Ter­rakot­ta­hæ­ren og Dan­mark i Oldtiden

Hvor­når

17. sep­tem­ber 2015 
10:00 — 15:40

Hvor

Moes­gaard Museum
Moes­gaard Allé 15, 8270 Højbjerg 

Begi­ven­heds­ty­pe

- oplev det nye Moes­gaard Museum

  • Pris: 950,- inklu­siv frokost og kaffe
  • Til­mel­ding: Sene­st d. 4. sep­tem­ber til regions­se­kre­tær Jakob Bang, Odder Gym­na­si­um, på jb@odder-gym.dk eller på mobil 51633242. Husk at angi­ve EAN-num­mer ved til­mel­ding. Lav ger­ne sam­let skoletilmelding.
  • Trans­port: Der vil efter ønske bli­ve ind­sat gra­tis Taxa Bus fra Aar­hus bane­gård kl. 9.40 (det­te gæl­der også fra muse­et til Aar­hus bane­gård efter kur­set – ca. 15 min. kørsel).

Hvad har Kinas Ter­rakot­ta­hær og dansk old­tid med hin­an­den at gøre?

Tids­mæs­sigt udspil­ler histo­ri­en om Kinas før­ste kej­ser Qin Shi Huang­di sig på nogen­lun­de sam­me tid som Grau­bal­le­man­den blev ofret i en mose i Dan­mark — ver­dens bedst beva­re­de mose­lig, der som bekendt er udstil­let på Moes­gaard Muse­um. Det sam­me gæl­der nu også dele af den unik­ke udstil­ling om kej­se­ren og hans terrakottahær.

jan skamby
Jan Skam­by

På det­te kur­sus gives der mulig­hed for at ople­ve det nye Moes­gaard Muse­um, som blev ind­vi­et for et halvt år siden. Dagens to tema­er – Qin­dy­na­sti­et og Dan­mark i Old­ti­den (med sær­ligt fokus på jer­nal­de­ren 500 f.Kr. – 800 e.Kr.) – vil bli­ve uddy­bet inden­for den nye­ste forsk­ning af kom­pe­ten­te oplægs­hol­de­re. Det­te vil bli­ve efter­fulgt af gui­de­de rund­t­u­re ved sær­li­ge spe­ci­a­li­ster samt mulig­hed for at gå på opda­gel­se for sig selv.
Kur­set skul­le ger­ne give en spæn­den­de mulig­hed for bl.a. at få et ind­tryk at det ’Dan­mark’, der eksi­ste­re­de på sam­me tid som den klas­si­ske old­tid, og der­med give input til dis­kus­sio­ner med ele­ver­ne om ’Dan­marks’ udvik­lings­sta­di­um set i for­hold til antikken.

Dagens pro­gram begyn­der med en vel­komst og et kort oplæg ved muse­ums­di­rek­tør Jan Skam­by. Det nye Moes­gaard Muse­um blev ind­vi­et i okto­ber 2014 og er teg­net af Hen­ning Lar­sen Archi­tects. Byg­ge­ri­et har kostet i alt 393 mio. kr. I muse­ets fan­ta­sti­ske udstil­lin­ger om for­ti­dens men­ne­sker kan man i dra­ma­ti­se­re­de for­tæl­lin­ger og sceno­gra­fe­re­de mil­jø­er med lyd, lys og ani­ma­tion ople­ve, hvor­dan for­ti­dens men­ne­sker leve­de. Jan Skam­by vil i sit oplæg for­tæl­le om de for­mid­lings­mæs­si­ge ide­er bag museet.

Pauline Asingh
Pauli­ne Asingh

Kur­sets andet oplæg ved muse­ums­in­spek­tør Pauli­ne Asingh omhand­ler Dan­mark i old­ti­den med sær­ligt fokus på jer­nal­de­ren. Der bli­ver givet et ind­blik i den nye­ste forsk­ning mht. leve­for­hol­de­ne og de politiske/magtmæssige for­hold i jer­nal­de­ren. Pauli­ne Asingh har ansva­ret for udvik­lin­gen af udstil­lin­ger og andre akti­vi­te­ter i det nye udvi­de­de Moes­gård Muse­um. Hun er for­fat­ter til en lang ræk­ke af artik­ler og bøger om bl.a. Grau­bal­le­man­den, og hun må betrag­tes som en af lan­dets frem­me­ste spe­ci­a­li­ster i jer­nal­de­ren. Efter­føl­gen­de vil der være en gui­det rund­vis­ning i udstil­lin­gen om Dan­mark i jernalderen.

Dagens tred­je oplæg ved muse­ums­in­spek­tør Camil­la Bjar­nø har over­skrif­ten ”Fra stri­den­de sta­ter til et for­e­net Kina”. I fored­ra­get for­tæl­ler Camil­la Bjar­nø om den før­ste kej­sers histo­rie fra vej­en til tro­nen til Døds­pa­lad­set i Hem­me­lig­he­der­nes Kam­mer, som belyst i udstil­lin­gen “Den Før­ste Kej­ser — Kinas Ter­rakot­ta­hær”. Der træk­kes end­vi­de­re trå­de frem til det efter­føl­gen­de Han-dyna­sti. Camil­la Bjar­nø giver der­med også en intro­duk­tion til den meget roste udstil­ling, som det der­ef­ter bli­ver muligt at besigtige.

Pro­gram

09.35 — 10.00 Kaffe/ te

10.00 — 10.30 Vel­komst og kort oplæg ved muse­ums­di­rek­tør Jan Skam­by om Moes­gaard Museum
— for­mid­lings­mæs­si­ge aspekter

10.30 — 11.15 Oplæg ved muse­ums­in­spek­tør Pauli­ne Asingh om Dan­mark i Old­ti­den – særligt
fokus på jernalderen

11.15 — 12.15 Gui­de­de rund­t­u­re i udstil­lin­gen om Dan­mark i Jernalderen

12.15 — 13.00 Frokost

Camilla Bjarnø
Camil­la Bjarnø

13.00 — 14.00 Oplæg ved muse­ums­in­spek­tør Camil­la Bjar­nø om kej­ser Qin Shi Huang­di og
ter­rakot­ta­hæ­ren samt om det efter­føl­gen­de Han-dynasti.

14.00 — 14.20 Kaffepause

14.20 — 15.20 På egen hånd i udstil­lin­gen ”Den Før­ste Kej­ser — Kinas Ter­rakot­ta­hær” (mulig­hed for at se resten af museet)

15.20 — 15.30 Nyt fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen ved for­mand David Kyng og/eller Allan Ahle

15.30 — 15.40 Afslutning

Læs mere om udstil­lin­gen “Den før­ste kej­ser — Kinas terrakottahær”

Vel mødt på Moes­gaard Museum!
Jakob Bang

Bil­ledcre­dit: Foto/medieafdelingen — Moes­gaard Museum

Eventkategorier: