Histo­ri­e­fa­get i over­gan­gen fra fol­ke­sko­len til gymnasiet

Hvor­når

22. janu­ar 2024 
11:30 — 16:00

Hvor

Favrskov Gym­na­si­um
Ellemo­se­vej 30, Had­sten, Region Midtjyl­land, 8370 

Begi­ven­heds­ty­pe

 

Hvad er histo­rie i klas­se­væ­rel­set, og hvor­dan under­vi­ses der egent­lig i faget på for­skel­li­ge niveau­er? Og hvor­dan kan både fol­ke­sko­le­læ­re­re og gym­na­si­e­læ­re­re bedst muligt mål­ret­te under­vis­nin­gen, så ele­ver­ne ople­ver over­gan­gen i faget mel­lem de to sko­le­for­mer som meningsfuld?

Dis­se spørgs­mål og man­ge fle­re, dyk­ker vi ned i til en fæl­les fag­lig dag, hvor lek­tor, Ph.d. i histo­rie og under­vi­ser ved lærer­ud­dan­nel­sen på UCL erhver­sa­ka­de­mi og pro­fes­sions­højsko­le Loa Bjer­re for­tæl­ler om histo­ri­e­fa­get i hhv. fol­ke­sko­len og gym­na­siesko­len fra et didak­tisk perspektiv.

Der vil des­u­den være ind­læg fra histo­ri­e­læ­re­re i både fol­ke­sko­len og STX, som giver hver deres per­spek­tiv på at under­vi­se i historie.

Dagen byder også på wor­ks­hops med fokus på videns­de­ling og pæda­go­gisk spar­ring på tværs af grund­sko­len og gym­na­si­et, så vi i fæl­les­skab kan bli­ve klo­ge­re på hin­an­dens under­vis­ning og tage inspira­tion med hjem.

Ta’ din histo­rie­kol­le­ga under armen og bliv klo­ge­re på din egen og andres prak­sis til det­te halv­dags­kur­sus for histo­ri­e­læ­re­re i Østjylland.

 

Pro­gram: 

11.30: Ankomst

11.45–12.30: Frokost

12.30–13.30: Oplæg ved Loa Bjerre

13.30–13.50: Oplæg ved fol­ke­sko­le­læ­rer Lau­ra Fur­rer (Katri­neb­jergsko­len i Aarhus)

13.50–14-10: Oplæg ved gym­na­si­e­læ­rer Bert Ernst (Favrskov gymnasium)

14.10–14.30: Kaf­fe og kage

14.45–15.30: Wor­ks­hops i grup­per på tværs af uddannelser

15.30–16.00: Opsam­ling og tak for i dag

 

Prak­tisk information:

Dato: 22. janu­ar 2024

Tid: 11.30–16

Sted: Favrskov gymnasium

Pris: 500 kr.

Spørgs­mål og info om aller­gi­er hen­ven­des til Kirsti­ne Tay­l­or kt@o365.favrskov-gym.dk

Til­mel­ding: 

Send en mail med del­ta­gers navn, nav­net på del­ta­gers sko­le samt sko­lens EAN-num­mer (CVR-num­mer, hvis EAN-num­mer ikke haves) til kt@o365.favrskov-gym.dk

Eventkategorier: