Græn­sen den­gang og nu

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 23. janu­ar 2020 til 24. janu­ar 2020, fra 00:00 til 23:59
 • Sted: Dansk cen­tral­bi­bli­o­tek for Syds­lesvig
 • Pris: 2250
 • Kon­takt: Kri­sti­an B. Arent­sen, Kristian.Arentsen@skoleforeningen.org

 • Kur­suspro­gram

  Tors­dag d. 23. januar

  11:45–12:45 Ankomst og frokost.

  12:45–13:00 Vel­komst.

  13:00–14:00 Græn­ser og græn­se­be­gre­bet ved lek­tor PhD Dor­te Ander­sen, Insti­tut for Græn­se­re­gions­forsk­ning SDU.

  14:30–15:30 En tur gen­nem græn­se­by­en Flens­borg — med for­slag til ele­vak­ti­vi­te­ter ved histo­ri­ker Klaus Tol­strup Peter­sen, Den Slesvig­ske Sam­ling og pæda­go­gisk kon­su­lent Gun­vor Vester­gaard, Grænseforeningen.

  15:30–16:00 Kaf­fe­pau­se i byen.

  16:15–17:45 Iden­ti­tet i græn­selan­det og i under­vis­nin­gen. Møde med Ele­vam­bas­sa­dø­rer­ne, der er et kor­ps af unge fra de tre min­dre­tals­gym­na­si­er i grænselandet.

  19:00–20:15 Aftens­mad.

  20:30–21:30 Under­hold­ning ved “Rød­kål & Sauerkraut”

   

  Fre­dag d. 24. januar

  07:00–09:00 Mor­gen­mad.

  09:00 Afgang fra hotellet.

  09:30–11:00 Paral­lel­ses­sio­ner — del­ta­ger­ne væl­ger en af disse:

  1. Betyd­nin­gen af det græn­se­over­skri­den­de sam­ar­bej­de øko­no­misk, poli­tisk, kulturelt.
   — Besøg på Flens­borg Råd­hus hos Step­han Kle­in­s­ch­midt, for­valt­nings­chef i Flens­borg By og vice­borg­me­ster i Sønderborg.
  2. Sprog, kul­tur og identitet.
   — Græn­selan­det og iden­ti­tet i under­vis­nin­gen ved lek­tor Kate Fuchs, Als­sund­gym­na­si­et Sønderborg.
  3. Har græn­selan­dets medi­er en sær­lig forpligtigelse?
   — Besøg på Flens­borg Avis. Møde med Gwyn Nis­sen, che­fre­dak­tør for Der Nord­s­ch­leswi­ger og Jør­gen Møl­lekær, che­fre­dak­tør for Flens­borg Avis.

  11:30–12:30 Frokost.

  12:30–13:30 Det dansk-tyske nabo­skab — ved Fri­is Arne Peter­sen, den dan­ske ambas­sa­dør i Berlin.

  13.30 Tak for den­ne gang.

  Det Prak­ti­ske

  Pris: 2250,-
  Kur­sus­sted: Dansk Cen­tral­bi­bli­o­tek for Syds­lesvig, Nor­der­str. 59, Flensborg.
  Over­nat­ning på Hotel Rama­da
  Trans­port: Tog fra Køben­havn kl. 8.52, fra Fre­de­ri­cia kl. 10.46.
  Ankomst Flens­borg kl.12.07
  Tog mod nord fra Flens­borg kl.14.48
  Med for­be­hold for ændrin­ger i den nye køreplan.
  HUSK pas!

  Da kur­set fore­går i udlan­det, er det en god idé at tjek­ke for­sik­rings­for­hold. Det anbe­fa­les at med­brin­ge kon­tan­ter, da man ikke alle ste­der i
  Flens­borg tager imod betalingskort.

  Til­mel­ding via FALS’ hjem­mesi­de — Den ønske­de paral­lel­ses­sion væl­ges ved tilmeldingen

  Kur­sus­le­der:
  Gun­vor Vester­gaard, pæda­go­gisk kon­su­lent i Grænseforeningen.

  Med­ar­ran­gø­rer:
  Ole Øster­gaard (sam­funds­fag), Kri­sti­an Arent­sen (histo­rie), Hei­di Fun­der (histo­rie), Kate Fuchs (tysk).

  Der tages for­be­hold for ændrin­ger i programmet.

  Arran­ge­res af For­e­nin­gen af lære­re i sam­funds­fag, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF, Tys­klæ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF samt Grænseforeningen


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Event tags: Eventkategorier:

  2 kommentarer til “Græn­sen den­gang og nu

  1. Vi er en del fra HF & VUC Nord­s­jæl­land der har til­meldt os, men INGEN har fået bekræf­tel­se her­på. Hvor­når kan vi for­ven­te det? 

   Mvh Anders Cordes

  2. Kære Anders Cordes. 

   I skul­le meget ger­ne få svar sene­st i begyn­del­sen af næste uge…

   De bed­ste hilsner,
   Kri­sti­an B. Arentsen

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.