Lærer­kon­fe­ren­ce på Jødisk Informationscenter

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 4. decem­ber 2017, fra 15:00 til 18:00
 • Sted: Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Otto Rühl, OR@hels-gym.dk

 • Invi­ta­tion til kon­fe­ren­ce for under­vi­se­re i fol­ke­sko­len og på ungdomsuddannelserne

  Tema
  Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter (JIC) invi­te­rer til lærer­kon­fe­ren­ce, hvor vi gen­nem fored­rag og fag­li­ge dis­kus­sio­ner vil sæt­te fokus på under­vis­ning i jøde­dom­men, jødisk histo­rie, anti­se­mi­tis­me, mino­ri­tet og medborgerskab.

  Målet for kon­fe­ren­cen er, at klæ­de under­vi­se­re bed­re på til at kun­ne ind­dra­ge jødi­ske emner og ele­men­ter i deres under­vis­ning. Kon­fe­ren­cen vil bestå af et stærkt panel af eks­per­ter med bag­grund i
  under­vis­ning og med stor viden om jødi­ske emner.

  Udbyt­te for deltagere
  Kon­fe­ren­ce­del­ta­ge­re vil få fag­lig inspira­tion til, hvor­dan de kon­kret kan gøre deres under­vis­ning leven­de og del­ta­gen­de ved ind­dra­gel­se af jødisk histo­rie, jøde­dom, kul­tur­mø­der, mino­ri­tets­dis­kus­sio­ner mm.

  Vi vil afslut­te med en fag­lig dis­kus­sion, hvor erfa­rin­ger kan deles med kol­le­ga­er, og vi vil dis­ku­te­re, hvil­ket under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og plat­for­me under­vi­se­re har brug for. Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter vil præ­sen­te­re en ræk­ke til­bud og under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler, der kan under­støt­te lære­re i deres under­vis­ning, lige­som infor­ma­tions­cen­te­ret vil få ind­sigt i jeres behov for undervisningsmaterialer.

  Det prak­ti­ske

  Lærer­kon­fe­ren­cen fin­der sted man­dag den 4. decem­ber kl. 15.00–18.00 i Det Jødi­ske Hus, Krystal­ga­de 12, 1172 Køben­havn K.

  Kon­fe­ren­cen hen­ven­der sig hoved­sag­ligt til under­vi­se­re fra fol­ke­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne (STX, HF, HHX, HTX, VUC), pri­mært fra føl­gen­de fag­gre­ne: dansk, tysk, histo­rie, kri­sten­dom­skund­skab, sam­funds­fag, kul­tur­hi­sto­rie og reli­gion, men andre lære­re er mere end velkomne.

  Der vil være kage, kaf­fe og drikkevarer.

  Pro­gram

  15:00 Vel­komst v. Jonat­han Har­mat, Pro­jekt­le­der på Jødisk Informationscenter.
  15.05 Fored­rag v. rab­bi­ner eme­ri­tus Bent Lex­ner: Hvad er jødedommen?
  15:45 Fored­rag v. lek­tor Otto Rühl: Udfor­drin­ger mht. under­vis­ning i jødedommen
  16.25 Pause
  16.40 Fored­rag v. sko­le­læ­rer Uri Kri­vaa: Mino­ri­tet og Medborgerskab.
  17.15 Fag­lig debat: Hvil­ket under­vis­nings­ma­te­ri­a­le har lære­ren brug for?
  17.50 Opsam­ling, præ­sen­ta­tion af til­bud og tjenester.
  Tilmelding
  Kon­fe­ren­cen er gra­tis. Til­mel­ding til hello@joediskinfo.dk sene­st d. 30. november.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.