur­set før­ste halv­del vil du få mulig­hed for at udfor­ske det nye medi­es mulig­he­der, med sær­lig fokus på app´en Goog­le Expe­di­tions, hvor du som lærer kan føl­ge ele­ver­ne på over 700 stu­di­e­tu­re. Der­u­d­over vil du på kur­set bli­ve under­vist i at lave dine egne vir­tu­el­le ture med pro­gram­met Thin­g­link, såle­des at du kan hen­te sce­ner fra en byvan­dring, en stu­di­e­tur eller noget helt tred­je ind i klasseværelset.

I kur­sets anden halv­del vil vi star­te med at for­hand­le fre­den ved Ver­sail­les efter 1. Ver­denskrig. Ud fra den ople­vel­se vil vi dis­ku­te­re rol­le­spil som under­vis­nings­red­skab, og man vil få mulig­hed for at stif­te bekendt­skab med en sær­lig model til at arbej­de med rol­le­spil i under­vis­nin­gen. Model­len kræ­ver ikke elve­rø­re eller late­xs­værd, men blot et almin­de­lig klas­se­rum, og gør det muligt at afvik­le et rol­le­spil med et klart didak­tisk sig­te inden for tids­ram­men af et til to modu­ler. Under­vejs i kur­set vil du under vej­led­ning få mulig­hed for at påbe­gyn­de udar­bej­del­sen af dit eget rol­le­spil, som du efter kur­set kan anven­de i din egen undervisning.

Ved Hen­rik Tuxen, under­vi­ser i histo­rie, reli­gion og filo­so­fi på Rung­sted Gymnasium.

Eventkategorier: