Efter­mid­dags­mø­de: DHO/HO

Hvor­når

6. janu­ar 2022 
16:00 — 17:00

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

Efter­mid­dags­mø­de med fagkonsulenten

DHO/ HO – hvad har lærer­ne brug for at ven­de? Vi kun­ne fx kom­me ind på føl­gen­de: Hvad er et godt DHO/HO-for­løb, hvil­ke mate­ri­a­ler egner sig og hvor­dan kan man arbej­de med ele­ver­nes fag­li­ge skrivning?

Skriv ger­ne spørgs­mål på grup­pens væg før mødet.

Del­ta­gel­se i efter­mid­dags­mø­de­r­ne kræ­ver blot at du har en bru­ger på historielaerer.dk, til­mel­der dig grup­pen ‘fag­kon­su­len­tens forum’ og benyt­ter lin­ket ‘video­mø­der’ i grup­pens menu under bil­le­det, når tiden er inde.

 

 

 

Eventkategorier: