Aspek­ter af dansk uden­rigs­po­li­tik siden den kol­de krig — AFLYST

Aspekter af dansk udenrigspolitik siden den kolde krig - AFLYST

Hvor­når

24. marts 2020 
10:15 — 15:15

Hvor

Øre­stad Gymnasium
Øre­stads Bou­le­vard 75, Køben­havn, Dan­mark, 2300, Hovedstaden 

Begi­ven­heds­ty­pe

-Dan­mark i krig, Dan­mark i kli­ma, Dan­mark i Europa

Beskri­vel­se

Kur­set vil zoo­me ind på tre af de mest aktu­el­le debat­ter og dags­ord­ner for Dan­marks for­hold til udlan­det: Krig, kli­ma og Euro­pa. Det er emner som histo­risk har opta­get og delt den dan­ske befolk­ning. Tre før­en­de eks­per­ter vil sæt­te dis­se brand­var­me tema­er ind i en histo­risk sammenhæng.

Oplægs­hol­der­ne vil give deres per­son­li­ge og ind­sigts­ful­de per­spek­ti­ver, som byg­ger på deres man­ge­åri­ge beskæf­ti­gel­se med emner­ne. Tema­er som også kom­mer til at domi­ne­re dansk uden­rigs­po­li­tik i de kom­men­de år.

Pro­gram:

Kl. 10.15–10.30: Ankomst. Te og kaffe

Kl. 10.30–10.45 Vel­komst og nyt fra Historielærerforeningen

Kl 10.45–12.00 Dan­mark i krig — ved sam­tids­hi­sto­ri­ker Ras­mus Mariager 

Kl. 12–12.30: Frokost

Kl kl. 12.30–13.45: Dan­mark i Euro­paMor­ten Rasmussen

Kl 14–15: Dan­mark i kli­ma — ved Mar­tin Lidegaard

Kl. 15–15.15: Afrun­ding of diskussion.

 

Oplægs­hol­der­ne:

Ras­mus Mari­a­ger: dr. phil, lek­tor i dansk og euro­pæ­isk sam­tids­hi­sto­rie ved Saxo-insti­tut­tet, Køben­havns Uni­ver­si­tet. Forsk­nings­le­der på ”Krigs­ud­red­nin­gen. Dan­marks mili­tæ­re enga­ge­ment i Koso­vo, irak og Afg­ha­ni­stan”. Ras­mus Mari­a­ger vil for­tæl­le om de vig­tig­ste resul­ta­ter af Krigs­ud­red­nin­gen, med fokus på hvor­for Dan­mark valg­te at del­ta­ge i krigene.

 

Mar­tin Lide­gaard: MF for Radi­ka­le Ven­stre og for­mand for Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Nævn. Tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster, Klima‑, ener­gi- og byg­nings­mi­ni­ster samt medstif­ter af og arbej­den­de for­mand for ”CONCITO — Dan­marks Grøn­ne Tæn­ket­ank”. Mar­tin Lide­gaard vil for­tæl­le om kli­ma­po­li­tik­kens og kli­ma­diplo­ma­tiets nye­re histo­rie, sat i sam­men­hæng med den bre­de­re uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik. Og der­med inspi­re­re til, hvor­dan vi får kli­mapro­ble­ma­tik­ken ind i historieundervisningen.

 

Mor­ten Ras­mus­sen: phd og lek­tor i euro­pæ­isk histo­rie i det 20. århund­re­de, ved Saxo-insti­tut­tet, Køben­havns Uni­ver­si­tet. Har for­sket i Euro­pas og EU’s histo­rie og kul­tur. Bl.a. EU’s rets­hi­sto­rie og Rom­trak­ta­tens betyd­ning.  Mor­ten Ras­mus­sen vil for­tæl­le om, hvor­dan euro­pæ­i­ske ten­den­ser og strøm­nin­ger har påvir­ket Dan­marks nye­re historie.

Til­mel­ding via GL

Bil­le­de: https://apkpure.com/%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B0-denmark-flag-wallpapers/com.flagwallpaper.denmark

Eventkategorier: