Gla­di­a­to­rer og den græsk-romer­ske kultur

Marmorfrise - gladiatorhjelm
Gladiatorer og den græsk-romerske kultur

Hvor­når

3. maj 2016 
13:00 — 16:30

Hvor

Moes­gaard Museum
Moes­gaard Allé 15, 8270 Højbjerg 

Begi­ven­heds­ty­pe

- histo­risk efter­mid­dag på Moes­gaard Museum

Pris: 450,- inklu­siv kaf­fe og kage

Til­mel­ding: Sene­st d. 27. april til regions­se­kre­tær Jakob Bang, Odder Gym­na­si­um, på jb@odder-gym.dk eller på mobil 51633242. Husk at angi­ve EAN-num­mer ved til­mel­ding. Lav ger­ne sam­let skoletilmelding

På det­te efter­mid­dags­kur­sus gives der bl.a. mulig­hed for at ople­ve Moes­gaard Muse­ums nye sto­re, inter­na­tio­na­le sær­ud­stil­ling “Gla­di­a­tor – Colos­se­ums hel­te” — en rej­se ind i gla­di­a­to­rer­nes liv og ind på Colos­se­um og Pom­pejis arena.

Dagens to tema­er – Gla­di­a­to­rer­ne og det græsk romer­ske kul­tur­mø­de – vil bli­ve uddy­bet inden­for den nye­ste forsk­ning af kom­pe­ten­te oplægs­hol­de­re, og der vil bli­ve mulig­hed for at gå på opda­gel­se for sig selv i sær­ud­stil­lin­gen (samt resten af museet).

Dagens pro­gram begyn­der med et oplæg af muse­ums­in­spek­tør Jea­net­te Var­berg, der vil for­tæl­le om gla­di­a­to­rer­nes liv og de man­ge udstil­le­de gen­stan­de i sær­ud­stil­lin­gen. Var­berg siger selv om sit oplæg: ”Hvad har Roms gla­di­a­to­rer til fæl­les med Norden?

Illerup Ådal er Nor­d­eu­ro­pas stør­ste våbenof­fer­fund.
 Mere end 12.000 våben blev ofret efter et stort slag.
 Blandt de man­ge våben lig­ger romer­ske sværd, emble­mer og proven­ci­al­ro­mersk hesteud­styr. Det for­tæl­ler os, at fle­re af kri­ger­ne sand­syn­lig­vis før har kæm­pet i
 den romer­ske hær som leje­sol­da­ter. Til trods for de man­ge våben, så har man
 aldrig fun­det de kri­ge­re, som engang eje­de dem. Hvad ske­te der med krigs­fan­ger­ne? En mulig­hed er, at de blev solgt som sla­ver til Romer­ri­get –
 og hvem ved om en af dem er endt i are­na­en?” Jea­net­te Var­berg giver der­med en intro­duk­tion til sær­ud­stil­lin­gen, som det der­ef­ter bli­ver muligt at besigtige.

Jea­net­te Var­berg har siden 2007 været muse­ums­in­spek­tør på Moes­gaard Muse­um, og hun er en af hoved­kræf­ter­ne bag sær­ud­stil­lin­gen om gla­di­a­to­rer­ne. Hun modt­og i 2014 DRs for­mid­lings­pris, Rosenkjærprisen.

Kur­sets andet oplæg ved lek­tor Geor­ge Hin­ke fra Aar­hus Uni­ver­si­tet omhand­ler den græ­ske kul­turs påvirk­ning af Romer­ri­get og omvendt. Geor­ge Hin­ge siger selv om sit oplæg ”Gra­e­cia cap­ta: Da Rom bli­ver en stormagt, er græsk kul­tur for­længst etab­le­ret som det her­sken­de for­bil­le­de ikke kun lokalt i sydi­ta­li­en, men i hele det øst­li­ge mid­del­havs­om­rå­de. Romersk lit­te­ra­tur, kunst og tan­ke­gang bli­ver præ­get ud fra det­te for­bil­le­de. Omvendt bety­der den romer­ske poli­ti­ske domi­nans, at det græ­ske øst i høje­re grad ven­der blik­ket til­ba­ge til den gode klas­si­ske æra.”

Geor­ge Hin­ge blev ph.d. i klas­sisk filo­lo­gi i 2001 og har siden 2008 været ansat som lek­tor ved Insti­tut for Kul­tur og Sam­fund, Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hans forsk­ning spæn­der bredt fra græ­ske dia­lek­ter og tid­lig græsk lyrik over Her­o­dots histo­ri­eskriv­ning til kej­ser­ti­dens græ­ske og romer­ske litteratur.

Pro­gram

 

13.00 — 14.00:  Vel­komst og oplæg ved muse­ums­in­spek­tør Jea­net­te Var­berg om gladiatorer

14.00 — 15.00:  På egen hånd i udstil­lin­gen ”Gla­di­a­tor – Colos­se­ums hel­te” (mulig­hed for at se resten af museet)

15.00 — 15.20 Kaf­fe og kage pause

15.20 — 16.20 Oplæg ved lek­tor Geor­ge Hin­ke, Aar­hus Uni­ver­si­tet om den græ­ske kul­turs påvirk­ning af Romer­ri­get og omvendt

16.20 — 16.25 Afslutning

Vel mødt på Moes­gaard Museum!

Jakob Bang

Eventkategorier: